IPO  TOTAL SOLUTIONS

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

  

        เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจ ให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ IPO จากมุมมองระดับกลยุทธ์องค์กรและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์และการสร้างการเติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมาย

ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ
        นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ กฏหมาย การเงินบัญชี ชื่อเสียงภาพลักษณ์นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและนานาสารพัน
        การสัมมนา IPO Total Strategy สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไร เพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูล และประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในการสัมมนาเดียวกัน

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทุกมิติเพื่อ IPO
ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
        • หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
        • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
        • ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. PRE – IPO : KEY PRIORITIES FOR SUCCESS 
        • การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)
        • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
        • การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
        • การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

2. IPO PROCESS: กลยุทธ์ กรณีศึกษา และสถานการณ์ทางธุรกิจ

3. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS
        • Change Management
        • IPO Key success factor

การเตรียมตัว IPO: WHY IPO & WHY NOT?
ความรู้รวบยอด “เข้าตลาดหลักทรัพย์” เตรียมเรื่องใด พร้อมอย่างไร ควรเข้าหรือไม่ควรเข้าตลาดฯ เพราะอะไร
หลักเกณฑ์และข้อดี/ข้อเสียของการเป็น “บริษัทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์

        • ประเด็นกฎหมาย/ภาษีและข้อควรระวังในการปรับโครงสร้างกิจการก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
        • ที่ปรึกษา/บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

Pre-IPO: Auditing
• มาตรฐานการบัญชี
ที่มีผลกระทบต่อ IPO เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ประเด็นความเสี่ยง
ทางการเงินที่มักปรากฏอยู่ใน ML (Management Letter) ของผู้สอบบัญชี _ ก่อน IPO
• ประสบการณ์
การทำงานร่วมกับบุคลากรทางบัญชี และ CFO เพื่อการเตรียมพร้อม IPO

Pre-IPO: Finance Strategies & How to add IPO Valuation & Case Study
        • Financial Organization Structure and Strategies for Pre IPO
        • Financial Instrument and Strategies for Pre IPO Management
        • Corporate Valuation Planning and How to Create the Value on P/E ratio
        • Financial Policy for sources and use of fund and Alternative for minimized treasury cost before IPO
        • Case study and Experienced before IPO

Financial Advisory for IPO
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ IPO
ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส่งผลให้ IPO ไม่ได้
Update แนวทางการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้ IPO

Pre-IPO Tax / IPO / Post –IPO
ประเด็นสำคัญเเกี่ยวกับ “ภาษี” เกี่ยวกับ IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท/การถือหุ้น/ธุรกิจ _ ก่อน IPO

        • ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Family Holding Co / IPO Holding Co การนำบริษัท Holding เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
        • การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ “ควบบริษัท” / “การโอนกิจการทั้งหมด” / “การโอนกิจการบางส่วน” ก่อน IPO

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”