EXPATRIATE EMPLOYMENT Masterclass 2020

กลยุทธ์การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ สัญญาจ้าง
ใบอนุญาตทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

EXPAT LAWS, EMPLOYMENT CONTRACT & WORK PERMIT

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 December 2019)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

HIRING EXPATS: EXPAT LAWS & TAXATION ข้อบังคับตามกฎหมาย สัญญาจ้างและการเลิกจ้างชาวต่างชาติกลยุทธ์ทางภาษีสำหรับนายจ้าง ในการจ้างชาวต่างชาติเจาะลึก มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

• ข้อกฏหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับกลยุทธ์การจ้าง
• ประเด็นสำคัญ | การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ | การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ

• ปัญหาที่เกิดขึ้น | การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบเจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กร

MOVING FORWARDS TO GLOBAL MARKETS FOR FUTURE SUCCESS
“รุกคืบแผ่ขยายธุรกิจสู่นานาชาติ” คือวิสัยทัศน์ที่ต้องอาศัย “การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ” เข้ามาเสริมทัพก่อนบุกออกต่างประเทศหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารบุคลากรขององค์กรยุค AEC… ปัญหาสำคัญในการจ้างงานชาวต่างชาติที่พบเสมอคือ “ความยุ่งยากซับซ้อน” กฎระเบียบและขั้นตอนการว่าจ้างชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆและที่เปลี่ยนแปลงใหม่ “การวางแผนการจัดการทางภาษีของนายจ้างในการจ้างชาวต่างชาติ” คือเรื่องใหญ่อีกประการที่สำคัญยิ่งซึ่งหากไม่รู้จริงจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงมาก

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารการจ้างงานชาวต่างชาติ” ครอบคลุมประเด็นสำคัญว่าด้วยข้อกฎหมายประเด็นภาษี สัญญาจ้างเพื่อทำให้องค์กรสามารถแข่งขันในการสรรหาว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติได้โดยเรียบร้อย ความเสี่ยงน้อย และมีความคุ้มค่าสำหรับองค์กร

DAY 1

Expatriate Employment: Latest Legal Issues, Employment Contract, Obligation, Dispute & Practical Updates

Key Learning Topics
1. Updated กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจ้างพนักงานต่างชาติ
2. พนักงานต่างชาติกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย
3. การจ้างงานแบบ Secondment
4. ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับกลยุทธ์การจ้าง
5. การร่างสัญญาจ้างพนักงานต่างชาติ: ประเด็นสำคัญและตัวอย่างสัญญาฯที่ดี
6. Non-competition/Non-solicitation และ Comfidentially clauses
7. การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติ
8. แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องของพนักงานต่างชาติ
    a. พนักงานตรวจแรงงาน
    b. อนุญาโตตุลาการ

Day 2

Work Permit and Immigration Practice for Foreign Expatiate in Thailand

Key Learning Topics
ข้อกฎหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของมืออาชีพชาวต่างชาติสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่าง ๆ
ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น
  – การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับมืออาชีพชาวต่างชาติ
  – หลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
ประเด็นสำคัญ | เรียนรู้การวางแผนอัตราการจ้างงานของพนักงานชาวต่างชาติและการประยุกต์กฎหมายอื่น ๆ
ถาม – ตอบ เจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว
Law and Regulations on Expatriate Management
 • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของมืออาชีพชาวต่างชาติในประเทศไทย
Procedure for Hiring Expatriate
 • ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตทำงานของมืออาชีพชาวต่างชาติทั้งกรณีนายจ้างยื่นแทนและลูกจ้างยื่นเอง
 • ประเภทของวีซ่าสำหรับการทำงานของมืออาชีพชาวต่างชาติ
 • หน้าที่ของนายจ้างเมื่อมีการเลิกจ้างพนักงานชาวต่างชาติ

3.การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของชาวต่างชาติในกรณีอื่น ๆ 

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์.กฎหมายภาษีจ้างงาน.มืออาชีพชาวต่างชาติ”