FIDIC CONTRATCS

เคล็ดลับการใช้สัญญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC (2nd, 2017)
เปรียบเทียบเชื่อมโยงทั้งมุมมองกฎหมายและวิศวกรรม

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

21 – 22 FEBRUARY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

FIDIC (Federation International des Ingenieurs-Conseils/International Federation of Consulting Engineers) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ปรึกษางานทางวิศวกรรม ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 ต่อเนื่องยาวนานมาเดือน 110 ปี ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ การจัดทำและพัฒนาข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้างมาตรฐานที่ใช้ในโครงการภาครัฐและเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการเผยแพร่และจำกัดอยู่ในกลุ่มวิศวกรและในมหาวิทยาลัย

ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การอบรม FIDIC ที่พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยยังมีน้อยมาก เนื่องจากผู้รู้ด้านกฎหมายไม่เข้าใจการทำงานด้านวิศวกรรม และผู้ชำนาญทางวิศวกรรม ไม่เข้าใจกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ FIDIC จึงต้องเดินทางไปอบรมในต่างประเทศและเป็นการอบรมในลักษณะของการบริหารสัญญาเท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  ซึ่งหากอาศัยเพียงการเรียนรู้จากการตรวจสอบ หรือลอกสัญญาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่เข้าใจว่าสัญญาตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ มีผลแตกต่างกัน อาจทำก่อให้เกิดบรรทัดฐานในทางวิศวกรรมที่ไม่ต้องถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่ไม่อาจประเมินได้

หลักสูตร “เคล็บลับการใช้สัญญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC ” จะให้แนวทางที่เจาะลึกทั้งมุมมองกฎหมายและวิศวกรรมเพื่อกำหนดมาตรการขั้นตอนในการใช้สัญญา FIDIC อย่างเหมาะสม
• ส่วนที่ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไปของสัญญามาตรฐานจากต่างประเทศ
• ส่วนที่ 2 โครงสร้างทางกฎหมายของสัญญาของ FIDIC
• ส่วนที่ 3 ประเด็นทางกฎหมายในสัญญาของ FIDIC : Version 2017
• ส่วนที่ 4 การจัดการความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้างของ FIDIC
• ส่วนที่ 5 ภาระผูกพันก่อนเริ่มงาน และการทำงาน การส่งมอบพื้นที่
• ส่วนที่ 6 การเงิน ว่าด้วย BOQ การเปลี่ยนแปลงงาน การปรับราคา
• ส่วนที่ 7 Claims การปฏิเสธไม่รับงาน การรับมอบงาน ความล่าช้า การขยายระยะเวลา
• ส่วนที่ 8 Disputes: Amicable Settlement, DAAB & . Arbitration

เจาะลึกปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์มงคล วุฒิธนากุล เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ยาวนานกว่า 35 ปี ทำงานในแวดวง Law Frim โดยตำแหน่งสุดท้ายเป็น Partner ในบริษัท ไพร็ซ์สานนท์ประภาศและวีนน์ จำกัด ซึ่งมีอายุเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ปัจจุบัน อาจารย์มงคล  วุฒิธนากุล รับผิดชอบให้คำปรึกษาในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่า การเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ศูนย์การค้า อาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ภาษี โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยได้ศึกษาบรรทัดฐานของศาลฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบันรวมถึงการเปรียบเทียบสัญญาแบบต่าง ๆ

ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อดีตอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์ดูแลโครงการก่อสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เช่น อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวิกฤตการณ์ โควิด 19 

หลักสูตร “เคล็ดลับการใช้สัญญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC ” จัดในลักษณะการเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY RELATED TOPICS
FIDIC, FIDIC Contracts, สัญญาก่อสร้าง, International Federation of Consulting Engineers, มาตรฐาน FIDIC, กฎหมาย, วิศวกรรม, สัญญา FIDIC

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“เคล็ดลับการใช้สัญญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC (2nd, 2017)
เปรียบเทียบเชื่อมโยงทั้งมุมมองกฎหมายและวิศวกรรม”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification