SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATIONS

 ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประสบผลสำเร็จ
Creating Effective Presentation to Win the Heart of Senior Executives

สร้างสรรค์การนำเสนออย่างมีประสิทธิผลเพื่อชนะใจผู้บริหาร
และกรรมการบริษัทในการประชุมระดับสูง

26 – 27 FEBRUARY 2019

BANGKOK THAILAND 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
Email: conference@omegaworldclass.org

PRESENTING TO WIN THE BOARD DECISIONS & ENSURE BUSINESS SUCCESS
• แนวทางนำเสนอได้อย่างเป็นเลิศ ตรงใจ และเหนือความคาดหมายของผู้ฟังระดับบริหารในสายงานสำคัญอันได้แก่ กลยุทธ์องค์กร,
งบประมาณและการเงิน, ภาษี&กฎหมาย, การตลาดและการขาย, การพัฒนาธุรกิจ และโครงการทางเทคนิคชั้นสูง
• วิธีจำแนก วิเคราะห์ และจัดการความสลับซับซ้อนของการประชุมผู้บริหารระดับสูง และควบคุมบรรยากาศในห้องประชุมคณะกรรมการ
• วิธีทำความเข้าใจการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอที่มีประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายในผลักดัน
ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์และเทคนิคที่กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญการนำเสนอบอร์ดชั้นนำ
• เหนืออื่นใด ทำอย่างไรจึงจะสามารถชักจูง โน้มน้าวและชนะการตัดสินใจในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ภายใต้บรรยากาศที่เข้มข้นมุ่งบรรลุความสำเร็จทุกนาทีของการประชุม

KEY REASONS TO ATTEND
To become an effective leader in today’s fast pace business world, you need to have asset of abilities to drive process of persuading and motivating others to achieve the shared understanding together. The first and foremost essential ability of the future leader is to inspire the shared vision and goals to members of the executive committee and the Board of Directors which requires a crucial skill in presentation in order to present message powerfully and effectively In particular, this Two-Day Masterclass will wake up the sleeping giant in you to become a powerful and effective presenter in the setting that matter the most to your career success, i.e. “Board of Director”. By providing all tips, tools, and techniques to craft the way you create and perform a powerful and effective presentation together with valuable insights from real
showcases gone through by effective presenters in the key areas of Corporate Strategy, Finance & Budgeting, Tax, Law, Sales & Marketing, Advanced Technical Project and Business Development

เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความสามารถที่จะช่วยผลักดันกระบวนการในการชักชวนโน้มน้าวให้บรรลุความเข้าใจร่วมกันได้อย่างแท้จริงความสามารถในการนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหาร และกรรมการบริษัทนี้จำเป็นต้องใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการนำเสนอเนื้อหาอย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ

การนำเสนองานต่อที่ประชุมและผู้บริหารระดับสูง ถือเป็นความสำคัญทางกลยุทธ์ที่จะสร้างความเข้าใจและความเห็นชอบพื้นฐานร่วมกันสิ่งเหล่านั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางอาชีพการงานของคนที่จะก้าวเป็นผู้นำในวันหน้า

หลักสูตรอบรมนี้จะมอบความเข้าใจเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับธรรมชาติของผู้บริหารระดับสูงและที่ประชุมกรรมการ รวมทั้งวิธีที่ดีที่สุดเมื่อจะเสนองานต่อคนเหล่านี้ นั่นคือ “วิธีการจัดเตรียมและนำเสนองานแก่ผู้บริหารและบุคคลระดับสูงขององค์กร” เป็นชั้นเรียนที่นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเพิ่มพูนปัญญาด้วยแนวคิดที่จะช่วยยกระดับการนำเสนองานสำคัญๆ ในอนาคต

ใน 2 วันเต็มนี้ จะปลุกยักษ์ที่หลับไหลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาสำแดงพลังเป็นผู้นำเสนองานที่เก่งกาจด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณมากที่สุด  โดยการหยิบยื่นทั้งเคล็ดลับ เครื่องมือ และเทคนิคที่ช่วยขัดเกลาแต่งเติมวิธีการสร้างสรรค์และทำการนำเสนองานอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพ ร่วมด้วยความเข้าใจเชิงลึกจากการได้เห็นตัวอย่างจริงที่แสดงโดยผู้นำเสนองานชั้นยอดในงานด้านกลยุทธ์องค์กร, งบประมาณ และการเงิน, ภาษี&กฎหมาย, การตลาดและการขาย, การเสนอโครงการเทคนิคชั้นสูง และการพัฒนาธุรกิจที่มีมูลค่าสูง

ACQUIRE STATE OF THE ARTS PRESENTATION FROM LEADING EXPERTS
 Mr. PanaEk Warawit, Founder InfoMobius
• Dr. Chatchai Thnarudee, Chief Executive Officer, JP Insurance PCL
Dr. Songwut Sakchalathorn, Managing Director, Inter Pharma
• Mr. Panuwat Benrohman, Country Manager, Aon Hewitt
Mr. Gong Rungswang, Director of the Executive Board, Industrial Estate Authority of Thailand
Dr. Pattarapong Bhannasiri, Senior Executive Assistant to Chairman, CT Bright Holding Limited
Mr. Pongpunt WongnongteoiStrategic Planning Director, BEC-Tero Entertainment PCL
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist
Ms. Supar Phokachaipat, Communication Advisor & Gallup-Certified Strength Coach ,Former COCA, Allianz Ayudhya

KEY LEARNING POINTS
1. เข้าใจถึงความกังวลที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
2. พัฒนากลยุทธ์ที่จะเอาชนะข้อโต้แย้งของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
3. นำเสนออย่างตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และมียุทธวิธีที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารหลัก
4. ทำความเข้าใจถึงพลวัตของผู้บริหารและคณะกรรมการ
5. การทำงานร่วมกันและผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและประธาน
6. การรับมือกับผู้บริหารและกรรมการที่ใจแข็ง
7. การขายงานให้ผู้บริหารและผู้อยู่ในระดับกรรมการ
8. ทำความเข้าใจสถานะของตนเองที่มีต่อผู้บริหารและวาระการประชุม
9. การเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดในที่ประชุมผู้บริหารและห้องประชุมกรรมการ
10. ข้อควรทำและไม่ควรทำในการเสนองานอย่างตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และมียุทธวิธีที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารหลัก