วินัย & เลิกจ้าง DISCIPLINARY ACTION & TERMINATION OF EMPLOYMENT | 7 – 8 MARCH 2019

การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้าง กลยุทธ์เชิงรุกขั้นตอนที่ชอบธรรมและกรณีตัวอย่างจริง

Read More