PERFORMANCE BASED COMPENSATION | 26 – 27 SEPTEMBER 2019

กลยุทธ์ค่าตอบแทน*ตามผลงาน* กระตุ้นผลสำเร็จตามเป้าหมาย มุ่งธุรกิจอยู่รอด.เติบโต.แข็งแกร่ง

Read More