PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

BUSINESS SUSTAINABILITY
STRATEGY & TRANSFORMATION

BUSINESS SUSTAINABILITY STRATEGY & TRANSFORMATION

BUSINESS SUSTAINABILITY
STRATEGY & TRANSFORMATION

กลยุทธ์จัดการ‘ความยั่งยืนทางธุรกิจ’ มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่‘การเติบโตทวีคูณ’

ความยั่งยืนของธุรกิจกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆ หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรธุรกิจต้องบังคับใช้นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG) เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนการตัดสินใจ และการดำเนินงานให้ทั่วทั้งองค์กร

– Overview of Sustainability Concept

– Sustainability Reporting

– Sustainability Stakeholders

– Sustainability Indices

– Multifaceted Dimensions of Sustainability

– Essences of Sustainability Strategy

– Sustainability Strategy in Practices

– Improving Sustainability Practices

KEY LEARNING OBJECTIVE

กลยุทธ์ความยั่งยืนได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ขององค์กรทั่วโลก ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้ คือ การสรุปสาระสำคัญและการเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนโดยแบ่งขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อจุดประกายความคิดผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และริเริ่มด้านความยั่งยืนในสายอาชีพของตน หลักสูตรนี้ช่วยยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืนทั้งในด้านแนวคิดและการปฏิบัติงานจริง พร้อมข้อเสนอแนะ โดยสรุปจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยาย แนวปฏิบัติที่ดี และกรณีศึกษา นอกจากนี้ ผู้บรรยายจะสรุปบทเรียนจากความผิดพลาด รวมถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น จากการดำเนินกลยุทธ์ด้านการจัดการความยั่งยืน

LEARNING METHOD

หลักสูตรนี้เน้นกลุ่มผู้บริหารองค์กรและผู้ปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ บริหารความยั่งยืน ควบคุมคุณภาพ การผลิต มาตรฐานอุตสาหกรรม) ได้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ความยั่งยืนในภาคปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ (1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำงบประมาณ (2) การดำเนินกลยุทธ์ (3) การประเมินกลยุทธ์ และ (4) การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมต่างๆ จะรวมอยู่ในเนื้อหาการฝึกอบรม  ใช้เวลารวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง (2 วัน)

Details
  • เข้าใจการใช้เครื่องมือการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน การดำเนินการ และการประเมินผล อาทิ เมทริกซ์การวิเคราะห์สาระสำคัญ (Materiality Assessment Matrix), ESG canvas, เมทริกซ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Assessment Matrix), เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ SDG (SDG Priority Matrix), แผนภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Diagram)
  • เข้าใจหลักการและสามารถจัดลำดับความสำคัญของสาระสำคัญทางธุรกิจ (Business Materiality Issues) ที่ส่งผลต่อทิศทางกลยุทธ์ การดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท
  • เข้าใจการสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งได้มาจากการประเมินสาระสำคัญทางธุรกิจ (Business Materiality Assessment) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
  • เข้าใจในการจัดทำรายงานความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เช่น การสื่อสารนักลงทุน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 เป็นต้น
  • เข้าใจการสร้างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท
  • เข้าใจบทเรียนจากข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นซ้ำในการจัดการความยั่งยืน

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงาน โดยสรุปได้ดังนี้

  1. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง – สมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนองค์กรหรือความรับผิดชอบต่อสังคมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความยั่งยืน
  2. ผู้อำนวยการ ระดับ SVP, VP หรือ Director (N-2 Equivalent)วางแผนกลยุทธ์ การจัดการความยั่งยืน การบริหารโครงการ สำนักงานบริหารโครงการ (PMO) การเปลี่ยนผ่านองค์กร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการโครงการ และทีมงาน ซึ่งทำหน้าที่จัดการหน่วยธุรกิจและส่วนงาน – วางแผนกลยุทธ์ การจัดการความยั่งยืน การบริหารโครงการ สำนักงานบริหารโครงการ (PMO) การเปลี่ยนผ่านองค์กร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul,
Former CEO, Von Bundit Co., Ltd.
Founding Partner, IBEX Advisory

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker