PROJECT FEASIBILITY, ANALYSIS & APPRAISAL | 17 – 18 OCTOBER 2023

การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับผู้จัดการโครงการและนักวิเคราะห์โครงการ

Read More