PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

COMMERCIAL CONTRACTS
for NON-LEGAL MANAGER

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 21,500 บาท จากปกติ 28,500 บาท/ท่าน

COMMERCIAL CONTRACTS for NON-LEGAL MANAGER

COMMERCIAL CONTRACTS
for NON-LEGAL MANAGERS

กลยุทธ์กฎหมายและเทคนิคสำคัญใน
“การร่างสัญญา” “การเจรจาสัญญา”
เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

        “สัญญาที่ดี” เป็นเกราะป้องกันความพลาดพลั้ง-ขจัดข้อผิดพลาด-ลดความเสี่ยง-เลี่ยงความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมั่นใจ

        “ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักกฏหมาย” จะได้เรียนรู้พื้นฐานการร่างสัญญาการค้าและการเจรจาสัญญาที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        “การร่างสัญญาการค้าและการเจรจาสัญญา”เป็นภาระหน้าที่สำคัญอันยิ่งยวดของผู้บริหารทุกคนที่ต้องทำให้ธุรกิจบรรลุความสำเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอน สัญญาสำคัญ ๆ ล้วนนำมาซึ่งข้อผูกมัดที่เข้มงวด ผู้บริหารอย่างท่านจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยยังคงตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

        “หลักสูตรเจาะลึกและฝึกปฏิบัตินี้” มุ่งปูพื้นฐานเป็นพิเศษแก่ “ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นนักกฏหมาย” ที่ต้อง “บริหารจัดการสัญญาการค้า” ในเกมการดำเนินธุรกิจ ให้เข้าใจถึงโครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญา การร่างสัญญาที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ, การเจรจาต่อรองเพื่อการทำสัญญาที่เป็นธรรม, รูปแบบข้อสัญญาที่ดีและข้อสัญญาที่บกพร่อง ทั้งประเด็นร้อนและข้อผิดพลาดที่มักมีอยู่ในสัญญาการค้า ตลอดจนการดำเนินการให้บรรลุตามข้อตกลง การละเมิดสัญญาและการตีความตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นได้

Essential Lessons to Draft & Negotiate Any Contracts with Confidence

PRINCIPLES| พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญา, ประเภท หลักกฎหมายที่นำไปสู่ข้อตกลง การละเมิด
TYPES OF AGREEMENTS | รูปแบบข้อตกลงที่แตกต่าง เหตุข้อตกลงจึงมีความแตกต่าง
KEY ISSUES | ประเด็นสำคัญในสัญญาทางการค้า ข้อเสนอ ข้อพิจารณา และการยอมรับ
‘PRE – CONTRACTUAL’ STAGE | ระยะเตรียมการยกร่างสัญญาการค้าที่ต้องรอบคอบ
KEY FEATURES OF CONTRACT| ลักษณะสำคัญของสัญญาทางการค้าที่ต้องเข้าใจ
LEGAL TERMS | ข้อความทางกฎหมายที่จำเป็นในการร่างและเจรจาสัญญาการค้า
WHAT LEAD TO CONTRACT ‘FAILURE’ | สาเหตุที่ทำให้สัญญาพบความล้มเหลว
WHAT LEAD TO CONTRACT ‘SUCCESS’ | สาเหตุที่ทำให้สัญญาบรรลุความสำเร็จ
WORKSHOP I >’DRAFTING GOOD CONTRACTS’ “ภาคปฏิบัติ-แบ่งกลุ่มลงมือร่างสัญญาที่ดี”
WORKSHOP II > CONTROLLING NEGOTIATION FOR ENTERING INTO THE AGREEMENT

KEY BENEFITS OF ATTENDING

        ท่านและทีมงานจะได้รับการถ่ายทอดทักษะความชำนาญจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อันได้แก่ข้อกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับการร่างสัญญา ความเข้าใจด้านเทคนิคการเจรจาต่อรอง ความรู้เชิงลึกถึงวิธีเจรจาเพื่อได้มาซึ่งสัญญาที่มีประสิทธิภาพ การยกระดับความสามารถด้วยกลยุทธ์ความสำเร็จสำหรับการร่าง และออกแบบสัญญาสำคัญให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ การหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องทางกฎหมาย ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการร่างสัญญาหลักและการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญ

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงองค์ประกอบหลักและกระบวนการอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ข้อตกลงก่อนทำสัญญา เทคนิคการร่างสัญญา & กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
ความรู้ใหม่ๆ ในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร่างสัญญาทางการค้า
สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและกลยุทธ์ในการร่างสัญญาภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย
ความรู้ที่สำคัญในการร่างสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการร่างสัญญามาตรฐาน
กระบวนการในการวางแผนและจัดการสัญญาให้เกิดความราบรื่น เทคนิควิธีในการบังคับใช้สัญญา
จุดอ่อนจุดแข็งของสัญญา ประเด็นสำคัญ จุดเสี่ยงทางกฎหมายในการทำสัญญาการค้า การละเมิดสัญญา
การแก้ไขข้อพิพาทจากสัญญา การยกเลิกสัญญาและการหลีกเลี่ยงคดีความทางกฎหมาย
แนวทางการเจรจาต่อรองร่างสัญญาและบริหารจัดการสัญญาทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
แนวทางในการพัฒนาทักษะความชำนาญและเทคนิคในการเจรจาต่อรองในสัญญาการค้า

Details

• Managing Directors
• General Managers
• Regional Managers
• Operations Heads
• Commercial Managers
• Project Managers
• Contract Managers
• Contract Administrators
• Procurement/Purchasing Managers
• Negotiators
• Sales
• Business Development Manager

Mr. Wasantachai Watanavongvisudhi Partner, ILCT Ltd.

        วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะนำท่านเข้าสู่ความเข้าใจในหลักพื้นฐานของสัญญาการค้า สัญญาการค้ารูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับธุรกิจการค้า, การใช้หลักการกฎหมายสัญญาชี้ถึงผลลัพธ์ของการละเมิดการเยียวยาทางเลือกในการ ระงับข้อพิพาท พร้อมด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดในการเขียนข้อสัญญาการค้า บทเรียนจากกรณีศึกษาคำพิพากษาในอดีต การตีความ การวิเคราะห์ของข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน เพื่อให้ท่านสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการร่างสัญญาและเจรจาได้อย่างแท้จริง
8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker