วินัย & เลิกจ้าง DISCIPLINARY ACTION & TERMINATION OF EMPLOYMENT | 15 – 16 AUGUST 2019

การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้าง กลยุทธ์เชิงรุกขั้นตอนที่ชอบธรรมและกรณีตัวอย่างจริง

Read More