CONSTRUCTION CONTRACT STRATEGIES & LAWS | 21 – 22 JULY 2020

กลยุทธ์การร่างสัญญาก่อสร้าง ฝ่าวิกฤตการณ์ COVID-19 เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย

Read More