HR OUTSOURCE, SUB-CONTRACT 

& TEMPORARY EMPLOYMENT

เรียนรู้สัญญาจ้างแรงงานและการบริหารสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จ้างเหมาบริการ

HRアウトソーシング、下請け契約、期限つき採用

雇用契約と役務提供委託の管理を習得するセミナー

日本語はこちら>

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

กลยุทธ์และข้อกฎหมายการจ้างงานด้วยวิธีเหมาค่าแรงฯ “วิธีจ้างและสัญญาจ้างแบบใด ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน”

เคล็ดลับกลยุทธ์ในกฎหมายจ้างงานที่ต้องรู้และไม่ควรพลาด
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (มาตรา 575 – มาตรา 586)
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
• พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
• พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522

KEY LEARNING POINTS
• สร้างความชัดเจนในความแตกต่างที่สำคัญของ “สัญญาจ้าง” แต่ละแบบ
• เจาะลึกลักษณะเงื่อนไขที่แตกต่างของ “สัญญาจ้างแรงงาน” ประเภทต่างๆ
• วิเคราะห์ตัวอย่าง “สัญญาจ้างและสัญญาจ้างแรงงาน” ที่มักเป็นปัญหา วิธีป้องกันแก้ไข
• เจาะลึกพิเศษในประเด็นกฎหมายและวิธีการทำสัญญาจ้างเหมาค่าแรงตามพรบ.คุ้มครอง แรงงานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 11/1 และกฏหมายสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง “สัญญาจ้างเหมาค่าแรง” ที่มักเป็นปัญหา วิธีป้องกันแก้ไข
• วิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ “การทําสัญญาจ้างเหมาแรงงาน”
• เจาะลึกคำพิพากษาฎีกา ม.11/1 ผลกระทบต่อนายจ้าง & แนวทางป้องกันแก้ไขเยียวยา

BACKGROUND TO THE COURSE
         นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) เป็นต้นมา มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติในการจ้างงานของนายจ้างเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การจ้างเหมาค่าแรงที่ผู้ประกอบการใช้ในขบวนการผลิต
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายในส่วนของลูกจ้างทดลองงานให้ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งล้วนแล้วแต่มีประเด็น ปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ และต้องระวังในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
         ปัญหาข้อกฎหมายเหล่านั้นคืออะไร? ดังนั้น ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ควรได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานแบบ “เหมาค่าแรง” ตามพรบ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 ได้แก่ การจ้างลูกจ้าง ทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และควรได้รับทราบติดตามคำพิพากษาศาลแรงงาน ประเด็น ที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานแบบ “เหมาค่าแรง” ประเด็นร้อนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยเฉพาะเจาะลึกคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด ม.11/1 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในค่าครองชีพของ “ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง” ผลกระทบต่อนายจ้าง & แนวทางแก้ไข

KEY LEARNING OBJECTIVES
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะการจ้างงานแบบต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงานสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการจ้างงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด

COURSE LEADER
Mr. Sumit Masrungson, Senior Consultant, Siam Premier International Law Office Limited

Over the past 30 years, he has served as lead trial lawyer mainly involving employment and construction contract disputes. Sumit is a member of Thai Bar Association and Lawyers Council of Thailand.

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์บริหารสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จ้างเหมาบริการ ”

HRアウトソーシング、下請け契約、期限つき採用

雇用契約と役務提供委託の管理を習得するセミナー

知る人が勝ち組!役務提供委託の戦略「どの雇用契約、どの雇用し方があなたの企業に適切なのか?」

コース概要:

・「雇用契約」の種類をはっきり見分ける方

・各種類の「労働契約」の条件を深く理解し、正しく使用できる

・「労働契約」と「雇用契約」によく見られる問題と実例を分析。その問題を妨げる方法は何か

・雇用契約書を書くのに参考になれる労働保護法に注目

・「役務提供委託」を活動的に分析するワークショップ

・最高裁判所の111の考察。どのように雇用主に影響を与えるのか。どのように問題を避けるのか。

など

 

トップへ戻る>