CONSTRUCTION CLAIM & DISPUTE

คดีก่อสร้าง

ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

11 – 12 JULY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญที่สุดเพื่อความสำเร็จในการบริหารการก่อสร้าง
•  ครอบคลุมประเด็นสำคัญและข้อโต้แย้งในการเรียกร้องและระงับข้อพิพาท
•  ขั้นตอน พยานหลักฐาน และภาระการพิสูจน์
•  รวบรวมข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีการทำงานของวิศวกรที่ปรึกษา
•  ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดปัญหา ทางปฏิบัติที่มีการใช้ในการเรียกร้องสิทธิ
•  แนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิ

แก่นความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในการบริหารข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ
ข้อกำหนดที่ต้องรู้ในการทำสัญญาก่อสร้าง
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของผู้ว่าจ้าง
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของที่ปรึกษาโครงการ
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของ Contractor
ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่พึงระวังในการบริหารสัญญาก่อสร้าง
การบริหารสัญญา การใช้สิทธิ ผลกระทบ และมาตรการที่เหมาะสม
การบริหารสัญญา กรณีศึกษา ความเสียหายจากการทำงานก่อสร้าง
ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการก่อสร้าง และ DAB

แก่นความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในการบริหารข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ
• ข้อกำหนดที่ต้องรู้ในการทำสัญญาก่อสร้าง
• ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของผู้ว่าจ้าง
• ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของที่ปรึกษาโครงการ
• ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของ Contractor
• ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด  ข้อปฏิบัติที่พึงระวังในการบริหารสัญญาก่อสร้าง

• การบริหารสัญญา การใช้สิทธิ ผลกระทบ และมาตรการที่เหมาะสม
• การบริหารสัญญา กรณีศึกษา ความเสียหายจากการทำงานก่อสร้าง

• ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการก่อสร้าง และ DAB

KEY RELATED TOPICS
คดีก่อสร้าง, บริหารสัญญาก่อสร้าง, คำพิพากษาคดีรับเหมาก่อสร้าง, Construction Claim, Construction  Dispute, Construction Project, เรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง, ข้อพิพาทก่อสร้าง, บริหารการก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้าง, ขัดแย้งในการก่อสร้าง

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“คดีก่อสร้าง ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง”

 

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification