PROPERTY LEASE CONTRACT

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

Registration Fee: ฿ 18,500  / Delegate (Exclude Vat)

คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

รู้ก่อนทำก่อน-ถามลึกตอบชัด-ทิศทางกระจ่าง-วางแผนทันเกมรุก

 ONE DAY INTENSIVE -PRECISE-INSIGHTFUL
Property Due Diligence ตรวจสอบ “ทรัพย์สินก่อน” “ซื้อ/เช่า”
Property Lease: Law กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
Property Lease: Contract (BTO / BOT)
สัญญาเช่าควบคุม / การแก้ไขสัญญา
Property Lease: Finance วางแผนทางการเงิน เช่าอสังหาริมทรัพย์
Property Lease: Tax ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์: การคำนวณภาษี
Property Lease: REIT (Real Estate Investment Trust)
• New Property Right: “ทรัพย์อิงสิทธิ”…ทรัพย์สิทธิใหม่ทดแทน “สิทธิการเช่า”

ถามลึกตอบชัดปฏิบัติได้จริง
ป้องกันปัญหา (ภาษี) รับโอนอาคารเมื่อครบสัญญาเช่า?
ต่อรองสัญญาเช่า โอนอาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จอย่างไรให้ใช้ “ภาษีซื้อ” จากการก่อสร้างได้?
เงินกินเปล่า เสียภาษีหรือไม่?
คำมั่นจะให้เช่าต่อ ต้องชัดเจนแน่นอนอย่างไร ?
อากรแสตมป์ติดสัญญาเช่า ต้องชำระเป็น “เงินสด” กรณีใด?
เจรจาสัญญาเช่าอย่างไรกับผู้เช่ารายใหญ่ (ห้าง/โรงแรม)
วางแผนภาษีการเช่าระยะยาวให้ประหยัดเงินอย่างไร

เจาะลึกกลยุทธ์สัญญา: บริหารสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
การตรวจสอบทรัพย์สินก่อน “ซื้อ/เช่า” กฎหมาย กายภาพ
กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ – “เช่า” “เช่าซื้อ” “เช่าแบบ Leasing”
สัญญาเช่าควบคุม (เฉพาะเช่าเพื่ออยู่อาศัย)
สัญญาให้เช่าพื้นที่ร้านค้า/สัญญาบริการ ไฟฟ้า น้ำประปา
เช่าอสังหาฯเกิน 3 ปี ทำ “สัญญาเช่า” & จดทะเบียนสัญญาอย่างไร
สัญญาให้เช่าพื้นที่ร้านค้า – มีการส่งมอบการครอบครองหรือไม่
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ ยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
ปรับปรุงสัญญาเช่า อย่างไร? แนวทางแก้ไขสัญญาเช่า
แนวทางที่ไม่ขัดกฎหมาย “สัญญาเช่าควบคุม”
เงินกินเปล่า คำมั่นจะให้เช่า หลักฐานการให้เช่า การขึ้นค่าเช่า การฟ้องขับไล่
ภาษีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์: สัญญาเช่าที่ดินทำกิจการ – จดทะเบียนเช่าดีหรือไม่
BTO / BOT ดีสำหรับใคร? ข้อควรระวัง BTO / BOT
โอนสิทธิการให้เช่า “อสังหาริมทรัพย์”
Sale and Lease-back: ข้อดี ข้อเสีย ข้อพึงระมัดระวัง
การวางแผนภาษีการเช่า/บริษัท/บุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ภาษีการให้เช่า “อสังหาริมทรัพย์” ประเด็นต้องห้าม
ภาษีซื้อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ “การคำนวณภาษี”
ทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มี “ค่าเช่า”
กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Property Co vs. REIT

*เจรจาสัญญาเช่าอย่างไรกับผู้เช่ารายใหญ่ (ห้าง/โรงแรม)* *วางแผนภาษีการเช่าระยะยาวให้ประหยัดเงินอย่างไร?*

WHO MUST ATTEND
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund,Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer

COURSE LEADERS

   

KEY RELATED TOPICS

การเช่าอสังหาริมทรัพย์, กฎหมายอสังหาริมทรัพย์, สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์, Property Lease Contract

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“เจาะลึกกลยุทธ์สัญญา บริหารสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง”