EXPATRIATE EMPLOYMENT

EXPAT LAWS, EMPLOYMENT CONTRACT & WORK PERMIT

กลยุทธ์การจ้างงานชาวต่างชาติ
สัญญาจ้าง ใบอนุญาตทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

7 FEBRUARY 2024, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

ABB

Bangkok Bank

Bangkok Insurance

Boonrawd Trading

Centara Hotels & Resorts

Hino Motors Manufacturing (Thailand)

Kiatnakin Bank

Krungthai Bank

L’oreal (Thailand)

Muang Thai Life Assurance

Nippon Paint (Thailand)

Osotspa

Phatra Securities

PTT Exploration and Production

PTT Global Chemical

Siam Makro

Siam Piwat

T.C. Pharmaceutical Industries

Thai Union Group

ThaiNamthip

The Bangchak Petroleum

The Siam Cement

The Stock Exchange of Thailand

Volvo Group (Thailand)

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

MOVING FORWARDS TO GLOBAL MARKETS FOR FUTURE SUCCESS

“รุกคืบแผ่ขยายธุรกิจสู่นานาชาติ” คือวิสัยทัศน์ที่ต้องอาศัย “การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ” เข้ามาเสริมทัพก่อนบุกออกต่างประเทศ ปัญหาสำคัญในการจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติที่พบเสมอคือ “ความยุ่งยากซับซ้อน” กฎระเบียบและขั้นตอนการว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติในรูปแบบต่าง ๆ และที่เปลี่ยนแปลงใหม่ “กลยุทธ์การบริหารการจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ” ครอบคลุมประเด็นสำคัญว่าด้วยข้อกฎหมายประเด็นสำคัญในสัญญาจ้างเพื่อทำให้องค์กรสามารถแข่งขันในการสรรหาว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติได้โดยเรียบร้อย ความเสี่ยงน้อย และมีความคุ้มค่าสำหรับองค์กรผู้ว่าจ้าง

Employer’s Legal Liability: Managing Legal Compliance, Work Permit & Immigration Practice, Hiring Contract & Termination of Expatriate Employment

>> Legal Compliance, Contract Drafting & Termination of Expatriate Employment in Thailand
>> Work Permit and Immigration Practice for Foreign Expatiate in Thailand

กลยุทธ์สำหรับนายจ้าง ข้อบังคับตามกฎหมาย สัญญาจ้างงาน การเลิกจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติ ใบอนุญาตทำงาน คดีสำคัญ คำพิพากษาล่าสุด
• ข้อกฎหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของมืออาชีพชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่าง ๆ
• ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับกลยุทธ์การจ้าง
• ประเด็นสำคัญ | การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ | การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติ
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับมืออาชีพชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบเจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กร

กลยุทธ์ทางกฎหมาย “การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ สัญญาจ้างและการเลิกจ้าง”
‘Expatriate Employment Management’ program will provide legal considerations and its implication with insightful and practical perspectives. It will focus how to deal with inbound expatriate & employment contracts. It will cover key terms, definition, interpretation and application of Thailand Expatriate
Employment Law.

หลักสูตรการบริหารการจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติที่เข้มข้นนี้จะเน้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสัญญาการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมทั้งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตทำงาน และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของคนต่างชาติ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนในเรื่องของอัตรากำลังคน ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของมืออาชีพชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และสำนักงานสาขาบริษัทจำกัด ฯลฯ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับมืออาชีพชาวต่างชาติ

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
16:45 End of Program

KEY RELATED TOPICS

WORK PERMIT, E-Workpermit, ต่อ Work Permit, การจ้างชาวต่างชาติ, Expat, Expatriate, Work Permit Contact

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์การจ้างงานชาวต่างชาติ สัญญาจ้าง ใบอนุญาตทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ”

Register

Brochure