วินัย & เลิกจ้าง

DISCIPLINARY ACTION & TERMINATION OF EMPLOYMENT

การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้าง
กลยุทธ์เชิงรุกขั้นตอนที่ชอบธรรมและกรณีตัวอย่างจริง

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 DISCIPLINARY ACTION & TERMINATION OF EMPLOYMENT

DISCIPLINARY ACTION & TERMINATION OF EMPLOYMENT หลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาจากการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน และลดความเสี่ยงในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้ารวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเป็นนายจ้างที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้วิทยากรจะใช้การบรรยายแสดงแนวคิด อธิบายวิธีขั้นตอนการยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะท่านที่ไม่ใช่นักกฏหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก่อนการดำเนินการทางวินัย และก่อนเกิดการฟ้องร้อง ท่านควรทำความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งเลิกจ้างหนังสือเตือน เพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งเลิกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ถูกฟ้องย้อนหลัง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง และการใช้มาตรการลงโทษอย่างสร้างสรรค์เพื่อลดความเสี่ยงในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า

MASTERCLASS HIGHLIGHTS

The Disciplinary Proceedings & Investigations Before Laying Off
Practical Session for Investigation Techniques
Practical Session for Writing Penalty Notices & Composing Termination Letters
How To Write Legally Binding Dismissal Letters

KEY REASONS TO ATTEND

การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทุกฝ่าย แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ท่านควรจัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุก มีขั้นตอนที่ชอบด้วยกฏหมายด้วยความรัดกุมและเป็นธรรม เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยงความเสียหายจากการเกิดข้อพิพาท และการฟ้องร้องในคดีความที่ไม่จำเป็น

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก่อนการดำเนินการทางวินัยและก่อนเกิดการฟ้องร้องท่านควรได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งเลิกจ้างหนังสือเตือน เพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งเลิกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่ถูกฟ้องย้อนหลัง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง และการใช้มาตรการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

KEY LEARNING POINTS

• หลักคิดและขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเลิกจ้าง
• เทคนิควิธีการการสอบสวนก่อนการดำเนินการทางวินัยและเลิกจ้าง
• ขั้นตอนและวิธีการเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
• วิธีการแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติในการสอบสวน การเขียนหนังสือแจ้งโทษและลงมือเขียนคำสั่งเลิกจ้าง
• แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงตรงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในองค์กรของตน

WHO SHOULD ATTEND?
CEOs and Managing Directors Directors, Vice Presidents, General Managers and Heads of
– Legal Counsel
– HRM
– Industrial Employee Relations
– Labor Union Relations
– Compensation and Benefits
– Partners/Managing Directors
– HRM Solution Providers
– HRM Consultants
– HR Legal Advisors

COURSE LEADER

Mr. Paiboon Thamsathitmun, Managing Director, PAIBOON NITI

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้าง กลยุทธ์เชิงรุกขั้นตอนที่ชอบธรรมและกรณีตัวอย่างจริง”