PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

STRATEGIC CYBERSECURITY
& DATA PROTECTION

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 21,500 บาท จากปกติ 28,500 บาท/ท่าน

Strategic Cybersecurity & Data Protection

STRATEGIC CYBERSECURITY
& DATA PROTECTION

กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลธุรกิจ

Topics In 2 Days

• The New Waves Of Cyber Risks Driven By Disruptive Technologies
ศึกษาลักษณะและเข้าใจถึงรูปแบบของ Cyber Risks ที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆมีการเชื่อมต่อเป็นระบบนิเวศมากขึ้น (business ecosystem) รวมถึงแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

• Cyber Security Maturity Assessment: Understanding The State Of Cyber Risks
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้เทรนด์โลกในขณะนี้และกำลังจะก้าวต่อไป รวมถึง Framework ที่เหมาะสม การจัดการทำ Cyber Security Maturity Assessment การประเมินศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์

• Data Leakage & Loss Prevention Methodology
แนวทางการป้องกันการสูญเสีย หรือ การรั่วไหลของข้อมูล

• Ceo’S View: What Executives Should Do About Cyber Security Risks?
มุมมองซีอีโอ: กรณีศึกษาวิธีปฏิบัติที่ได้ผลจริงจากประสบการณ์ตรง สิ่งที่ผู้นำองค์กรควรรู้เกี่ยวกับ Cyber Security

• Cyber Incident Response: What Do You Do When It Happens To You?
แนวทางการรับมือเหตุคุกคามทางไซเบอร์ กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เรียนรู้ขั้นตอนและการเตรียมให้พร้อมเพื่อนำไปปรับใช้สถานการณ์จริง

• Personal Data Protection Laws & Corporate Privacy Structures
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายแพ่ง และ อาญา ที่เกี่ยวข้อง (ละเมิด, ลักทรัพย์ ฯลฯ)

• Data Leakage/ Data Breach Investigation And Digital Forensic Techniques
กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ แนวทางการสืบสวนเหตุละเมิดข้อมูลด้วยดิจิทัลฟอเร็นสิกส์ ผ่านกรณีศึกษาและบทเรียนที่พลาดไม่ได้

• A Holistic Approach To Cybersecurity For Challenges In 2023
กลยุทธ์ครบมิติในการบริหารความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางไซเบอร์ การจัดการป้องกันความเสี่ยงทางไซเลอร์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในปี 2023

• Cybersecurity In Digital Money: The New Era Of Financial Risks? How To Minimize Risk & Threat On Financial Data?
กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบการเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันภัยและเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงด้านการเงินดิจิทัล พร้อมกรณีศึกษาประกอบการทำความเข้าใจจากธุรกิจการเงินดิจิทัล

        ในโลกดิจิตอลที่เราต่างเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างทั่วถึงทุกมุมโลก และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือภาคธุรกิจ ภัยคุกคามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าง Cyber Threat ได้กลายมาเป็นหนึ่ง ในเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด องค์กรต่างๆ ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและตระหนักแล้วว่า Cyber Risk ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะ มองข้ามได้อีกต่อไป จากการวิจัยของ Juniper Research สถาบันวิจัยข้อมูลชั้นนำด้านการตลาด มูลค่าความเสียหายจาก ปัญหาข้อมูลรั่วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราวๆ 4 เท่าตัว แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง

ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามที่น่ากลัวนี้ให้ทันท่วงที ระบบ Cyber Security ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ เหตุผลหลักที่ Cyber Security ควรจะเป็นหัวข้อสิ่งสำคัญที่องค์กรควรตระหนักถึงตามบทความจาก Forbes Technology Council นิตยสารธุรกิจระดับโลกได้กล่าวไว้ คือ ความไม่รู้และความไม่ตระหนักขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรรับรู้ถึง Cyber Threat แต่ไม่สามารถรับมือได้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

Details

The New Normal of Cyber Risks:
รูปแบบใหม่ของภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคดิจิทัล
Data Leakage & Lost Prevention Methodology:
แนวทางการป้องกันการสูญเสียและการรั่วไหลของข้อมูล
Personal Data Protection Act:
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Data Leakage & Breach Investigation using Digital Forensics:
กระบวนการสืบสวนเหตุละเมิดข้อมูลด้วยดิจิทัลฟอเร็นสิกส์
Cyber Incident Response:
Setting Up Security Operation Center กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
Cyber Security Maturity Assessment:
State of Cyber Risks การประเมินศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Practical Actions To Cybersecurity For Challenges For Years Ahead
กรณีความสำเร็จและเทคนิคปฎิบัติในการบริหารความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางไซเบอร์
Cybersecurity in Digital Money:
The Coming of Age ภัยคุกคามไซเบอร์และความเสี่ยงต่อระบบการเงินดิจิทัล

Mr. Pathom Indarodom,
Managing Director, IoT & Digital Solutions,
True Digital

Mr. Polnsutee Thanesniratsai,
Director,
Bluebik Titans Company Limited

Dr. Chatchai Thnarudee,
Chief Executive Officer,
THANAGER & CO

Ms. Pattaraphan Paiboon,
Partner,
Baker & McKenzie Ltd.

Dr. Supakorn Kungpisdan,
SVP, Head of Technology Risk Management Division,
Siam Commercial Bank

Mr. Veerasak Kritsanapraphan,
Head of Technology Innovation,
True Digital Group

Dr. Tanusit Skunnawat,
Operation Director & CLM Managing Director,
Vintcom Technology

Ms. Kritiyanee Buranatrevedhya,
Partner,
Baker & McKenzie Ltd.

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
A.P. HondaNissan Motor
Bank of ThailandOsotspa
Banpu Public CompanyPTT Digital Solutions
Deposit Protection AgencyThai Life Insurance
Government Pension FundThai Oil
HÄFELEThe Stock Exchange of Thailand
Intouch Holdings PLCTokio Marine Life Insurance
Muang Thai Life AssuranceToyota Motor Thailand
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker