PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

ESSENTIAL BUSINESS CONTRACT
for MANAGER & EXECUTIVE

ESSENTIAL BUSINESS CONTRACT FOR MANAGER & EXECUTIVE

ESSENTIAL BUSINESS CONTRACT
for MANAGER & EXECUTIVE

สุดยอดกลยุทธ์สัญญาธุรกิจ มุ่งผลสำเร็จองค์กร ลดความเสี่ยงทางฏหมาย

Key Strategies for Contract Review & Negotiation

        “สัญญาที่ดี”เป็นเกราะป้องกันความพลาดพลั้ง ขจัดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยง เลี่ยงความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมั่นใจ ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็น “นักกฎหมาย” ต้องรู้เคล็ดลับการร่างสัญญาและการเจรจาสัญญาที่ตรงความต้องการทันเกมธุรกิจ เข้าใจเงื่อนไขสัญญาข้อสัญญาที่เป็นธรรม ข้อผิดพลาดบ่อย และการละเมิดสัญญาทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จทางธุรกิจในที่สุด

Draft & Negotiate Business Contracts with Confidence

• Principles: หลักทั่วไปของการร่างสัญญาและแบบของสัญญา
• Key Issues: การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อสัญญาที่สำคัญสำหรับการตกลงทางธุรกิจ
• ‘Pre-Contractual’ Stage: ระยะเตรียมการยกร่างสัญญาธุรกิจที่ต้องรอบคอบ
• In-debt analysis: การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อสัญญาที่สำคัญ กระบวนการ
จัดทำสัญญาธุรกิจ และเงื่อนไขสำคัญในสัญญาธุรกิจ
• Business Contract: ประเภทของสัญญาธุรกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
• What Lead to Contract Success: สาเหตุที่ทำให้สัญญาบรรลุผลสำเร็จ
• Real-Life Case study: กรณีศึกษาและบทเรียนที่สำคัญในสัญญาธุรกิจ

Key Benefits Of Attending

        ท่านและทีมงานจะได้รับการถ่ายทอดทักษะความชำนาญจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อันได้แก่ข้อกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการร่างสัญญา ความเข้าใจด้านเทคนิคการเจรจาต่อรอง ความรู้เชิงลึกถึงวิธีเจรจาเพื่อได้มาซึ่งสัญญาที่มีประสิทธิภาพ การยกระดับความสามารถด้วยกลยุทธ์ความสำเร็จสำหรับการร่าง และออกแบบสัญญาสำคัญให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ การหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องทางกฎหมาย ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการร่างสัญญาหลักและการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญ

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงองค์ประกอบหลักและกระบวนการอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ข้อตกลงก่อนทำสัญญา เทคนิคการร่างสัญญา & กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
ความรู้ใหม่ๆ ในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร่างสัญญาทางการค้า
สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและกลยุทธ์ในการร่างสัญญาภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย
ความรู้ที่สำคัญในการร่างสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการร่างสัญญามาตรฐาน
กระบวนการในการวางแผนและจัดการสัญญาให้เกิดความราบรื่น เทคนิควิธีในการบังคับใช้สัญญา
จุดอ่อนจุดแข็งของสัญญา ประเด็นสำคัญ จุดเสี่ยงทางกฎหมายในการทำสัญญาการค้า การละเมิดสัญญา
การแก้ไขข้อพิพาทจากสัญญา การยกเลิกสัญญาและการหลีกเลี่ยงคดีความทางกฎหมาย
แนวทางการเจรจาต่อรองร่างสัญญาและบริหารจัดการสัญญาทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
แนวทางในการพัฒนาทักษะความชำนาญและเทคนิคในการเจรจาต่อรองในสัญญาการค้า

All Professionals, Who Have to Manage & Ensure the Success of Business Contract Management, Must Join!!!

Details

• Managing Directors
• General Managers
• Regional Managers
• Operations Heads
• Commercial Managers
• Project Managers
• Contract Managers
• Contract Administrators
• Procurement/Purchasing Managers
• Negotiators
• Sales
• Business Development Manager

Ms. Chanakarn Boonyasith
Partner
SCL Nishimura & Asahi Limited

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
ABBNissan Motor
AIAPricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants
Bangchak CorporationPTT Exploration and Production
Bangkok SyntheticsSCG Chemicals
Bayer ThaiSiam Piwat
BoncafeSumitomo Mitsui Auto Leasing & Service
DHL Supply ChainThaiNamthip
Electricity Generating Authority of ThailandThanachart Bank
Italian-Thai DevelopmentThe Shell Company of Thailand
Kasikorn Asset ManagementThe Stock Exchange of Thailand
MBKToyota Leasing
Muang Thai Life AssuranceUBE Chemicals (Asia)
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker