STRATEGIC SOURCING & AGILE PROCUREMENT

กลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มระบบ ‘จัดหาจัดซื้อ’ เพื่อผลกำไรธุรกิจเติบโต

29 FEBRUARY 2024, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

Air Radiators (Thailand)

Ayudhya Capital Services

Bank of Ayudhya

Boon Rawd Brewery

Central People Development Center

Electricity Generating

Garena Online (Thailand)

Krungthai Bank

Minburi Medical

Muangthong Aluminium Industry

New Concept Product

Stiebel Eltron Asia

Thai Plaspac​

UAC Global

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Minimizing Cost & Optimizing Business Value Amid Digital Disruption
• Cutting Edge Agile Procurement: Strategies & Practices to Optimize Operations & Minimize Costs
• Trends, Opportunities & Challenges towards World-Class Strategic Sourcing & Procurement
• Best Practices & Strategic Approaches for Procurement Transformation

Drive Performance Ensure Supplies, Optimize Efficiency & Bottom Line
• Key Performance Indicators (KPIs) for Benchmarking with World-Class Procurement
Continuous Cost Reduction Strategies: Implementation Challenges and Recommendations
• Strategic Supplier System, Supplier Base Development & Supplier Relationship

กลยุทธ์ทรานส์ฟอร์ม “ระบบการจัดหาจัดซื้อ” เพื่อผลกำไรธุรกิจเติบโต

SOURCING & PROCUREMENT STRATEGIES AMID DIGITAL DISRUPTIONS
Drive Business Values, Optimize Operations & Minimize Costs for Cost Reduction & Profitability in the New global business environment amid Digital Disruptions. that trigger the need for transformation in Sourcing and Procurement
กลยุทธ์ระบบการจัดหาจัดซื้อเพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจและประหยัดค่าใช้จ่าย ปัจจัยสำคัญของระบบการจัดซื้อที่บูรณาการเข้ากับกลยุทธ์และระบบบริหารองค์กรวิเคราะห์คุณค่าและความสูญเปล่าเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดหาจัดซื้อ

WORLD-CLASS SOURCING & PROCUREMENT ORGANIZATION
Opportunities & Challenges in Transforming to World-Class Procurement
โอกาสและความท้าทายของการจัดซื้อท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจภายใต้สงครามการค้าภายในโลกยุคใหม่ กลยุทธ์ในการจัดซื้อที่มีความเป็นเลิศการจัดซื้อการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

SOURCING & PROCUREMENT TRANSFORMATION
‘Strategic Approaches for Procurement Transformation
การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อให้มีความคล่องแคล่วอย่างชาญฉลาดเพื่อเตรียมพร้อมแก่ธุรกิจในการอยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแข่งขันสูง ความท้าทายในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การปรับกลยุทธ์การจัดหาจัดซื้อตามทิศทางวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ผนวกฟังก์ชั่นงานจัดซื้อเข้ากับ
โลจิสติกส์ แวร์เฮ้าส์ และการผลิต เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนสร้างผลกำไร

TOWARDS ‘LEAN & AGILE’ PROCUREMENT for PROFITABILITY
‘Lean Techniques’ to Ensure Optimum of Procurement & Logistics
กลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศด้วย Lean and Agile ในระบบการจัดหาจัดซื้อยุคดิจิตอล การบริหารห่วงโซ่อุปทานขององค์กรและระบบการจัดซื้อในบริษัทและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การวัดผลสำเร็จของ Lean ของการจัดซื้อและโลจิสติกส์

COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING & REPLENISHMENT
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) – Managing Supply Chain Relationships from Suppliers to End Customers
การจัดการความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานจากซัพพลายเออร์ถึงลูกค้าปลายทาง การยกระดับประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานโดยใช้ความร่วมมือ ประโยชน์ของ CPFR ต่อส่วนต่างๆของห่วงโซ่อุปทาน

KEY PERFORMANCE INDICATORS IN SOURCING & PROCUREMENT
Key Performance Indicators (KPI) for Benchmarking Procurement Transformation
การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPl) และการเปรียบเทียบการจัดหาจัดซื้อเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลการดำเนินงาน จำแนกเป้าหมายและปัจจัยที่ทำให้การจัดหาจัดซื้อประสบความสำเร็จพัฒนา KPl ให้เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาส่วนที่ต้องปรับปรุงและวิธีการแก้ไข

‘LEAN & AGILE’ SUPPLIER RELATIONSHIP AMID ECONOMIC CRISIS
Lean & Agile Supplier System, Supplier Base Development & Supplier Relationship Management
กลยุทธ์บริหารแบบ Lean & Agility ในความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การสร้างมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และความจำเป็นของการเปลี่ยนการบริหารจัดการในองค์กรการจัดหาจัดซื้อ

CONTINUOUS COST REDUCTION THROUGH STRATEGIC PROCUREMENT
Challenges and Recommendations for Cost Reduction & Profitability in Procurement
กลยุทธ์การลดต้นทุนจัดหาจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง พันธกิจที่สำคัญของจัดหาจัดซื้อ การลดต้นทุนเป็นกุญแจสำคัญของทุกองค์กร กลยุทธ์การลดต้นทุนในแต่ละกลุ่มสินค้า ทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการจัดซื้อภายใต้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

WHY SHOULD ATTEND
• Turn Sourcing & Procurement Function into A Strategic Function to Support Business Objectives
• Understand and Optimize Lean Sourcing & Procurement to Ensure Capacity of Production and Shipment
• Integrate Procurement, Production and Operation for Successful Supply Chain Management
• Develop Lean & Agile Procurement Strategies for Cost Effectiveness and Supply Chain Reliability
• Maximize Techniques to Manage Rising Prices and Costs of Materials to Suit Sourcing & Procurement
• Manage Supply Chain Relationships from Suppliers to Customers to Implement Cost Reduction

WHO SHOULD ATTEND
Top Management who responsible for Procurement, Sourcing, Supply Chain Management,
Supply Management, Supplier Relationship Management, Logistics Material Control.

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
16:45 End of Program

KEY RELATED TOPICS
การจัดซื้อจัดจ้าง, Procurement Strategies, Procurement Transformation, Lean & Agility, ลดต้นทุน, Digital Procurement, การบริหารจัดการ, Agile Procurement

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มระบบ ‘จัดหาจัดซื้อ’ เพื่อผลกำไรธุรกิจเติบโต”

Register

Brochure