TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘INNOVATOR & LEADER’

สร้าง “นักเทคนิค” ให้เป็น*นักพัฒนานวัตกรรม* ก้าวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 January 2020)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้าน “เทคนิค” ผู้ก้าวเข้าสู้ “การพัฒนานวัตกรรม” และ เตรียมพร้อมขึ้นสู่ “ระดับบริหาร” เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนานวัตกรรม การเพิ่มขีดความสามารถการสร้างแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสำหรับองค์กรและตนเอง

KEY SKILLS ADDRESSED IN THIS EXCLUSIVE COURSE
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
• สไตล์การบริหารและ การเปิดกว้างพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
• ทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจและปฏิภาณในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• ยุทธวิธีการตัดสินใจและ การแก้ปัญหาการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
• การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมขององค์กร
• การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย
• แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้บรรลุผล
• การสร้างปฎิสัมพันธ์และแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม
• วิธีการบริหารการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลา

หลักสูตรนี้ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญใน การปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับหน้าที่ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการทั้งการนำ และกระตุ้นให้ทีมงานสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรตรงตามวัตถุประสงค์จากการอบรมนี้  ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ทั้งเทคนิค และวิธีปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนานวัตกรรม รักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร การดำเนินงานของทีมงาน และสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

TO BECOMING INNOVATORS & LEADERS
เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมรวมทั้งสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน
มีความสามารถโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม

พัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำ ที่ผู้คนยอมรับและเคารพนับถือ
พัฒนากลยุทธ์ ที่ใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ส่งเสริมความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ปรับปรุงการบริหารจัดการ โครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด

ใช้ไหวพริบปฏิภาณ ในการชี้แจงข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

KEY LEARNING POINTS
• วิธีการตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายนวัตกรรมขององค์กร 
• วิธีการตัดสินใจว่าจะใช้สไตล์การนำทีมแบบใด: บังคับบัญชา สอนวิธีการ สนับสนุน หรือมอบหมายความรับผิดชอบ

• วิธีการช่วยเหลือสมาชิกทีมนวัตกรรมให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

• วิธีการยืดหยุ่นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าหรือถอยมาอีกก้าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

MEET 6 THAILAND LEADING EXPERTS
• Dr. Suriya Lertwattanapongchai, Managing Director/ Lean Master, BMG Thailand
• Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director – Interior Finishing, SIKA
• Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius
• Mr. Chalermpon Punnotok, Chief Executive Officer, CT Asia
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“สร้าง “นักเทคนิค” ให้เป็น*นักพัฒนานวัตกรรม* ก้าวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล”