PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

TURN TECHNICAL MAN
to MANAGER & LEADER

Turn Technical Man To Manager & Leader

TURN ‘TECHNICAL MAN’
TO ‘MANAGER & LEADER’

สร้าง‘นักเทคนิค วิศวกร นักวิเคราะห์’
ให้เป็น ‘ผู้นำที่มีประสิทธิผล’

Meet & Consult with Effective Leaders (Formerly Technical)

        หลักสูตรพิเศษสำหรับ *นักเทคนิค วิศวกร นักวิทย์เทคโนโลยี นักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง* ที่ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้จัดการทีมโครงการหรือองค์กร จึงต้องเพิ่มความสามารถ ‘ระดับบริหาร’ มีความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การเพิ่มขีดความสามารถทางการจัดการการสร้างแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิผลการทำงานของทีมงานให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุผลทั้งทีมงานและทั่วองค์กร

KEY SKILLS DISCUSSED IN THIS CLASS

สไตล์การบริหารและการเปิดกว้างสร้างทีมงานและความสามารถขององค์กร
ยุทธวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาการสร้างความสามารถององค์กร
การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร
ทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจและปฏิภาณในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้องค์กรบรรลุผล
การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย
การสร้างปฎิสัมพันธ์ของทีมและแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์
การบริหาร & ดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด

Moving from Technical Side to be People’s Leader

        หลักสูตรพิเศษนี้เตรียมท่านให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในการปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับหน้าที่ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการ รวมทั้งการนำและกระตุ้นให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาทำงานจนสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ทั้งเทคนิคและวิธีปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ รักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

        หลักสูตรพิเศษนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ชำนาญเฉพาะด้านให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการดำเนินงานของบุคคลอื่นในทีมงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ทีมงานทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

Details

• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม การสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน
• การสร้างทักษะการสื่อสารความสามารถโน้มน้าวใจและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม
• การพัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำที่ผู้คนในองค์กรยอมรับเคารพนับถือและเข้าถึงได้
• การพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลและในการแก้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบงาน
• ความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
• การปรับปรุงการบริหารโครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด
• การสร้างไหวพริบปฏิภาณ การรับฟังข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
• การตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้
• การตัดสินใจใช้สไตล์การนำทีม: บังคับบัญชา สอนงาน สนับสนุน มอบหมายความรับผิดชอบ
• การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกด้าน

• ทำไมการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องยาก
• ทำอย่างไรให้พฤติกรรมหลากหลายของคนในองค์กรส่งเสริมความสำเร็จของงาน
• ทำอย่างไรให้ความเป็นผู้นำใน “แบบฉบับของคุณ” เปล่งประกาย
• อะไรคือ “กุญแจดอกสำคัญของแรงจูงใจ” บทเรียนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานอย่างไรให้ผลงานทะลุเป้าหมาย
• ตัวอย่างการจัดการและจูงใจบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
• ทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารและตั้งคำถามได้อย่างทรงพลัง
• ลดความขัดแย้งที่ใช้ได้ผล: อุปสรรคท้าทายของการบริหารยุคใหม่ที่นักเทคนิคต้องรู้
• ใช้อำนาจและบารมีอย่างไรในการบันดาลความเชื่อมั่นและบรรลุวัตถุประสงค์
• พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
• วิธีสร้างทีมประสิทธิภาพสูง วิธีลดเลี่ยงปัญหาในการมอบหมายงาน

Dr. Suriya LertwattanapongchaiIn,
dependent Director,
Managing Director/ Lean Master,
BMG (Thailand)

Mr. Niwat Thanpitinan,
Managing Director,
Propertist

Mr. Somchai Sittichaisrichart,
Managing Director,
SiS Distribution (Thailand)

Mr. PanaEk Warawit,
Founder, Infomobius,
Independent Director, Premier Marketing

Dr. Chalermpon Punnotok,
Chief Executive Officer,
CT Asia Robotics

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
cacia I.T. Services (Thailand)PATKOL
AIAPricewaterhouseCoopers ABAS
Amata B. Grimm Power (Rayong) 2PTT Energy Solutions
Bank of ThailandSiam City Cement
BanpuThai Beverage Can
Kao Consumer Products (Southeast Asia)Thai Oil
Mitsui Bussan Automotive (Thailand)Thai Plaspac​
OLIC (Thailand)TICON Industrial Connection

 

Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker