PERFORMANCE-BASED COMPENSATION

กลยุทธ์ค่าตอบแทนตามผลงาน กระตุ้นความสำเร็จมุ่งธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

RETHINK the foundation, strategies and proven practices of setting Strategic KPI & Targets, aligning performance measures with & drive your business goals to success

การวัดผลการปฏิบัติงานและจัดการค่าตอบแทนตามผลงานควรดำเนินการอย่างไร?

ถ้าข้อต่อไปนี้ถูกต้อง หลักสูตรนี้คือสิ่งที่คุณมองหา
• บริษัทมีพนักงานที่คิดว่าพวกเขาควรได้รับการขึ้นค่าตอบแทน
• บริษัทส่งเสริมและให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำผลการปฏิบัติงานดี
• บริษัทต้องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่การทำงานที่มีประโยชน์
• บริษัทต้องการวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ในการใช้งานจริง
• บริษัทต้องการผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้ และปีต่อๆไป
• บริษัทเลือกที่จะยึดถือแนวทางที่มีหลักการมั่นคง

สิ่งสำคัญที่จะได้เรียนรู้ในระหว่าง 2 วันอย่างเข้มข้น
• ระบบที่เชื่อมโยงค่าตอบแทนการทำงานเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร
• การวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม แทนวิธีประเมินด้วยความคิดเห็น
• การประเมินผลงานแบบสมดุล และกลยุทธ์ค่าตอบแทนการทำงาน
• กลยุทธ์และการออกแบบระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
• การกำหนดแผน และการประเมินระบบ ค่าตอบแทนตามผลงาน
• บทบาทของ HR ในการบริหารจัดการค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารด้วยระบบ PMS

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ซีอีโอ หรือผู้บริหารอาวุโสการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จะเสริมศักยภาพ ของคุณด้วยความรู้ที่สำคัญในการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PROGRAM HIGHLIGHTS
Session 1 แนะนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
Session 2 ภาพรวมของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
Session 3 การวัดผลการปฏิบัติงาน
Session 4 ระบบ PMS และ ระบบ Balanced Scorecard
Session 5 วางโครงสร้างและระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Session 6 การกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทนการทำงาน
Session 7 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
Session 8 กรณีศึกษา | การออกแบบระบบผลตอบแทนจูงใจที่ส่งเสริมกลยุทธ์เป้าหมายของบริษัท
Session 9 การกำหนดแผนและการบริหาร “ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน”
Session 10 การประเมินแผน “ค่าตอบแทนตามผลงาน”
Session 11 บทบาทของ HR ในการบริหารจัดการค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารด้วยระบบ PMS

KEY BENEFITS OF EFFECTIVE PERFORMANCE-BASED PAY
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
• ส่งเสริมความสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์องค์กร
• ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นแก่พนักงาน
• สนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• สร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงคุณภาพ ที่เน้นความสำเร็จ
• ทำให้ค้นพบช่องว่างผลงานและวิธีการแก้ไขเติมเต็มจุดด้อยเหล่านี้
• สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและความไว้วางใจกัน
• สร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม
• สร้างกระบวนการที่แก้ไขความด้อยประสิทธิภาพที่ผังลึก
• การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงานจริง

ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
• โอกาสในการรับทราบความคิดเห็นอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการสายงาน
• ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาทำดีและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง
• มั่นใจในความชัดเจน ความคาดหวังและมาตรฐานในการทำงาน เป็นการลดความวิตกกังวล / ความเครียด และความขัดแย้งกับ
ผู้จัดการสายงาน
• โอกาสที่จะได้หารือเกี่ยวกับความสามารถที่มี (หรือขาดไป)
• กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่พนักงานตระหนักถึง ศักยภาพที่แท้จริง
• มีเวทีให้แสดงความคิดใหม่ๆได้เห็นมุมมองที่กว้างไกลขึ้น

YOUR COURSE LEADER
Mr. Tayat Sriplang
Managing Partner,  The Nile Management Consulting

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ค่าตอบแทนตามผลงาน กระตุ้นความสำเร็จมุ่งธุรกิจบรรลุเป้าหมาย”