TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘MANAGER & LEADER’

สร้าง “นักเทคนิค” ให้เป็นผู้จัดการ ก้าวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

28 – 29 MARCH 2019 Add Date PLC1904_2526

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้าน “เทคนิค” ผู้ก้าวเข้าสู้ “งานจัดการ” และ เตรียมพร้อมขึ้นสู่ “ระดับบริหาร” เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถการสร้าแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานและสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสำหรับองค์กรและตนเอง KEY SKILLS ADDRESSED IN THIS EXCLUSIVE COURSE หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะความชำนาญที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ • สไตล์การบริหารและ ความเคารพนับถือต่อตนเองและผู้อื่น • ทักษะการสื่อสารโน้นน้าวใจและปฏิภาณในการโต้ตอบ • ยุทธวิธีการตัดสินใจและ การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ • การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อองค์กร • การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย • แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้บรรลุผล • การสร้างปฎิสัมพันธ์และแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จ • วิธีการบริหารการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลา หลักสูตรนี้ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในการปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับหน้าที่ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการทั้งการนำและกระตุ้นให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาทำงานจนสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์จากการอบรมนี้ ท่านจะจะได้เรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ทั้งเทคนิคและวิธีปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ รักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการดำเนินงานของผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้พวกเขาทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย KEY BENEFITS OF LEARNING หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ที่เกิดได้ง่ายในการมอบหมายงาน เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมรวมทั้งสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน มีความสามารถโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม พัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำ ที่ผู้คนยอมรับและเคารพนับถือ พัฒนากลยุทธ์ ที่ใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ปรับปรุงการบริหารจัดการ โครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด ใช้ไหวพริบปฏิภาณ ในการชี้แจงข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ KEY LEARNING POINTS • วิธีการตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้ • วิธีการตัดสินใจว่าจะใช้สไตล์การนำทีมแบบใด: บังคับบัญชา สอนวิธีการ สนับสนุน หรือมอบหมายความรับผิดชอบ • วิธีการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกๆ ด้าน • วิธีการยืดหยุ่นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าหรือถอยมาอีกก้าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นผู้นำ MEET 6 THAILAND LEADING EXPERTS • Dr. Suriya Lertwattanapongchai, International Office Director / Master Black Belt/ Lean Master, BMG Breakthrough Management Group • Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius • Dr. Suthon Chutiniyomkarn,Deputy Managing Director & COO, Praram 9 Hospital • Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director – Interior Finishing, SIKA • Dr. Chatkaew Hart-rawung, Managing Director, Thai Summit Autoparts Industry Dr. Chatchai Thnarudee, Chief Executive Officer , JP Insurance PCL

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงทางการเงิน”