PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION
with Data Analytics & Artificial Intelligence

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION

DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION

with Data Analytics & Artificial Intelligence

กลยุทธ์’ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ’ ด้วย”ข้อมูลอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์”

Driving Business Transformation with Data Analytics & Artificial Intelligence

        Digital Business Transformation with ‘Data Analytics & Artificial Intelligence’ enables corporate leaders to properly manage and govern data as an important corporate asset, to identify and prioritize various business use cases and required initiatives, to acquire, develop, and retain critical resources and skills, to drive cultural changes throughout organization on becoming analytic-driven organization, and to avoid complication of legal and ethical issues of data security, privacy, and biased analytics.

สร้าง S-Curve ใหม่ด้วย Data Analytics & AI *กลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องไม่พลาด*

1) The Rise of “Business Transformation”
        ความสำคัญของ Business Transformation ผลกระทบหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก การปรับตัวของภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บทบาทของ Data Analytics & Artificial Intelligence ในการเป็น “เชื้อเพลิง” ขับเคลื่อน Business Transformation

2) Data Analytics & Artificial Intelligence Strategy
        ความสำคัญของ Data Analytics & Artificial Intelligence Strategy ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ องค์ประกอบที่สำคัญที่ควรมีและสิ่งทีควรพิจารณา

3) Data Management and Data Governance as a Corporate Asset
        การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลสำหรับ Data Analytics & Artificial Intelligence แนวคิดในการมองข้อมูลเป็น “สินทรัพย์” อันมีค่าขององค์กร เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลขององค์กร

4) Business Use Cases: Identify, Justify, and Prioritize
        แนวทางในการค้นหา และกำหนดลำดับความสำคัญของกรณีใช้งานแบบต่างๆ ที่จะสามารถระบุ “คุณค่าทางธุรกิจ” ของโครงการต่างๆ รวมถึงการวางเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลกระทบที่จะเกิดและความคุ้มค่าของโครงการ ตัวอย่าง Business Use Case ที่น่าสนใจใน Data Analytics & Artificial Intelligence

5) Key Resources in Data Analytics and Artificial Intelligence
        ทำความเข้าใจกับทรัพยากรบุคคล บทบาทหน้าที่ และทักษะที่จำเป็นใน Data Analytics & Artificial Intelligence การเตรียมทีมงาน การคัดเลือกบุคคลากร การพัฒนาทักษะ และการวางโครงสร้างองค์กร

6) Driving Culture Change Toward Analytic-Driven Organization
        ทำความเข้าใจกับความท้าทายในการนำยุทธศาสตร์มาใช้ในองค์กร บทบาทของวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างการใช้งาน “Culture Hack” เพื่อผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วย Data Analytics & Artificial Intelligence

7) Avoiding Legal and Ethical Complications
        ความสำคัญของความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมในการใช้ Data Analytics & Artificial Intelligence ปัญหาความปลอดภัยของข้อมูล ปัญหาการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และปัญหาเรื่องอคติในการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมและเลือกปฏิบัติ

8) Strategy Template and Playbook
        แนะนำโครงต้นแบบเพื่อช่วยจัดทำยุทธศาสตร์ Data Analytics & Artificial Intelligence และแนวทางการจัดทำ transformation playbook

Details
  1. The global pandemic accelerates the need of business transformation and it is now top of executive’s mind. ‘Data Analytics & Artificial Intelligence’ fuels business transformation.
  2. If data is a new oil, then Data Analytics & Artificial Intelligence is a new electricity that will disrupt every industry by creating and leveling a new playing field.
  3. ‘Data Analytics & Artificial Intelligence’ are key components in Business Transformation
  4. Proper data management is of fundamental needs to drive business transformation
  5. How to identify the justifiable business case for data analytics & artificial intelligence
  6. What are various roles and skills needed to execute the plans, and how to develop and retain critical resources and skills
  7. Driving culture changes is one of the most critical components in ‘Data Analytics & Artificial Intelligence’ strategy, a road block to fully realize the potential of the business transformation
  8. Legal and ethical issues are growing concerns in data security, data privacy, and AI ethical issues, what should be considerations when developing ‘Data Analytics & Artificial Intelligence’.

• Towards Business Transformation: The Role of Data Analytics & AI
• Key components in ‘Data Analytics & Artificial Intelligence’ Strategy
• Data Management and Data Governance Strategy
• Business Use Cases: Identify, Justify, Prioritize
• Critical human resources: Roles, Tasks, Skills
• Driving culture changes toward analytic-drive organization
• Considerations in data security, privacy and AI ethics issues

        Key stakeholders in organization who would directly responsible for driving and delivering “Business Transformation”, ideally have their own budget or can influent budget owners. Business Leaders: Marketing, Sales, Logistics, Finance, Operation, Planning Could be: VPs, Directors, Senior Managers – not operational staffs

MR. PANAEK WARAWIT
FOUNDER, INFOMOBIUS CO., LTD.
•Independent Director, Premier Marketing (PLC)
•Over 20 years on Data Analytics & Data Strategies at Procter & Gamble

        PanaEk has worked at Procter & Gamble for 20 years. He designed, architected, and managed various systems, solutions, and services mainly in Business Intelligence area ranging from regional reporting systems to a globally scale program that transforms the way 15,000 knowledge workers consume and make decision with data. He laid the foundation of Asia Business Intelligence program serving Sales, Marketing, and Product Supply so all the solutions are scalable and re-applicable while balancing the needs of local/regional and global businesses.

        PanaEk is currently the founder and senior business intelligence consultant at InfoMobius, a consulting firm providing service of Data Analytics and Artificial consulting service. He also serves as independent director and audit director at Premier Marketing (PLC).

        PanaEk has strong passion about data management, Decision Support Systems and Business Intelligence long before these terms became popular. Once he acknowledged his passion during the first job after college, he continued his master degree in MIS and then joined Procter & Gamble where he can drive his passion in real business context.

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker