COMMERCIAL CONTRACTS

for NON-LEGAL EXECUTIVE

กลยุทธ์กฎหมายในการร่างและตรวจสอบสัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
เทคนิคสำคัญในการแก้ไขสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ

効果的なマネージャが知るべき商業(コマーシャル)契約
【構成・交渉・承諾】

日本語はこちら>

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

30 MAY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Key Strategies for Contract Review & Negotiation

“สัญญาที่ดี”เป็นเกราะป้องกันความพลาดพลั้ง ขจัดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยง เลี่ยงความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมั่นใจ ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็น “นักกฎหมาย” ต้องรู้เคล็ดลับการร่างสัญญาและการเจรจาสัญญาที่ตรงความต้องการทันเกมธุรกิจ เข้าใจเงื่อนไขสัญญาข้อสัญญาที่เป็นธรรม ข้อผิดพลาดบ่อย และการละเมิดสัญญาทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จทางธุรกิจในที่สุด

Draft & Negotiate Business Contracts with Confidence

Principles: หลักทั่วไปของการร่างสัญญาและแบบของสัญญา
Key Issues: การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อสัญญาที่สำคัญสำหรับการตกลงทางธุรกิจ
‘Pre-Contractual’ Stage: ระยะเตรียมการยกร่างสัญญาธุรกิจที่ต้องรอบคอบ
In-debt analysis: การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อสัญญาที่สำคัญ กระบวนการ
จัดทำสัญญาธุรกิจ และเงื่อนไขสำคัญในสัญญาธุรกิจ
Business Contract: ประเภทของสัญญาธุรกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
What Lead to Contract Success: สาเหตุที่ทำให้สัญญาบรรลุผลสำเร็จ
Real-Life Case study: กรณีศึกษาและบทเรียนที่สำคัญในสัญญาธุรกิจ

KEY BENEFITS OF ATTENDING
     ท่านและทีมงานจะได้รับการถ่ายทอดทักษะความชำนาญจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อันได้แก่ข้อกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการร่างสัญญา ความเข้าใจด้านเทคนิคการเจรจาต่อรอง ความรู้เชิงลึกถึงวิธีเจรจาเพื่อได้มาซึ่งสัญญาที่มีประสิทธิภาพ การยกระดับความสามารถด้วยกลยุทธ์ความสำเร็จสำหรับการร่าง และออกแบบสัญญาสำคัญให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ การหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องทางกฎหมาย ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการร่างสัญญาหลักและการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญ

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงองค์ประกอบหลักและกระบวนการอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ข้อตกลงก่อนทำสัญญา เทคนิคการร่างสัญญา & กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
ความรู้ใหม่ๆ ในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร่างสัญญาทางการค้า
สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและกลยุทธ์ในการร่างสัญญาภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย
ความรู้ที่สำคัญในการร่างสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการร่างสัญญามาตรฐาน
กระบวนการในการวางแผนและจัดการสัญญาให้เกิดความราบรื่น เทคนิควิธีในการบังคับใช้สัญญา
จุดอ่อนจุดแข็งของสัญญา ประเด็นสำคัญ จุดเสี่ยงทางกฎหมายในการทำสัญญาการค้า การละเมิดสัญญา
การแก้ไขข้อพิพาทจากสัญญา การยกเลิกสัญญาและการหลีกเลี่ยงคดีความทางกฎหมาย
แนวทางการเจรจาต่อรองร่างสัญญาและบริหารจัดการสัญญาทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
แนวทางในการพัฒนาทักษะความชำนาญและเทคนิคในการเจรจาต่อรองในสัญญาการค้า

COURSE LEADER
Ms. Chanakarn Boonyasith
Partner
SCL Nishimura & Asahi Limited

WHO SHOULD ATTEND
• Managing Directors
• General Managers
• Regional Managers
• Operations Heads
• Commercial Managers
• Project Managers
• Contract Managers
• Contract Administrators
• Procurement/Purchasing Managers
• Negotiators
• Sales
• Business Development Manager

All Professionals, Who Have to Manage & Ensure the Success of Business Contract Management, Must Join!!!

KEY RELATED TOPICS
COMMERCIAL CONTRACT, สัญญาการจ้าง, ร่างสัญญา, ยกเลิกสัญญา, เจรจาต่อรอง, ลดความเสี่ยง, สัญญาการค้า, เจรจาสัญญา, การละเมิดสัญญา, สัญญาธุรกิจ, Business Contract

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์กฎหมายในการร่างและตรวจสอบสัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
เทคนิคสำคัญในการแก้ไขสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ”

 

Register

Brochure