PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

OUTBOUND INVESTMENT
Legal & Tax Strategies

OUTBOUND INVESTMENT

OUTBOUND INVESTMENT

Legal & Tax Strategies

กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

      เจาะลึกประเด็นสำคัญที่ต้องรู้รอบรู้ทันก่อนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะ การ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ, การตั้ง “สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ”/“บริษัทการค้าระหว่างประเทศ”, ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและใบอนุญาตทางการค้า, “การถือครองกรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สินต่างประเทศ, การวางแผนการนำ “เงินปันผล” กลับเข้าประเทศรวมทั้ง/การ “กักเก็บกำไร” ไว้ในต่างประเทศ

      Focusing on commercial, legal and tax strategies for the business operators to understand various aspects of Outbound Investment in order to prepare its business for expansion purposes. The main concept of this training is to provide general and specific knowledge on legal and tax analysis for both Pre & Post Outbound Investment including explanation on real experiences and mistakes found from of the precedent cases of outbound investment.

  • Form of Outbound Investment (Hierarchy of Corporate Structure)
  • Shortcut Outbound Investment (M&A)/ Offshore Holding Company
  • Corporate Structure and The Right Choices of Corporate Entity
  • Foreign Limitation And License/Permit/ Foreign Exchange Control
  • Tax Equalization/Transfer Pricing on Flow of Fees Chargeable
  • Dividend Tax Planning Back to Thailand and Profit-Keeping Offshore

• อุปสรรคที่สำคัญในการขยายกิจการออกไปต่างประเทศ
พื้นฐานของ “รูปแบบการขยายการลงทุน” ในต่างประเทศ
“ลำดับขั้นของการจัดวางโครงสร้างองค์กร” ที่ควรจะเป็น
“ทางลัด” ในการขยายกิจการด้วย การ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ
การจัดวางโครงสร้างของ Holding Company
วิเคราะห์ในเชิงลึกกรณีศึกษาของบริษัทไทยรายสำคัญ
ข้อคิดทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดวาง “โครงสร้างกิจการ” ในต่างประเทศ
• “ข้อจำกัดจากการถือครอง กรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สินต่างประเทศ
ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและใบอนุญาตทางการค้า
การเตรียมพร้อมด้าน “ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
การบริหารความเสี่ยงจากกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
วิเคราะห์ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ทางภาษีจาก “ค่าบริการ” ระหว่างบริษัทในเครือ
กลยุทธ์การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ใน “การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ”
การวางแผนการนำ “เงินปันผล” กลับเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีในไทย
กลยุทธ์การ “กักเก็บกำไร” ไว้ในต่างประเทศ กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ
“มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี” ของต่างประเทศผลกระทบต่อ “ธุรกรรมข้ามชาติ”
การตั้ง “ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ” (IBC)
กรณีศึกษากิจการไทยในต่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุด

       This training program is set out to provide commercial, legal and tax strategies for the business operators to understand various aspects of Outbound Investment in order to prepare its business for expansion purposes. The main concept of this training is to provide general and specific knowledge on legal and tax analysis for both Pre & Post Outbound Investment including an explanation on real experiences and mistakes found from of the precedent cases of outbound investment.

        การสัมมนาผู้บริหารนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมายและภาษีสำหรับผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในหลากหลายมุมมองของการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการขยายกิจการในอนาคต/แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการให้ความรู้ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงด้านกฎหมายและภาษี ทั้งก่อนและหลังการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม

Course Leader| Mr. Chinapat Visuttipat

• More than 20 years experiences in professional legal and tax advisor on corporate & tax laws, finance & securities regulations as well as M&A, private equity fund, venture capita l, wealth management, family business and SMEs, hotel & property, IPO and major business law practices including business contracts

• More than 10 years experiences as a public speaker on contract drafting, tax planning and tax risk management including visiting lecturer on tax and business law program both Bachelor’s and Master’s D egrees in the state universities

• More than 10 years experiences as an author of tax and legal articles in both local and international business newspapers/magazines and universities’ journals

      ชินภัทร วิสุทธิแพทย์มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งในไทยและ ภาษีระหว่างประเทศ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรม (Transaction Planning) ทาง กฎหมายและภาษีให้แก่ธุรกิจไทยเพื่อขยายกิจการไปในต่างประเทศ (Outbound Investment) รวมถึงมีประสบการณ์บรรยายในงานสัมมนาด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจ ในวารสารทางธุรกิจในไทยและต่างประเทศ

• ‘Pre & Post’ Legal and tax consideration for outbound investment ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีก่อน/หลังการลงทุนในต่างประเทศ

• ‘360 Degrees’ Strategic legal and tax planning for outbound investment การวางแผนทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศแบบ 360 องศา

        MNCs, Business owners, Listed companies in the Stock Market, family business, OEM & ODM, Start-up business, Level-up business, and SMEs

Details

Mr. Chinapat Visuttipat,
Partner,
ONE LAW OFFICE

Mr. Suwinai Wattanakorn,
Partner,
ONE Law Office

Aeon Thana Sinsap (Thailand)
Asia Plus Group Holdings
Bangchak Corporation
Bank of Thailand
BanpuC.P. Land
Cementhai HoldingCIMB Thai Bank
EGAT International
Forth Corporation
Frasers Property (Thailand)
 
8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker