PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

DISCIPLINARY ACTION
& TERMINATION OF EMPLOYMENT

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 11,500 บาท จากปกติ 18,500 บาท/ท่าน

DISCIPLINARY ACTION & TERMINATION OF EMPLOYMENT

DISCIPLINARY ACTION
& TERMINATION OF EMPLOYMENT

วินัยพนักงาน-เลิกจ้าง กลยุทธ์การดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน
ขั้นตอนรัดกุมเป็นธรรม ป้องกันปัญหาคดีความ

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะท่านที่ไม่ใช่นักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก่อนการดำเนินการทางวินัย และก่อนเกิดการฟ้องร้อง

ท่านควรทำความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งเลิกจ้างหนังสือเตือน เพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งเลิกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ถูกฟ้องย้อนหลัง

รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง และการใช้มาตรการลงโทษอย่างสร้างสรรค์เพื่อลดความเสี่ยงในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ชอบธรรมและกรณีตัวอย่างจริง

Disciplinary Proceedings

The Disciplinary Proceedings & Effective Investigation

Investigation Techniques

Practical Session for Investigation Techniques

Writing Penalty Notices

Practical Session for Writing Penalty Notices & Composing Termination Letters

Legally Binding Dismissal Letters

How To Write Legally Binding Dismissal Letters

หลักคิดและขั้นตอน “การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเลิกจ้าง”

Principles of “The disciplinary action and termination of Employment”

Session 1

การดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนก่อนดำเนินการเลิกจ้าง
The disciplinary proceedings and investigations before laying off

Session 2

ขั้นตอนและวิธีการเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
How to write legally binding dismissal letters

Details

การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทุกฝ่าย แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ท่านควรจัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุก มีขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความรัดกุมและเป็นธรรม เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยงความเสียหายจากการเกิดข้อพิพาท และการฟ้องร้องในคดีความที่ไม่จำเป็น

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก่อนการดำเนินการทางวินัยและก่อนเกิดการฟ้องร้องท่านควรได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักการและ

ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งเลิกจ้างหนังสือเตือน เพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งเลิกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ถูกฟ้องย้อนหลังรวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง และการใช้มาตรการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาจากการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและลดความเสี่ยงในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเป็นนายจ้างที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้ วิทยากรจะใช้การบรรยายแสดงแนวคิด อธิบายวิธีขั้นตอน การยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

• หลักคิดและขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเลิกจ้าง
• เทคนิควิธีการการสอบสวนก่อนการดำเนินการทางวินัยและเลิกจ้าง
• ขั้นตอนและวิธีการเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
• วิธีการแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติในการสอบสวน การเขียนหนังสือแจ้งโทษและลงมือเขียนคำสั่งเลิกจ้าง
• แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงตรงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในองค์กรของตน

CEOs and Managing Directors Directors, Vice Presidents, General Managers and Heads of

• Legal Counsel
• HRM
• Industrial Employee Relations
• Labor Union Relations
• Compensation and Benefits
• Partners/Managing Directors
• HRM Solution Providers
• HRM Consultants
• HR Legal Advisors

Mr. Paiboon Thamsathitmun
Managing Director
PAIBOON NITI

Thailand’s Leading Expert on Labour Laws and Litigations with Over 30 Years of Experience

Mr. Paiboon’s practice focuses mainly on all aspects of labour and employment law. He has a long list of experiences in representing multi-national and local corporate clients in labour and employment matters concerning lay-off, redundancy, employments benefits and labour relations matters.

Mr.Paiboon has also acted as the trial counsel for employer companies in labour litigation in the Central Labour Court for more than 1,300 cases, and acted as a legal advisor for his clients for more than 1,000 companies.

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
ABBCP Retailink
Phatra LeasingThai Bridgestone
AP (Thailand)Hino Motors Manufacturing (Thailand)
PTTThe Siam Cement
AXA InsuranceKiatnakin Phatra Securities
Siam City CementTrue Corporation
Bangkok Life AssuranceLinfox M Logistics (Thailand)
Southeast Life InsuranceYip In Tsoi &
Bumrungrad International HospitalPanasonic Energy (Thailand)
Symphony CommunicationZoetis (Thailand)
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker