TRANSFORM ‘ANALYST & TECHNICIAN’ TO LEADER

ทรานส์ฟอร์ม ‘นักวิเคราะห์-นักเทคนิค’ เป็น*ผู้นำ*ที่มีประสิทธิผล

 

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง

ณ *โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง รักษาระยะที่เหมาะสม

 

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
10% OFF for 2-3 Persons | URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Meet & Consult with Effective Leaders (Formerly Technical)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้าน “งานวิเคราะห์และเทคนิค” เตรียมก้าวเข้าสู้งานจัดการทีม โครงการและองค์กรพร้อมเพิ่มความสามารถขึ้นสู่ “ระดับบริหาร” โดยมอบความเข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ-การจัดการ-การเพิ่มขีดความสามารถการสร้างแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรจบบรรลุผลทั้งทีมงานและทั่วองค์กร

KEY SKILLS ADDRESSED IN THIS EXCLUSIVE COURSE
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
• สไตล์การบริหารและการเปิดกว้างสร้างทีมงานและความสามารถขององค์กร
• ยุทธวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาการสร้างความสามารถององค์กร
• การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร
• ทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจและปฏิภาณในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้องค์กรบรรลุผล
• การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย
• การสร้างปฎิสัมพันธ์ของทีมและแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์
• การบริหาร&ดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด

หลักสูตรพิเศษนี้เตรียมท่านให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในการปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับหน้าที่ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการ รวมทั้งการนำและกระตุ้นให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาทำงานจนสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ทั้งเทคนิคและวิธีปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ รักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

หลักสูตรพิเศษนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ชำนาญเฉพาะด้านให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการดำเนินงานของบุคคลอื่นในทีมงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ทีมงานทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

KEY LEARNING POINTS
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีม การสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน
การสร้างทักษะการสื่อสารความสามารถโน้มน้าวใจและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม
การพัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำที่ผู้คนในองค์กรยอมรับเคารพนับถือและเข้าถึงได้
การพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลและในการแก้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบงาน
ความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
การปรับปรุงการบริหารโครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด
การสร้างไหวพริบปฏิภาณ การรับฟังข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
การตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้
การตัดสินใจใช้สไตล์การนำทีม: บังคับบัญชา สอนงาน สนับสนุน มอบหมายความรับผิดชอบ
การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกด้าน

‘KEY ISSUES’ FOR ANALYST & TECHNICIAN TO BE ‘MANAGER & LEADER’
• ทำไมการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องยาก
• ทำอย่างไรให้พฤติกรรมหลากหลายของคนในองค์กรส่งเสริมความสำเร็จของงาน
• ทำอย่างไรให้ความเป็นผู้นำใน “แบบฉบับของคุณ” เปล่งประกาย
• อะไรคือ “กุญแจดอกสำคัญของแรงจูงใจ” บทเรียนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานอย่างไรให้ผลงานทะลุเป้าหมาย
• ตัวอย่างการจัดการและจูงใจบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
• ทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารและตั้งคำถามได้อย่างทรงพลัง
• ลดความขัดแย้งที่ใช้ได้ผล: อุปสรรคท้าทายของการบริหารยุคใหม่ที่นักเทคนิคต้องรู้
• ใช้อำนาจและบารมีอย่างไรในการบันดาลความเชื่อมั่นและบรรลุวัตถุประสงค์
• พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
• วิธีสร้างทีมประสิทธิภาพสูง วิธีลดเลี่ยงปัญหาในการมอบหมายงาน

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“TRANSFORM ANALYST & TECHNICIAN TO LEADER
ทรานส์ฟอร์ม ‘นักวิเคราะห์-นักเทคนิค’ เป็น*ผู้นำ*ที่มีประสิทธิผล”