TURN ‘TECHNICAL MAN’
TO ‘MANAGER & LEADER’

สร้าง‘นักเทคนิค วิศวกร นักวิเคราะห์’ ให้เป็น ‘ผู้นำที่มีประสิทธิผล

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

8 – 9 JUNE 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Meet & Consult with Effective Leaders (Formerly Technical)
        หลักสูตรพิเศษสำหรับ *นักเทคนิค วิศวกร นักวิทย์เทคโนโลยี นักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง*
ที่ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้จัดการทีมโครงการหรือองค์กร จึงต้องเพิ่มความสามารถ ‘ระดับบริหาร’ มีความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การเพิ่มขีดความสามารถทางการจัดการการสร้างแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิผลการทำงานของทีมงานให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุผลทั้งทีมงานและทั่วองค์กร

KEY SKILLS DISCUSSED IN THIS CLASS
   • สไตล์การบริหารและการเปิดกว้างสร้างทีมงานและความสามารถขององค์กร
   • ยุทธวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาการสร้างความสามารถององค์กร
   • การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร
   • ทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจและปฏิภาณในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
   • แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้องค์กรบรรลุผล
   • การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย
   • การสร้างปฎิสัมพันธ์ของทีมและแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์
   • การบริหาร & ดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด

Moving from Technical Side to be People’s Leader
        หลักสูตรพิเศษนี้เตรียมท่านให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในการปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับหน้าที่ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการ รวมทั้งการนำและกระตุ้นให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาทำงานจนสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ทั้งเทคนิคและวิธีปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ รักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

        หลักสูตรพิเศษนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ชำนาญเฉพาะด้านให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการดำเนินงานของบุคคลอื่นในทีมงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ทีมงานทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

KEY LEARNING POINTS
   • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม การสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน
   • การสร้างทักษะการสื่อสารความสามารถโน้มน้าวใจและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม
   • การพัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำที่ผู้คนในองค์กรยอมรับเคารพนับถือและเข้าถึงได้
   • การพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลและในการแก้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบงาน
   • ความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
   • การปรับปรุงการบริหารโครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด
   • การสร้างไหวพริบปฏิภาณ การรับฟังข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
   • การตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้
   • การตัดสินใจใช้สไตล์การนำทีม: บังคับบัญชา สอนงาน สนับสนุน มอบหมายความรับผิดชอบ
   • การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกด้าน

‘KEY SKILLS’ FOR TECHNICAL MAN TO BECOME ‘MANAGER & LEADER’
   • ทำไมการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องยาก
   • ทำอย่างไรให้พฤติกรรมหลากหลายของคนในองค์กรส่งเสริมความสำเร็จของงาน
   • ทำอย่างไรให้ความเป็นผู้นำใน “แบบฉบับของคุณ” เปล่งประกาย
   • อะไรคือ “กุญแจดอกสำคัญของแรงจูงใจ” บทเรียนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานอย่างไรให้ผลงานทะลุเป้าหมาย
   • ตัวอย่างการจัดการและจูงใจบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
   • ทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารและตั้งคำถามได้อย่างทรงพลัง
   • ลดความขัดแย้งที่ใช้ได้ผล: อุปสรรคท้าทายของการบริหารยุคใหม่ที่นักเทคนิคต้องรู้
   • ใช้อำนาจและบารมีอย่างไรในการบันดาลความเชื่อมั่นและบรรลุวัตถุประสงค์
   • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
   • วิธีสร้างทีมประสิทธิภาพสูง วิธีลดเลี่ยงปัญหาในการมอบหมายงาน

KEY RELATED TOPICS
        TECHNICAL MAN, Manager, Leadership Skill, อบรมหัวหน้างาน, หัวหน้างานที่ดี, หลักการบริหารงาน, พัฒนาทักษะหัวหน้างาน, พัฒนาความเป็นผู้นำ, ผู้บริหาร, ผู้นำ

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “สร้าง‘นักเทคนิค วิศวกร นักวิเคราะห์’ ให้เป็น ‘ผู้นำที่มีประสิทธิผล’”

 

Register

Brochure