CONSTRUCTION CLAIM & DISPUTE

คดีก่อสร้าง

ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 January 2020)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

CONSTRUCTION CLAIM & DISPUTE คดีก่อสร้าง

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญที่สุดเพื่อความสำเร็จในการบริหารการก่อสร้าง
•  ครอบคลุมประเด็นสำคัญและข้อโต้แย้งในการเรียกร้องและระงับข้อพิพาท
•  ขั้นตอน พยานหลักฐาน และภาระการพิสูจน์
•  รวบรวมข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีการทำงานของวิศวกรที่ปรึกษา
•  ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดปัญหา ทางปฏิบัติที่มีการใช้ในการเรียกร้องสิทธิ
•  แนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิ

แก่นความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในการบริหารข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ
ข้อกำหนดที่ต้องรู้ในการทำสัญญาก่อสร้าง
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของผู้ว่าจ้าง
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของที่ปรึกษาโครงการ
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของ Contractor
ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่พึงระวังในการบริหารสัญญาก่อสร้าง
การบริหารสัญญา การใช้สิทธิ ผลกระทบ และมาตรการที่เหมาะสม
การบริหารสัญญา กรณีศึกษา ความเสียหายจากการทำงานก่อสร้าง
ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการก่อสร้าง และ DAB

คดีก่อสร้าง : ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง
1. ข้อกำหนดที่ต้องรู้ในการทำสัญญาก่อสร้าง
• สัญญาก่อสร้างในมุมมองของวิศวกร นักกฎหมาย และบัญชีสรรพากร ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การเกิดสัญญา การผิดสัญญา การบอกกล่าว การเลิกสัญญา ระยะเวลา ค่าเสียหาย
• ประเภทของสัญญาก่อสร้าง และกระบวนการที่ต้องระมัดระวัง (Construction, Design & Built, EPC/turnkey, PPP Gross/Net) และรูปแบบของสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในทางกฎหมาย
• เอกสารที่ใช้ในวงการก่อสร้าง และผลตามกฎหมายไทย เช่น LOI, Term Sheet, MOU, Completion
• สัญญาก่อสร้างในมุมมองของผู้ว่าจ้าง การกำหนด TOR และข้อกังวลของผู้ว่าจ้าง

2. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของที่ปรึกษาโครงการ PM/CM
• ขอบเขตงานของที่ปรึกษา มุมมองของที่ปรึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน ระหว่างในฐานะตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง
• การให้คำแนะนำในการกำหนดราคากลาง คัดเลือกผู้ประมูลงาน และเร่งรัดโครงการ
• เทคนิคและกระบวนการออกคำสั่งงานเพิ่ม งานลด Site Instruction และการจัดระบบเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
• บทบาท สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา ในกรณีที่งานล่าช้า หรือมีการขยายระยะเวลา การทิ้งงาน รวมถึงกรณีที่ Contractor ถูกเลิกสัญญา การตั้งเคลมเรียกร้องค่าเสียหาย
• การป้องกันปัญหา และแนวปฏิบัติในการลดการกระทบกระทั่งระหว่างผู้ว่าจ้าง Contractor Sub Contractor และบุคคลภายนอก

3. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของสถาปนิก

• ขอบเขตของงานสถาปัตยกรรม ประเภทของงานที่ถือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และการตรวจสอบสถาปนิกที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล สถาปนิกต่างด้าว
• โครงการ หรือประเด็นในการออกแบบที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาท เช่น วัสดุ คุณสมบัติ การติดตั้ง หลักวิชาการ ข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบโดยสังเขป
• ข้อควรระวังในการทำงานร่วมกับสถาปนิก ข้อจำกัด การลอกเลียนแบบของผู้อื่น การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสม
• ขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย และสถาปนิกที่ละเมิดจรรยาบรรณ

4. ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด  และทางปฏิบัติที่พึงระวังที่สำคัญในการบริหารสัญญาก่อสร้าง

รูปแบบของเอกสารที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง  ข้อกำหนดของสัญญาที่ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ หลักการตีความที่สำคัญ ข้อจำกัดความรับผิด พฤติกรรมที่ทำให้ข้อสัญญาใช้บังคับไม่ได้  เช่น  การตีความตามสัญญา การตีความตามข้อเท็จจริง และการตีความตามพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจทุกกรณีหรือไม่ สัญญาลงวันที่ย้อนหลังมีผลอย่างไร ความสำคัญของพยาน  ลงนามฝ่ายเดียวในสัญญาผูกพันอย่างไร  กรณีศึกษา  ข้อควรระวังในการใช้สัญญาจากต่างประเทศ มีผลอย่างไรประเทศไทย

5. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองในเรื่องแรงงาน
• อำนาจบังคับบัญชาของที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ว่าจ้าง
• ประเด็นเรื่อง ความรับผิดของผู้รับเหมาหลัก ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาค่าแรง ตามกฎหมายแรงงาน กรณีที่ผู้รับจ้างช่วงไม่จ่ายค่าจ้าง
• แนวทางการป้องกันการซื้อตัวพนักงาน สัญญาจ้าง ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงฝึกอบรม มีผลใช้บังคับในทางกฎหมายเพียงใด มาตรการอื่น ๆ สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง หรือคู่ค้า ใช้บังคับได้เพียงใด ในยุค 4.0
• มาตรการป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านลูกจ้าง ทั้งในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า
• เกณฑ์ที่ศาลพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหาย

6. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของ Contractor
• ครอบคลุมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในวงการก่อสร้าง ในมุมมองของ Contractor
• ความผิดพลาดในการเสนอราคา กำหนดชำระเงิน เงื่อนไข ข้อควรระวังในการเข้าทำสัญญา,
• ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงานในแง่ของระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
• BOQ และการวัดและคำนวณมูลค่างาน ที่ทำให้เกิดข้อพิพาท
• ข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทกับ Main Contractor อื่น หรือ Sub Contractor การกำหนดเงื่อนไขในเรื่อง Nominated Sub Contractor

7. การบริหารสัญญา การใช้สิทธิ ผลกระทบ และมาตรการที่เหมาะสม
สิทธิและผลในทางกฎหมาย เมื่อผู้เกี่ยวข้องผิดสัญญา และมาตรการป้องกันและแก้ไขใน ประเด็นเรื่อง เวลา คุณภาพ และราคา เช่น ความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานบกพร่องจนเกิดความเสียหาย แจ้งส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ ทิ้งงาน ลดงานแล้วลดงานอีกจนมูลค่าของเงินที่จ่ายมากกว่างานที่ทำเสร็จ การจ่ายเงินในระหว่างที่งานล่าช้า
• ผู้รับเหมาจึงยึดอาคารเป็นประกันทำได้เพียงใด เจ้าของโครงการยึดไซท์ ทำอย่างไร
ทางเลือกระหว่างการฟ้องบังคับตามสัญญา การเลิกสัญญาตามกฎหมาย และการเลิกสัญญาตามข้อกำหนดมาตรฐาน เป็นอย่างไรอย่างไร
การดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และในชั้นศาล
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ หรือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในศาล ซึ่งมีผลต่อคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดิน และทำให้หยุดอายุความได้

 

 

 
 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง”