PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

CORPORATE DOWNSIZING
& Termination of Employment

CORPORATE DOWNSIZING & Termination of Employment

CORPORATE DOWNSIZING
& Termination of Employment

กลยุทธ์การปรับลดขนาดองค์กรการเลิกจ้างเพราะยุติการผลิต


 

        การปรับโครงสร้างลดขนาดองค์กรของนายจ้าง การยุติการผลิตในโรงงานผลิต การลดขนาดขององค์กร หรือการย้ายฐานการผลิต อาจต้องเลิกจ้างพนักงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้บริหารควรเข้าใจกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และควบคุมดูแลการเลิกจ้างให้มีความราบรื่น ลดความเสี่ยงทางกฎหมายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

• พื้นฐานกฎหมายของการลดขนาดองค์กร
• กฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่เป็นธรรม
• ผลทางกฎหมายของการหยุดการผลิต
• จัดการความเสี่ยงในบริบททางกฎหมาย
• ขั้นตอนกฎหมายในการลดขนาดองค์กร
• การพิจารณาทางจริยธรรมและกฎหมาย
• การปฏิบัติทางกฎหมายต่อลูกจ้าง
• การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
• การสนับสนุนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
• ประเด็นกฎหมายล่าสุดและคดีสำคัญ

 

Details

1. การวิเคราะห์ลักษณะพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการลดขนาดองค์กรและยุติการผลิต
2. การวิเคราะห์สภาพการจ้างทั้งที่สภาพการจ้างเพื่อการลดขนาดองค์กรและยุติการผลิต
3. การวิเคราะห์ประเมินถึงความเป็นไปได้ต่างๆจากการลดขนาดองค์กรและยุติการผลิต
4. คำปรึกษาทางกฎหมายเทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
5. การสร้างเอกสารที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงทางกฎหมายให้ต่ำที่สุด
6. ความท้าทายที่พบระหว่างบริหารจัดการโครงการลดขนาดองค์กรและยุติการผลิต
7. การเตรียมการก่อนประกาศเลิกจ้างเนื่องจากการลดขนาดองค์กรและยุติการผลิต
8. การดำเนินการในวันประกาศเลิกจ้างลูกจ้างกลุ่มเป้าหมายในการลดขนาดองค์กร
9. การติดตามผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการจริงในการลดขนาดองค์กร
10. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ตามแผนกลยุทธ์การปรับลดขนาดองค์กร

Mr. Kreangkrai Jiamboonsri,
Executive Partner,
ES COUNSEL Co., Ltd.

        อาจารย์เกรียงไกร เจียมบุญศรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์ การใช้กฎหมายแรงงานมากกว่า 30 ปี เป็นวิทยากรในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองด้านแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองกับสภาพแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การวางกลยุทธ์ทางคดี

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker