PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

CORPORATE FINANCE
LAW, TAX & CONTRACTS

CORPORATE FINANCE LAW, TAX & CONTRACTS

CORPORATE FINANCE LAW, TAX & CONTRACTS

กฎหมายการเงิน สัญญาการเงิน
กลยุทธ์ภาษี พรบ.หลักทรัพย์ สัญญากู้ร่วม โครงการขนาดใหญ่

Securities Laws – Syndicated Loan
Corporate Finance Contract – Derivatives

• ‘SECURITIES LAW’ & ‘SECURITIES & EXCHANGE ACT’
• CORPORATE FINANCE CONTRACT & LEGAL RISKS
• ‘SYNDICATED LOAN TRANSACTIONS’
• UPDATED DERIVATIVE TRANSACTIONS

Essential Know-How & Consult with Experts to Minimize Financial Risks

• Capital markets, Securities, Securities Law & Securities and Exchange Act
• ‘Syndicated Loan Transactions’: Legal Strategies & Proven Practices for Lenders & Borrowers
• ‘Corporate Finance Contract’: Developing, Reviewing and Managing Legal Risks
• Updated Regulations on Derivatives Transactions: Critical Problems & Solutions

        ประเด็นสำคัญต่างๆในการบริหารการเงินของบริษัทได้ทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวัน พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงมาจากตัวแปรในด้านการเงินระดับโลกและกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งในประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศและในประเทศไทย

        บริษัททั้งหลายจึงย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากความเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทจึงต้องสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาและต้องสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงทางการเงินได้เป็นอย่างดีทำให้ลดโอกาสความสูญเสียทาง
การเงินและเพิ่มการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทได้สูงสุด

        ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทยังต้องเข้าใจและต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

– กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 การดำเนินธุรกรรมการเงินของบริษัท หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
– หลักปฏิบัติในการลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในการทำสัญญา การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท
– ประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายในเรื่องสัญญาเงินกู้ร่วม ทั้งในส่วนที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ควรทราบ
– กฎหมายกฎระเบียบล่าสุดในการกำกับดูแลธุรกิจตราสารอนุพันธุ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

        FINANCIAL LAWS for NON-LAWYER EXECUTIVE หลักสูตร ‘กฎหมายทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักกฎหมาย’ จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และที่กำลังหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ให้แก่ท่าน พร้อมทั้งยังสร้างโอกาสอันดีเลิศสำหรับท่านที่จะได้พบปะและปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติด้านกฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ท่านได้ค้นพบแนวทางการตัดสินใจใหม่ๆ และทางออกในการเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของท่าน

Details

• Chief Financial Officers/ Controllers
• Financial Controllers/ Directors
• Corporate Finance Directors/
• Managers
• Heads of Structured Finance
• Heads of Business Investment
• Business Managers
• Commercial Lending Managers
• Corporate Tax Planning Directors
• Corporate Tax Planning Managers
• Corporate Legal Counsel
• In-house lawyers
• Heads of Regulatory Compliance
• Company Secretaries
• Legal Advisors/ Lawyers/Consultants
• All those Corporate Executives who keep track of new developments in corporate finance law

Mr. Kudun Sukhumananda,
Partner,
Kudun and Partners Limited

Mr. Waranon (Warren) Vanichprapa,
Country Managing Partner, Thailand,
DLA Piper (Thailand) Limited

Ms. Kullapa Stavorn,
Partner,
Baker & McKenzie

Ms. Areeya Ananworaraks,
Counsel,
SCL Nishimura & Asahi Limited

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker