INTERNAL COMMUNICATIONS

& EMPLOYEE ENGAGEMENT

กลยุทธ์สื่อสารเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่อนาคต ปลุกสำนึกผูกพัน-สานฝันองค์กร

24 – 25 MARCH 2020

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 January 2020)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Communicating & Driving Powerful Engagement with Your People Towards Successful & Sustained Growth

Communicating Change’ is the Business of Effective Leaders’
• Complexity of  Today’s Communications
• System of Internal Communications
• Key Drivers of Internal Communications
• Strategic Thinking in Communications
• Action Plan for Internal Communications
• Towards Effective Implementation
• Improving Internal Communications
• Employee Engagement Strategy & Actions
• Measuring Employee Engagement Level
• Cultivate High Performance Team & Value
• Engage & Build The New Brand Experience

        Successful Change largely depends how a corporate leader can effectively communicate to the most valuable asset “people” to passionately and collectively drive the transformation, e.g. New Business Growth, M&A, IPO, Restructuring, Downsizing and so on. Internal Communications is undoubtedly a strategic vehicle for the leader and the company to bring about the full potential of their creative energy and unity. 

        This ‘INTERNAL COMMUNICATION & EMPLOYEE ENGAGEMENT’ Masterclass is specially designed to equip you with strategic thinking and actionable frameworks to take lead in building organizational capability and managing change. This practical & tutorial  workshop is geared to discuss the effective practical ways in which you can implement, evaluate and improve your Change Communications strategy & programs.

        After attending the tutorial workshop, you will have the tools to refine your skills in developing the strong plan that aligns with your organizational strategy and learn how to put into action the Change Communications strategy & plan to steer the direction of your Change Communications to get where you wish.

 

        การเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความสามารถของผู้นำในการสื่อสารอย่างมีพลังและสร้างความร่วมมือร่วมใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนแผนการและกลยุทธ์ต่างๆสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง แม้ว่าการสื่อสารในองค์กรและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญแต่มักถูกละเลยในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรส่วนมากจะเน้นแต่เรื่องการสื่อสารภายนอกที่ต้องมีการลงทุนลงแรงอย่างจริงจังแต่ปล่อยปละละเลยให้การสื่อสารกับพนักงานภายในดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง

        ดังนั้น หากผู้นำองค์กรต้องการให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว สมควรขับเคลื่อนการสื่อสารในองค์กรและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานให้เป็นแผนการเชิงรุกที่มีส่วนผลักดันการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุผลจริงจัง ผู้บริหารควรจะสามารถวางแผนและวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้การสื่อสารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสร้างภาวะสร้างสรรค์ของบุคลากรได้เต็มศักยภาพขององค์กร

        หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” จึงได้รับการออกแบบเพื่อเติมเต็มให้ผู้บริหารและมืออาชีพด้านการสื่อสารองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้รับวิธีคิดเชิงกลยุทธ์และกรอบการปฏิบัติที่สร้างความสามารถในการสื่อสารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เกิดพลังสู่ความผลสำเร็จ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินการตามแผน และการประเมินผลลัพธ์ตามแผนการสื่อสารเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเท่าทันสถานการณ์

 

INTENSIVE MASTERCLASS AGENDA
1. Understanding Today’s Context of Communications
2. Foundation & System of InternalCommunications
3. Managing Key Drivers of International Communications
4. Strategic Thinking in Internal Communications
5. Developing Your Action Plan for Internal Communications
6. Effective Employee Engagement Strategy & Actions
7. Towards Effective Implementation Process
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Internal Communications Programs

KEY LEARNING POINTS
Understanding how internal communications are critical and strategic functions to corporate change and continued growth’
Assessing where your internal communications is going and drive the success factors to get where your organization would need
Learning how to develop an actionable plan that aligns with your organizational strategy and drive corporate development
Exploring best practices and applying them to your organization using practical examples
Acquiring proven techniques and participate in applied exercises to create significantly more powerful internal messages

WHO WILL BENEFIT
This Masterclass is a must for anyone whose business is to communicate and persuade within their organizations.
It is particularly relevant to all executives concerning Internal communications and employee engagement. and their counterparts in HR.

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“กลยุทธ์สื่อสารเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่อนาคต ปลุกสำนึกผูกพัน-สานฝันองค์กร”