DISCIPLINARY ACTION
& TERMINATION OF EMPLOYMENT

วินัยพนักงาน-เลิกจ้าง กลยุทธ์การดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน
ขั้นตอนรัดกุมเป็นธรรม ป้องกันปัญหาคดีความ

17 JANUARY 2024, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

ABB

AP (Thailand)

AXA Insurance

Bangkok Life Assurance

Bumrungrad International Hospital

CP Retailink

Hino Motors Manufacturing (Thailand)

Kiatnakin Phatra Securities

Linfox M Logistics (Thailand)

Panasonic Energy (Thailand)

Phatra Leasing

PTT

Siam City Cement

Southeast Life Insurance

Symphony Communication

Thai Bridgestone

The Siam Cement

True Corporation

Yip In Tsoi &

Zoetis (Thailand)

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

การดำเนินการทางวินัยและเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม
ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะท่านที่ไม่ใช่นักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน
ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก่อนการดำเนินการทางวินัย และก่อนเกิดการฟ้องร้อง ท่านควรทำความเข้าใจในหลักการและความ
สำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งเลิกจ้างหนังสือเตือน เพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งเลิกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายและ
ไม่ถูกฟ้องย้อนหลัง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง และการใช้มาตรการลงโทษ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อลดความเสี่ยงในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ชอบธรรมและกรณีตัวอย่างจริง
• The Disciplinary Proceedings & Effective Investigation
• Practical Session for Investigation Techniques
• Practical Session for Writing Penalty Notices & Composing Termination Letters
• How To Write Legally Binding Dismissal Letters

หลักคิดและขั้นตอน “การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเลิกจ้าง”
Principles of “The disciplinary action and termination of Employment”

SESSION 1 การดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนก่อนดำเนินการเลิกจ้าง
The disciplinary proceedings and investigations before laying off

SESSION 2 ขั้นตอนและวิธีการเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
How to write legally binding dismissal letters

KEY REASONS TO ATTEND
การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทุกฝ่าย แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการ ท่านควร
จัดการด้วยกลยุทธ์เชิงรุก มีขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความรัดกุมและเป็นธรรม เพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยง
ความเสียหายจากการเกิดข้อพิพาท และการฟ้องร้องในคดีความที่ไม่จำเป็น

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน
ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหา ก่อนการดำเนินการทางวินัยและก่อนเกิดการฟ้องร้องท่านควรได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักการและ
ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งเลิกจ้างหนังสือเตือน เพื่อที่จะสามารถเขียนคำสั่งเลิกจ้างได้โดยไม่ผิดกฎหมา
และไม่ถูกฟ้องย้อนหลังรวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง และการใช้มาตรการ
ลงโทษอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาจากการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและลดความเสี่ยงในนิติ
สัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเป็นนายจ้างที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้ วิทยากรจะใช้การบรรยายแสดง
แนวคิด อธิบายวิธีขั้นตอน การยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

KEY LEARNING POINTS
• หลักคิดและขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเลิกจ้าง
• เทคนิควิธีการการสอบสวนก่อนการดำเนินการทางวินัยและเลิกจ้าง
• ขั้นตอนและวิธีการเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
• วิธีการแก้ไขปัญหาจากภาคปฏิบัติในการสอบสวน การเขียนหนังสือแจ้งโทษและลงมือเขียนคำสั่งเลิกจ้าง
• แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงตรงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในองค์กรของตน

WHO SHOULD ATTEND?
CEOs and Managing Directors Directors, Vice Presidents, General Managers and Heads of
• Legal Counsel
• HRM
• Industrial Employee Relations
• Labor Union Relations
• Compensation and Benefits
• Partners/Managing Directors
• HRM Solution Providers
• HRM Consultants
• HR Legal Advisors

MEET THE EXPERT
Mr. Paiboon Thamsathitmun
Managing Director
PAIBOON NITI

Thailand’s Leading Expert on Labour Laws and Litigations with Over 30 Years of Experiences
Mr. Paiboon’s practice focuses mainly on all aspects of labour and employment law. He has a long list of
experiences in representing multi-national and local corporate clients in labour and employment matters
concerning lay-off, redundancy, employments benefits and labour relations matters. Mr.Paiboon has also
acted as the trial counsel for employer companies in labour litigation in the Central Labour Court for more
than 1,300 cases, and acted as a legal advisor for his clients for more than 1,000 companies.

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
16:45 End of Program

KEY RELATED TOPICS

สัญญาจ้างงาน, สัญญาจ้างแรงงาน, ขั้นตอนการเลิกจ้างพนักงาน, Employment Contracts, Employment Termination Letter, การเลิกจ้างพนักงาน, Termination of Employment, การยกเลิกสัญญาจ้าง

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“วินัยพนักงาน-เลิกจ้าง กลยุทธ์การดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน ขั้นตอนรัดกุมเป็นธรรม ป้องกันปัญหาคดีความ”

Register

Brochure