MANAGER as MENTOR

สุดยอดผู้จัดการ คือ ครูผู้ฝึกสอนทีมงานสู่ความสำเร็จ

Unlock Employee’s Full Potential to Drive Your Team to Greater Success

 

日本語はこちら>

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

5 AUGUST 2022, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

Information

 

Verification

บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ นอกเหนือจากการบริหารทีมให้ได้ผลงานตามเป้าหมายแล้ว นั่นคือการฝึกสอนและการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ให้กับทีมงาน ซึ่งการฝึกสอนและการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีนั้นจะยิ่งส่งเสริมให้การบริหารทีมงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมายนั้นง่ายยิ่งขึ้น การฝึกสอนและการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพราะนอกจากจะพัฒนาบุคลากรในเรื่องของความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังสามารถปลูกฝังค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้อีกด้วย และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้นอันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย

การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร เพราะนอกจากจะพัฒนาบุคลากรในเรื่องของความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังสามารถปลูกฝังค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้อีกด้วย และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์คมากขึ้นอันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย

Mentor ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้ที่สามารถเลือกใช้วิธีการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างสมดุล และกลมกลืนถูกต้อง ตามสถานการณ์ของ Mentee เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ที่สำคัญ Mentor จำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการเป็น Mentor ที่ดี สามารถกระตุ้น โน้มน้าวและสร้างกำลังใจให้กับ Mentee ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วยความเต็มใจ ไม่ว่า Mentee จะอยู่ใน Generation ไหนก็ตาม

WHY A MANAGER MUST BE THE MENTOR FOR TOP TEAM
As Manager, your mentoring skills are critical to developing your employees’ potential. With mentoring power you can provide your staff the opportunity to grow and achieve optimal performance through consistent feedback, counseling and mentoring. Rather than relying solely on an annual review, you can support employees along the path to meeting their goals. By doing it right, your mentoring power can also create a roadmap for your own success as well as company’s achievement.

In this course you will discover that mentoring are strategic yet simple, practical and actionable to boost the performance of your staff,
LET’S BRING OUT THE BEST OF YOUR PEOPLE!

KEY TAKEAWAYS
· Basic and Goal Setting
· Obstacles and Overcoming
· General Techniques for Mentoring
· Mentoring Steps & Conversation
· How to Start & Manage a Mentoring Circle
· Practical Tips for Best Results
· Develop your mentoring ability and techniques that work
· Understand the effective ways of supportive mentoring
· Develop the essential interpersonal skills and attributes
· Assess your own competence with simple exercises
· Use the simple techniques rules to ensure success

KEY LEARNING OBJECTIVES
1. Understanding the role of manager as mentor, how to act suitably for the roles
2. Practice in order to gain skill and experience and can apply techniques on mentoring
appropriately according to situations.
3. Gain knowledge and understanding about mentoring techniques and able to apply it to your team.

COURSE METHODOLOGY
The course will involve a combination of lecture, learning activities, and practice sessions. Pragmatics, discovery, and engaged learning are emphasized in this Masterclass.

KEY RELATED TOPICS
พัฒนาบุคลากร, การบริหารทีม, การพัฒนาบุคลากร, วัฒนธรรมองค์กร, Manager as Mentor, การฝึกสอน

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “สุดยอดผู้จัดการ คือ ครูผู้ฝึกสอนทีมงานสู่ความสำเร็จ”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

Information

 

Verification