TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘MANAGER & LEADER’

สร้าง “นักเทคนิค” ให้เป็นผู้จัดการ ก้าวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

 

7 – 8 NOVEMBER 2019

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้าน “เทคนิค” ผู้ก้าวเข้าสู้ “งานจัดการ” และ เตรียมพร้อมขึ้นสู่ “ระดับบริหาร” เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถการสร้างแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสำหรับองค์กรและตนเอง

KEY SKILLS ADDRESSED IN THIS EXCLUSIVE COURSE
หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมทักษะความชำนาญที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้
• สไตล์การบริหารและ ความเคารพนับถือต่อตนเองและผู้อื่น
• ทักษะการสื่อสารโน้นน้าวใจและปฏิภาณในการโต้ตอบ
• ยุทธวิธีการตัดสินใจและ การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
• การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อองค์กร
• การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย
• แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้บรรลุผล
• การสร้างปฎิสัมพันธ์และแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จ
• วิธีการบริหารการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลา

หลักสูตรนี้ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญใน การปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับหน้าที่ด้านการบริหารจัดการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการทั้งการนำ และกระตุ้นให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชาทำงานจนสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์จากการอบรมนี้  ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ทั้งเทคนิค และวิธีปฏิบัติการที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ รักษาสัมพันธภาพอันดีกับผู้ร่วมงาน รวมถึงการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร การดำเนินงานของผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้พวกเขาทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบของตนจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

KEY BENEFITS OF LEARNING
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ที่เกิดได้ง่ายในการมอบหมายงาน
เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมรวมทั้งสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน

มีความสามารถโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม

พัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำ ที่ผู้คนยอมรับและเคารพนับถือ
พัฒนากลยุทธ์ ที่ใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ส่งเสริมความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ปรับปรุงการบริหารจัดการ โครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด

ใช้ไหวพริบปฏิภาณ ในการชี้แจงข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

KEY LEARNING POINTS
• วิธีการตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้
• วิธีการตัดสินใจว่าจะใช้สไตล์การนำทีมแบบใด: บังคับบัญชา สอนวิธีการ สนับสนุน หรือมอบหมายความรับผิดชอบ

• วิธีการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกๆ ด้าน

• วิธีการยืดหยุ่นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าหรือถอยมาอีกก้าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นผู้นำ

MEET 6 THAILAND LEADING EXPERTS
• Dr. Suriya Lertwattanapongchai, Managing Director/ Lean Master, BMG 
• Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director – Interior Finishing, SIKA
• Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius
• Mr. Chalermpon Punnotok, Chief Executive Officer, CT Asia
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“สร้าง “นักเทคนิค” ให้เป็นผู้จัดการ ก้าวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล”