EMPLOYMENT LAWS
LATEST UPDATES & COURT CASES

กฏหมายจ้างงาน สัญญาจ้าง คดีแรงงาน
อัพเดทข้อกฎหมายขยายบทเรียน คำพิพากษาคดีแรงงานล่าสุด

25 JANUARY 2024, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

Amata Facility Services

AVision

Deposit Protection Agency

Don Muang Tollway

Grabtaxi

Henkel

Kasikorn Bank

King’s College International School Bangkok

Krungthai Bank

SSL Manufacturing

TPI Polene

True Touch

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

หลักสูตรเข้มข้นพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักกฎหมาย

เพื่อการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ลดความเสี่ยงในการบริหารบุคลากรและองค์กร

เจาะประเด็นสำคัญกฎหมายแรงงาน ครอบคลุมกฎหมายจ้างงานที่ต้องรู้ไม่ควรพลาด วิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการจ้างงานแรงงานสัมพันธ์ กลยุทธ์ปรับโครงสร้าง
กระบวนการทำงานของนายจ้างในผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด

• UPDATES: on Labor & Employment Laws amidst Economic Uncertainties
• Latest Insights: Cases in Labor Courts & the Supreme Court Ruling
• Temporary Closing Down: Managing labor legal issues
• Labor Law Compliance Challenges and Recommended Solutions
• Transfer of Employment after Corporate Restructuring & Reorganization
• HR Outsourcing Contracts and Temporary Employment
• Termination of Employment: Strategies to Handling Cases
• Collective Bargaining with Labor Unions: Strategies & Practices
• Labor Relations, Disputes, Negotiation & Conflict Resolution

Morning Session 

เจาะประเด็นสำคัญกฎหมายแรงงาน ครอบคลุมกฎหมายจ้างงานที่ต้องรู้ไม่ควรพลาด

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (มาตรา 575 – มาตรา 586)
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522

Afternoon Session 

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญในการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

 • แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงล่าสุดและความท้าทายการบริหารการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
 • นัยสำคัญและความเสี่ยงของกฎหมายแรงงานต่อธุรกิจ
 • พิจารณาประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่สำคัญ
 • บทบาทหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างภายใต้กฎหมาย
  • นายจ้าง ลูกจ้าง สภาพการจ้าง
  • สัญญาจ้างงานเงื่อนไขสภาพการจ้าง
  • ข้อบังคับการทำงาน การกระทำผิดต่อนายจ้าง
  • การดำเนินการทางวินัย
  • พิจารณาประเภทของสัญญาจ้างแรงงานและการกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงสภาพการจ้าง
  • สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง จากการเลิกจ้าง
  • พิจารณาการใช้สิทธิ อุทธรณ์ คำพิพากษากับดอกเบี้ยในคดีแรงงาน
 • การบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน
 • ผลกระทบต่อ “นายจ้าง” จากคำพิพากษาศาลฎีกา
 • ปัญหาแรงงานที่น่าสนใจ คดีความและคำวินิจฉัยด้านคดีแรงงาน
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การระงับข้อพิพาทด้านแรงงาน
 • คดีความและคำวินิจฉัยด้านคดีแรงงานและความเปลี่ยนแปลงในคำพิพากษา
 • ปัญหาแรงงานในกรณีที่ทางบริษัทต้องหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
 • ปัญหาแรงงานในกรณีที่ทางบริษัทต้องย้ายสถานที่
 • ข้อผิดพลาดในการจ่ายค่าแรงค่าชดเชยและการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

      Over the past 39 years, he has served as lead trial lawyer mainly involving employment and construction contract disputes. Sumit is a member of Thai Bar Association and Lawyers Council of Thailand.

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
16:45 End of Program

KEY RELATED TOPICS

กฎหมายการจ้างงาน, Employment Laws, การจ้างงาน, แรงงานสัมพันธ์, กฎหมายแรงงาน, กลยุทธ์ปรับโครงสร้าง, Labor Law, HR Outsourcing Contract, Termination of Employment, Labor Relations

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
อัพเดทข้อกฎหมาย คำพิพากษาคดีแรงงานล่าสุด”

Register

Brochure