บริหารสัญญาธุรกิจ ประเด็นสำคัญทางภาษีและข้อกฎหมาย

ครอบคลุม สัญญาจัดจำหน่าย สัญญาก่อสร้าง สัญญากิจการร่วมค้า
สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจ และสัญญาโลจิสติกส์

Read More