PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

SALES COMPENSATION
& SALES INCENTIVE DESIGN

SALES COMPENSATION
& SALES INCENTIVE DESIGN

กลยุทธ์ค่าตอบแทนกระตุ้นทีมขาย ปั้นยอดทะลุเป้าหมาย

How To Achieve Desirable Sales Target?

        Salesforce effects the top and bottom line of business like nobody else. Successful organization needs to manage its sales force effectively and drive sales force to perform up to maximum potential as well as revenue generation.
Many organizations found difficulties in managing sales force effectively,
especially when dealing with how to reward sales force. In-appropriate setting of sales incentives program would certainly reduce motivation and thus impact revenue target.

        In this particular course, delegates will learn best practices, processes, and how to design sales incentives program. By the end of the day, delegates will be able to.

•  Gain overall understanding on how to design Sales Incentives Plans, terminologies, and process
•  Apply the knowledge to improve review and revise Sales Incentives Plan
 Utilize the knowledge to roll out the New Incentives Plan

How Effective Compensation & Incentive Drives Sales Growth?

        “Sales Compensation & Incentive Programs” is primarily used to drive sales, reduce sales costs, increase profitability, develop new territory, and enhance margins, “Sales Compensation & Incentive Programs” have the most direct relationship to outcomes.

        วัตถุประสงค์หลักของ “แผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย” คือ การเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนการขาย เพิ่มผลกำไร ขยายตลาด และเพิ่มส่วนต่างของกำไร “แผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย” สามารถสร้างผลกระทบโดยตรงที่สุดต่อผลลัพธ์ขององค์กร

        “Sales Compensation & Incentive Programs” is a business tool for the company to drive sales, motivate sales forces, and ensure the alignment of sales execution and company’s policies/ targets.

        “แผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย” เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นทีมงานขาย และช่วยให้แน่ใจได้ว่ากิจกรรมการขายจะดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของธุรกิจ

        By designing effective “Sales Compensation & Incentive Programs” the company can drive not only the achievement of sales forces as aimed, but also the effective uses of company‘s budgets. There are various mechanics /models for designing “Sales Compensation & Incentive” It can start from the commission-based which is the most traditional and familiar approach, to the quota approach which can be more sophisticated

        การออกแบบที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของทีมขายตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้แต่ยังช่วยประหยัดงบประมาณของธุรกิจ “แผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย” มีมากมายหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ระบบ “Commission-Based” ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิม ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดไปจนถึงระบบโควต้าซึ่งมีความสลับซับซ้อน

Details

1. องค์ประกอบของค่าตอบแทนการขายเพื่อกระตุ้นผลงานการขายในระดับสูงสุด
2. ประเด็นจากนานาประเทศที่น่าสนใจในการสำรวจแผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย
3. การคำนวนค่าปัจจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจ
4. เงื่อนไขในการรับค่าตอบแทน ข้อท้าทายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนการขาย
5. การบริหารและพัฒนาทีมงานขายเพื่อประสิทธิผลและผลลัพธ์สูงสุด
6. กลยุทธ์ในการผนึกกำลังของทีมงานขายที่มีฝีมือโดยใช้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
7. การจัดโครงสร้างของทีมขายและการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ค่าตอบแทน
8. ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย
9. ทางเลือกต่างๆในการจ่ายค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน
10. กลเม็ดเคล็ดลับในภาคปฎิบัติของการให้ผลตอบแทนสิ่งจูงใจการขายในรูปแบบต่างๆ
11. การประเมินแผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขาย ข้อดี และข้อพึงระวัง
12. การวัดผลเพื่อบ่งบอกถึงความยั่งยืนของแผนกระตุ้นและสร้างสิ่งจูงใจการขาย
13. ปัญหาที่สำคัญ และแนวทางแก้ไขในการดำเนินการตามแผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจในการขาย
14. ประสบการณ์จริงจากการออกแบบและบริหารแผนค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจการขายในธุรกิจต่างๆ

1. Learn to Design Sales Incentive Plan Aligned with Your Organization’s Sales Strategy
2. Learn to make impacts on your sales results & driving the right behaviors via the use of incentive mechanics
3. Discuss Critical Issues on “Sales Compensation & Sale Incentive” to Foster HR & Sales Excellence
4. Gain Timely & Practical Insights to be successful in “Sales Incentives Design & Implementation”
5. Clear Away All Pressing Issue and Gain What You Can Apply Back in Your Organization
6. Participate & Discuss in Interactive Environment for Optimum Learning & Development
7. Meet & Hear First-Hand Advice & Consult with the Leading Expert
8. Develop New Partnership with the Speaker & Delegates during the Workshop

        This workshop is particularly relevant to all professionals who are involved in driving top sales performance to achieve 200% or more sales growth. such as HR team leaders, especially remuneration & benefits as well as Sales management and sales operations professionals

Why Sales Compensation & Incentive: Key Terms, Definitions, and Concepts
Strategic Approaches to Achieve Sales Force Effectiveness & Sales Force Retention
Designing and Managing Sales Compensation & Incentive Program
Sales Incentives Pay-Out Alternatives: Proven Method and Real Life Example
The Most Suitable Sales Incentives Programs in Different Situations
Insights of Choices of Sales Compensation & Incentive: the Tips of Implementation
Roll out the New Sales Incentives Program to Achieve Corporate Sales Target
Critical issues on Sales Compensation & Incentive: Design and Implementation
Best Principles & Proven Practices in Designing Sales Compensation & Incentive Programs
Real Practices in Designing and Managing Sales Compensation & Incentive Programs

Dr. Tayat Sriplung,
Former Managing Director,
Watson Wyatt (Thailand)

Mr. Manu Sawang – Jaeng,
Former Country Manager, Pfizer (Thailand),
Director, Innobic (Asia) ธุรกิจ lifesciences ในกลุ่ม PTT

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program

 

Key Related Topics
Event Information
Event Speaker