SUCCESSION PLANNING, CAREER DEVELOPMENT & TALENT RETENTION STRATEGIES | 5 – 6 MARCH 2019

กลยุทธ์พัฒนารักษา “ผู้สืบทอดองค์กร” ด้วยระบบความก้าวหน้าที่ชัดเจนท้าทายและบริหารทาเลนท์ที่มุ่งความสำเร็จของธุรกิจ

Read More