PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

ENTERPRISE RISK
Strategy & Management

ENTERPRISE RISK, Strategy & Management

ENTERPRISE RISK
Strategy & Management

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงองค์กร กำกับกิจการมุ่งเติบโตยั่งยืน

        เมื่อ“กลยุทธ์องค์กร” และ “การบริหารความเสี่ยง”เชื่อมโยงกันแนบแน่น ระบบธรรมาภิบาลจะผลักดันให้องค์กรธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

        หัวใจสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคือการวางกลยุทธ์และการทำให้กลยุทธ์นั้นดำเนินไปได้โดยมีการบริหารความเสี่ยงจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด นับเป็นครั้งแรกที่หลักสูตรกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารได้รวมความสำคัญ 2 ประเด็นหลักไว้ด้วยกัน ทั้ง Corporate Strategy และ Governance Risk Compliance (GRC) ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแยกขาดกันได้ในการบริการองค์กรธุรกิจแห่งอนาคต

Strategy Foundation การวางแผนกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งการเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน

• ความสำคัญของกลยุทธ์ระดับองค์กรสำหรับผู้บริหารและกรรมการบริษัท
• การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ขององค์กรก่อนวางกลยุทธ์ในภาพรวมและแยกธุรกิจ
• การคาดการณ์อนาคตธุรกิจผ่านความท้าทายของเมกะเทรนด์ในโลกผันผวน
• การเลือกใช้โมเดลกลยุทธ์ระดับโลก ข้อดี-ข้อเสีย ผ่านกรณีศึกษาจริงทั่วโลก

Risk Oversight การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

G – Governance การกำกับดูแล กรณีศึกษาที่ให้องค์กรเป็น Good Governance ที่แท้จริง
R – Risk การบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์แยกแยะระดับความเข้มข้น แนวทางลดความเสี่ยง
C – Compliance การปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาล การนำกลยุทธ์มาใช้ปฏิบัติจริง การสื่อสารกับบุคลากรภายในให้เข้าใจเกิดการรวมพลังไปในทางเดียวกัน

KEY LEARNING OBJECTIVE

        การกำหนดกลยุทธ์เป็นความรับผิดชอบหลักร่วมกันของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้จัดการของทุกองค์กรซึ่งต้องใช้กลยุทธ์องค์กรขับเคลื่อนให้เติบโตได้ในระยะยาว ดังนั้น การเข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรอย่างถ่องแท้ คือเข็มทิศชี้ทิศทางให้ก้าวแรกของการวางกลยุทธ์ดำเนินไปอย่างถูกต้องแม่นยำ เมื่อผนวกกับการอัพเดท Megatrends ระดับโลกจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้การตัดสินใจของคณะผู้บริหารเฉียบคมมากยิ่งขึ้น

1) หลักสูตรนี้จะมอบเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นหลักการวางกลยุทธ์ระดับสากลทั้ง 4 รูปแบบ Big-Long-Strong, Fast & Flexible, Collaborator and TrailBlazer ซึ่งผู้บริหารสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

2) ประเด็นที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของกลยุทธ์องค์กร คือ GRC แนวทางดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยประคองกลยุทธ์องค์กรให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แม้แต่องค์กรระดับโลกที่เป็น Good Governance ยังต้องสะดุดเพราะ risk ระดับองค์กร

3) หลักสูตรพิเศษนี้จะช่วยชี้ให้เห็นปมปัญหาที่ซ่อนอยู่ เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านสามารถคลายปมปัญหาดังกล่าวได้ตามลำดับขั้นความสำคัญ อาศัยการวิเคราะห์ และ Monitoring ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้หลัก 4Ts Mitigation Framework และ PAPA Model หลักการทั้งสองนี้จะช่วยให้กลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมายตามแผนที่วางไว้

Details

• แนวทางการวางกลยุทธ์ระดับสากล 4 รูปแบบ
• ข้อมูลล่าสุดเมกะเทรนด์ที่โลกกำลังเปลี่ยน
• วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
• เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญและระดับความเร่งด่วน
• โมเดล Monitoring ความเสี่ยง 4Ts Mitigation Framework และ PAPA Model
• เครื่องมือบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันก่อนเกิด

Mr. Gong Rungswang,
Director of the Executive Board,
Industrial Estate Authority of Thailand

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker