ADVANCED BUSINESS NEGOTIATION | 11 OCTOBER 2023

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มุ่งพิชิตเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

Read More