Select Page

Tag: BIG DATA

HR Analytics & Big Data Masterclass 2016

HR Analytics & Big Data ได้กลายมาเป็นความสามารถที่สำคัญในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล นั่นคือการนำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและผลงาน มาแปลงสภาพให้กลายเป็นความได้เปรียบขององค์กร โดยใช้สร้างความเข้าใจลึกซึ้ง (Insights)

Read More
Loading