EMPLOYMENT CONTRACTS

& TERMINATION OF EMPLOYMENT

กลยุทธ์สัญญาจ้าง การเลิกจ้างในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

16 SEPTEMBER 2020 or 20 NOVEMBER 2020

PUBLIC SEMINAR สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
เข้าร่วมได้ทั้งที่*โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง (1.5 M DISTANCING)

 

REGISTRATION FEE: 18,500 BAHT/PERSON (EXCLUDE VAT)
15% OFF for 3 DELEGATES | EXCLUSIVE | HIGH STANDARD | 5 STARS HOTEL

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญอย่างเข้มข้นว่าด้วย “ข้อกฎหมาย เทคนิควิธีการร่างสัญญาจ้างงาน ข้อพึงระวังข้อปฏิบัติตามกฏหมายในการเลิกจ้างให้เป็นธรรมและไม่ถูกฟ้องคดีในภายหลังคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องปัญหา และแนวทางแก้ไขล่าสุด” ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

กลยุทธ์และเทคนิคการร่างสัญญาจ้างงานที่รัดกุมและเป็นธรรม

• ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่ควรทราบ
• สาระสำคัญของการทำสัญญาจ้าง: ประเภท, ช่วงวลา
• ความเข้าใจผิดที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
• ข้อความในสัญญาที่ควรมีและไม่ควรมี
• การร่างสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องและเป็นธรรม
• ตัวอย่างการร่างสัญญา: กลยุทธ์ เทคนิค บทเรียน
• ข้อพึงระวังและการทบทวนการร่างสัญญาจ้างงาน
• ข้อพิพาทอันอาจเกิดจากข้อความในสัญญาพร้อมตัวอย่างต่าง ๆ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง & การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล
• ถาม – ตอบเกี่ยวกับปัญหาการจ้างงานและสัญญาว่าจ้าง
• ฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ

การเลิกจ้างและการเขียนคำสั่งเลิกจ้างไม่ให้ถูกฟ้องคดี

• ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ต้องทราบ
• ก่อนเลิกจ้างควรปฏิบัติอย่างไรให้เป็นธรรม
• การลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างควรเป็นอย่างไรตามกฎหมาย
• การเขียนระเบียบวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างที่รัดกุม
• การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา การจ่ายค่าชดเชย
• การลดขนาดองค์กรโดยโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด
• เคล็ดลับในการเจรจาข้อเรียกร้อง
• ถาม – ตอบเกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้าง

Key Issues on Employment Contract

        การร่างสัญญาจ้างงานที่ชอบด้วยกฏหมายรัดกุมและเป็นธรรม จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความเสียหายจากข้อพิพาท และการฟ้องร้องในคดีความที่ไม่จำเป็น ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของสัญญาจ้างงานและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเป็นนายจ้างที่ดีอีกด้วยทั้งนี้ วิทยากรจะใช้การบรรยายแสดงแนวคิด อธิบายวิธีขั้นตอน การยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

Key Learning Objectives
• เข้าใจและอธิบายได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาอะไร มีใครบ้างที่เป็นคู่สัญญา และมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไร
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ การเลิกจ้าง การลาออก และการทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ โครงสร้างและเทคนิคการร่างสัญญาจ้างแรงงานที่ควรจะเป็น

WHO SHOULD ATTEND?
CEOs and Managing Directors, Directors, Vice Presidents, General Managers and Heads of

• Legal Counsel
• HRM
• Industrial Employee Relations
• Labor Union Relations
• Compensation and Benefits
• Employee Relations
• HRM Solution Providers
• HRM Consultants
• HR Legal Advisors

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์สัญญาจ้าง การเลิกจ้างในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ”