FINANCIAL LAWS for NON-LAWYER EXECUTIVE

กลยุทธ์กฎหมายการเงิน สัญญาทางการเงิน
พรบ.หลักทรัพย์ สัญญากู้ร่วม ตราสารอนุพันธ์

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

2 MARCH 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

Securities Laws – Syndicated Loan
 Corporate Finance Contract – Derivatives

 

• ‘SECURITIES LAW’ & ‘SECURITIES & EXCHANGE ACT’
• CORPORATE FINANCE CONTRACT & LEGAL RISKS
• ‘SYNDICATED LOAN TRANSACTIONS’
• UPDATED DERIVATIVE TRANSACTIONS

Essential Know-How & Consult with Experts to Minimize Financial Risks

• Capital markets, Securities, Securities Law & Securities and Exchange Act
• ‘Syndicated Loan Transactions’: Legal Strategies & Proven Practices for Lenders & Borrowers
• ‘Corporate Finance Contract’: Developing, Reviewing and Managing Legal Risks
• Updated Regulations on Derivatives Transactions: Critical Problems & Solutions

ประเด็นสำคัญต่างๆในการบริหารการเงินของบริษัทได้ทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวัน พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงมาจากตัวแปรในด้านการเงินระดับโลกและกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งในประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศและในประเทศไทย

บริษัททั้งหลายจึงย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากความเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทจึงต้องสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาและต้องสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงทางการเงินได้เป็นอย่างดีทำให้ลดโอกาสความสูญเสียทาง
การเงินและเพิ่มการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทได้สูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทยังต้องเข้าใจและต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
– กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 การดำเนินธุรกรรมการเงินของบริษัท หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
– หลักปฏิบัติในการลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในการทำสัญญา การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท
– ประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายในเรื่องสัญญาเงินกู้ร่วม ทั้งในส่วนที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ควรทราบ
– กฎหมายกฎระเบียบล่าสุดในการกำกับดูแลธุรกิจตราสารอนุพันธุ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

FINANCIAL LAWS for NON-LAWYER EXECUTIVE หลักสูตร ‘กฎหมายทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักกฎหมาย’
จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และที่กำลังหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ให้แก่ท่าน พร้อมทั้งยังสร้างโอกาส
อันดีเลิศสำหรับท่านที่จะได้พบปะและปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติด้านกฎหมายจากบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ท่านได้ค้นพบแนวทางการตัดสินใจใหม่ๆ และทางออกในการเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญ
อยู่ได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของท่าน

WHO SHOULD ATTEND

• Chief Financial Officers/ Controllers
• Financial Controllers/ Directors
• Corporate Finance Directors/
• Managers
• Heads of Structured Finance
• Heads of Business Investment
• Business Managers
• Commercial Lending Managers
• Corporate Tax Planning Directors
• Corporate Tax Planning Managers
• Corporate Legal Counsel
• In-house lawyers
• Heads of Regulatory Compliance
• Company Secretaries
• Legal Advisors/ Lawyers/Consultants
• All those Corporate Executives who keep track of new developments in
corporate finance law

KEY RELATED TOPICS

Financing Project, Cross-border Finance, Finance Contract, Loan Transactions, Legal Strategies, ความเสี่ยงทางกฎหมาย, สัญญาเงินกู้ร่วม, ตราสารอนุพันธุ์, Derivatives Transactions, Business Operators

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์กฎหมายการเงิน สัญญาทางการเงิน พรบ.หลักทรัพย์ สัญญากู้ร่วม ตราสารอนุพันธ์”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification