กลยุทธ์สัญญาจ้างงาน การเลิกจ้างตามกฏหมาย

EMPLOYMENT CONTRACT & LAWFUL TERMINATION 

8 DECEMBER 2023, 9.00 – 16.45

เข้าร่วมได้ทั้งที่โรงแรมระดับห้าดาวและทาง ZOOM | 15% off for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

AIA

Bangchak Corporation

Banpu

CIMB-Principal Asset Management

Dusit Thani Bangkok

Electricity Generating Authority of Thailand

Intouch Holdings

Isuzu Bangkok Sale

Minburi Vetchakij

Nissan Motor (Thailand)

Phatra Capital Public

PTT Exploration and Production

Ratchaburi Electricity Generating Holding

Siam Commercial Bank

Siamtoyota Manufacturing

T.C. Pharmaceutical Industries

Thai Stanley Electric

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

True Corporation

West Coast Engineering

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญอย่างเข้มข้นว่าด้วย “ข้อกฎหมาย เทคนิควิธีการร่างสัญญาจ้างงาน ข้อพึงระวังข้อปฏิบัติตามกฏหมายในการเลิกจ้างให้เป็นธรรมและไม่ถูกฟ้องคดีในภายหลังคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ปัญหา และแนวทางแก้ไขล่าสุด” ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

กลยุทธ์และเทคนิคการร่างสัญญาจ้างงานที่รัดกุมและเป็นธรรม
• ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่ควรทราบ
• สาระสำคัญของการทำสัญญาจ้าง: ประเภท, ช่วงวลา
• ความเข้าใจผิดที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
• ข้อความในสัญญาที่ควรมีและไม่ควรมี
• การร่างสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องและเป็นธรรม
• ตัวอย่างการร่างสัญญา: กลยุทธ์ เทคนิค บทเรียน
• ข้อพึงระวังและการทบทวนการร่างสัญญาจ้างงาน
• ข้อพิพาทอันอาจเกิดจากข้อความในสัญญาพร้อมตัวอย่างต่าง ๆ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง & การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล
• ถาม – ตอบเกี่ยวกับปัญหาการจ้างงานและสัญญาว่าจ้าง
• ฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ

การเลิกจ้างและการเขียนคำสั่งเลิกจ้างไม่ให้ถูกฟ้องคดี
• ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ต้องทราบ
• ก่อนเลิกจ้างควรปฏิบัติอย่างไรให้เป็นธรรม
• การลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างควรเป็นอย่างไรตามกฎหมาย
• การเขียนระเบียบวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างที่รัดกุม
• การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา การจ่ายค่าชดเชย
• การลดขนาดองค์กรโดยโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด
• เคล็ดลับในการเจรจาข้อเรียกร้อง
• ถาม – ตอบเกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้าง

Key Issues on Employment Contract
        การร่างสัญญาจ้างงานที่ชอบด้วยกฏหมายรัดกุมและเป็นธรรม จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความเสียหายจากข้อพิพาท และการฟ้องร้องในคดีความที่ไม่จำเป็น ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของสัญญาจ้างงานและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเป็นนายจ้างที่ดีอีกด้วยทั้งนี้ วิทยากรจะใช้การบรรยายแสดงแนวคิด อธิบายวิธีขั้นตอน การยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

Key Learning Objectives
• เข้าใจและอธิบายได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาอะไร มีใครบ้างที่เป็นคู่สัญญา และมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไร
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ การเลิกจ้าง การลาออก และการทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ โครงสร้างและเทคนิคการร่างสัญญาจ้างแรงงานที่ควรจะเป็น

WHO SHOULD ATTEND?
CEOs and Managing Directors, Directors, Vice Presidents, General Managers and Heads of
• Legal Counsel
• HRM
• Industrial Employee Relations
• Labor Union Relations
• Compensation and Benefits
• Employee Relations
• HRM Solution Providers
• HRM Consultants
• HR Legal Advisors

KEY RELATED TOPICS

สัญญาจ้างงาน, สัญญาจ้างแรงงาน, ขั้นตอนการเลิกจ้างพนักงาน, Employment Contracts, Employment Termination Letter, การเลิกจ้างพนักงาน, Termination of Employment, การยกเลิกสัญญาจ้าง

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์สัญญาจ้าง เลิกจ้าง คดีแรงงาน”

Register

Brochure