‘IPO’ GO BIG STRATEGIES

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

16 – 17 AUGUST 2023, 9.00 – 16.45

เข้าร่วมได้ทั้งที่โรงแรมระดับห้าดาวและทาง ZOOM | 15% off for 3 persons

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Strategic Insights for Listing on The Stock Exchange of Thailand
LEARN WHAT’S BEFORE & BEYOND IPO – LATEST INSIGHTS FOR IPO SUCCESS

เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ IPO จากมุมมองระดับกลยุทธ์องค์กรและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์และการสร้างการเติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมาย

ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ
      นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ กฏหมาย การเงินบัญชีกลยุทธ์องค์กรและนานาสารพันการสัมมนา IPO Total Strategy สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไรเพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในการสัมมนาเดียวกัน

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทุกมิติเพื่อ IPO
ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
• หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. PRE – IPO 
        • การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)
        • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
        • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
2. IPO PROCESS: กลยุทธ์ กรณีศึกษา และสถานการณ์ทางธุรกิจ
3. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS
        • Change Management
        • IPO Key Success Factor

IPO Total Strategy
1) ภาพรวมตลาดทุนไทยและตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
• ตลาดทุนไทยและตราสารทุน
• หลักเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น “บริษัทจดทะเบียน”
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

2) การเตรียมตัว IPO
• หลักเกณฑ์การเข้า LIVE Platform
• ประเภทกลุ่มธุรกิจ Startup
• ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

3) Pre-IPO Legal Issues
ประเด็นสำคัญทาง “กฎหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับ IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างการถือหุ้น
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Holding Co / Offshore Holding Co และ IPO Co

4) Pre-IPO Tax / IPO / Post –IPO
ประเด็นสำคัญเเกี่ยวกับ “ภาษี” เกี่ยวกับ IPO
• การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ “ควบบริษัท” / “การโอนกิจการทั้งหมด” / “การโอนกิจการบางส่วน” ก่อน IPO
• การวางแผนใช้ “ตราสารหนี้” / “หุ้นกู้” ก่อน และ หลัง IPO
• ประเด็น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” และการวางแผนจัดการที่เหมาะสม

5) Pre-IPO: Financial Advisory for IPO
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ IPO
• ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
• ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส่งผลให้ IPO ไม่ได้
• Update แนวทางการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้ IPO

6) Pre-IPO: การปรับโครงสร้างองค์กร
• การปรับโครงสร้างองค์กร EBT (Entire Business Transfer) + Amalgamation (การควบกิจการ)
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
• บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
• Holding structure
• Share-base transaction
• Provident Fund & ESOP & EJIP (Employee Joint Investment)
• Backdoor listing (RTO: Reverse Take Over)
• การนำกอง REIT และ กอง Infrastructure Fund เข้าตลาดหลักทรัพย์
• การทำ Pre-consult กับ สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์

7) IPO DAY- 1st Day Trade / IPO Deal Maker
ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO
• การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างรายได้และผลกำไรขององค์กร
• ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ความพร้อมด้านบัญชีและรายการสำคัญ
• Silent period/ การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
• การประเมินมูลค่าหุ้น IPO เบื้องต้น
• การจัดจำหน่ายหุ้น (Underwriting)

8) IPO SUCCESS & FALIURE LESSON LEARNED
ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO: บริษัทที่ว่าดี มีอะไรแตกต่าง
• Key Issue: ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “หุ้นต่ำจอง” กับ “IPO Price” ว่า “คำนวณ” อย่างไร ปัจจัยใด?
• Case: ต่อยอดธุรกิจ ว่าด้วยผลประโยชน์และการเพิ่มพูน
• Case: ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ว่าด้วยความเสี่ยงและการสูญเสีย

KEY RELATED TOPICS
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท, ตลาดหลักทรัพย์, จดทะเบียนบริษัท, บริษัทจดทะเบียน, เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์, IPO Total Solution, IPO STRATEGY
 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร

“กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

Register

Brochure