PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

EXPAT LAWS & TAX STRATEGY

EXPAT LAWS & TAX STRATEGY

EXPAT LAWS & TAX STRATEGY

กลยุทธ์กฏหมายและภาษีการจ้างงานชาวต่างชาติ

Legal & Tax Strategies for Expat Employment, Work Permit, Hiring Contract & Termination, Employer’s Tax Planning

ข้อบังคับตามกฏหมาย สัญญาจ้างและเลิกจ้างมืออาชีพต่างชาติ, กลยุทธ์ทางภาษีสำหรับนายจ้างในการจ้างชาวต่างชาติเจาะลึก มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติ

DAY 1 Legal Compliance, Contract Drafting & Termination of Expatriate Employment

DAY 2 Employer’s Tax Strategies & Planning in Hiring Expatriate Employee

• ข้อกฏหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน
ของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
• ประเด็นสำคัญ | การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ | การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบเจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง
• ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับภาระภาษี
• เทคนิค | ประเภทของเงินได้ที่จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติและภาระภาษี
• ประเด็นสำคัญ | การยื่นภาษีโดยนายจ้าง การยื่นภาษีของลูกจ้างและเบี้ย
ปรับเงินเพิ่มกรณีนำส่งภาษีไม่ครบ | Expat Tax for Consultant & Freelance
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | Tax equalization เงินปันผล เงินบำนาญให้แก่ชาวต่างชาติ
• ห้ามพลาด | การคำนวณภาษีแบบภาษีนายจ้างออกให้ ปัญหาและทางแก้ไข

MOVING FORWARDS TO GLOBAL MARKETS FOR FUTURE SUCCESS
“รุกคืบแผ่ขยายธุรกิจสู่นานาชาติ” คือวิสัยทัศน์ที่ต้องอาศัย “การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ” เข้ามาเสริมทัพก่อนบุกออกต่างประเทศ หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารบุคลากรขององค์กรยุค AEC… ปัญหาสำคัญในการจ้างงานชาวต่างชาติที่พบเสมอ คือ “ความยุ่งยากซับซ้อน” กฏระเบียบและขั้นตอนการว่าจ้างชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆและที่เปลี่ยนแปลงใหม่ “การวางแผนการจัดการทางภาษีของนายจ้างในการจ้างชาวต่างชาติ” คือเรื่องใหญ่อีกประการที่สำคัญยิ่งซึ่งหากไม่รู้จริงจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงมาก

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารการจ้างงานชาวต่างชาติ” ครอบคลุมประเด็นสำคัญว่าด้วยข้อกฎหมายประเด็นภาษี สัญญาจ้างเพื่อทำให้องค์กรสามารถแข่งขันในการสรรหาว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติได้โดยเรียบร้อย ความเสี่ยงน้อย และมีความคุ้มค่าสำหรับองค์กร

New Legal & Tax Updates, Employment Contract for Expatriates

Day 1 will provide legal considerations and its implication with insightful and practical perspectives. It will focus how to deal with inbound expatriate, tax issues & employment contracts. The session will cover key terms, definition, interpretation and application of Thailand Expatriate Employment Law.

วันแรก จะเน้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดวางรูปแบบองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว เนื้อหาจะครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตทำงาน และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของคนต่างชาติ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนในเรื่องของอัตรากำลังคน ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติและสำนักงานสาขา บริษัทจำกัด ฯลฯ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ

Day 2 Is set out to share key concept and practices on the tax related issues i.e. what form of employment arrangement, taxation of expat’s salary and benefit in Thailand, how to design package and planning idea and how to minimize questions from tax authority.

วันที่สอง เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางภาษีที่พึงต้องระวัง เช่น เรื่องของสัญญาจ้างงานที่มีผลทำให้การคำนวณภาษีออกมาแตกต่างกัน เงินได้ประเภทใดบ้างที่ควรถือเป็นประโยชน์เพิ่ม จะออกแบบ Package อย่างไรจึงจะประหยัดภาษีให้กับบริษัทได้ และจะทำอย่างไรถึงจะลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ิ

Details
  • ข้อกฏหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
  • ปัญหาที่เกิดขึ้น | การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
  • ประเด็นสำคัญ | การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
  • ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ | การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ
  • ถาม-ตอบเจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง
  • ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับภาระภาษี
  • เทคนิค | ประเภทของเงินได้ที่จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติและภาระภาษี
  • ประเด็นสำคัญ | การยื่นภาษีโดยนายจ้าง การยื่นภาษีของลูกจ้างและเบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีนำส่งภาษีไม่ครบ | Expat Tax for Consultant & Freelance
  • ปัญหาที่เกิดขึ้น | Tax equalization เงินปันผล เงินบำนาญให้แก่ชาวต่างชาติ
  • ห้ามพลาด | การคำนวณภาษีแบบภาษีนายจ้างออกให้ ปัญหาและทางแก้ไข

Mr. Sumit Masrungson,
Senior Consultant, Litigation and
Dispute Resolution, Labour & Employment
Siam Premier International Law Office

Mr. Mongkol Vutthithanakul,
Former Partner,
Price Sanond Prabhas & Wynne

Ms. Jantana Rittirut,
Partner,
Kompass Law

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
ABBPhatra Securities
Bangkok BankPTT Exploration and Production
Bangkok InsurancePTT Global Chemical
Boonrawd TradingSiam Makro
Centara Hotels & ResortsSiam Piwat
Hino Motors Manufacturing (Thailand)T.C. Pharmaceutical Industries
Kiatnakin BankThai Union Group
Krungthai BankThaiNamthip
L’oreal (Thailand)The Bangchak Petroleum
Muang Thai Life AssuranceThe Siam Cement
Nippon Paint (Thailand)The Stock Exchange of Thailand
OsotspaVolvo Group (Thailand)
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker