EXPAT LAWS & TAXATION

กลยุทธ์กฎหมายและภาษีการจ้างงานชาวต่างชาติ

Managing Legal & Tax Compliance, Work Permit & Hiring Contract,

Termination of Expatriate Employment & Employer’s Tax Planning

 

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

HIRING EXPATS: EXPAT LAWS & TAXATION ข้อบังคับตามกฎหมาย สัญญาจ้างและการเลิกจ้างชาวต่างชาติกลยุทธ์ทางภาษีสำหรับนายจ้าง ในการจ้างชาวต่างชาติเจาะลึก มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

• ข้อกฏหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
• ประเด็นสำคัญ | การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ | การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบเจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง
• ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับภาระภาษี
• เทคนิค | ประเภทของเงินได้ที่จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติและภาระภาษี
• ประเด็นสำคัญ | การยื่นภาษีโดยนายจ้าง การยื่นภาษีของลูกจ้างและเบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีนำส่งภาษีไม่ครบ | Expat Tax for Consultant & Freelance
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | Tax equalization เงินปันผล เงินบำนาญให้แก่ชาวต่างชาติ
• ห้ามพลาด | การคำนวณภาษีแบบภาษีนายจ้างออกให้
• เจาะลึก | มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

MOVING FORWARDS TO GLOBAL MARKETS FOR FUTURE SUCCESS
“รุกคืบแผ่ขยายธุรกิจสู่นานาชาติ” คือวิสัยทัศน์ที่ต้องอาศัย “การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ” เข้ามาเสริมทัพก่อนบุกออกต่างประเทศหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารบุคลากรขององค์กรยุค AEC… ปัญหาสำคัญในการจ้างงานชาวต่างชาติที่พบเสมอคือ “ความยุ่งยากซับซ้อน” กฎระเบียบและขั้นตอนการว่าจ้างชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆและที่เปลี่ยนแปลงใหม่ “การวางแผนการจัดการทางภาษีของนายจ้างในการจ้างชาวต่างชาติ” คือเรื่องใหญ่อีกประการที่สำคัญยิ่งซึ่งหากไม่รู้จริงจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงมาก

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารการจ้างงานชาวต่างชาติ” ครอบคลุมประเด็นสำคัญว่าด้วยข้อกฎหมายประเด็นภาษี สัญญาจ้างเพื่อทำให้องค์กรสามารถแข่งขันในการสรรหาว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติได้โดยเรียบร้อย ความเสี่ยงน้อย และมีความคุ้มค่าสำหรับองค์กร

 

DAY 1 | Will provide legal considerations and its implication with insightful and practical perspectives. It will focus how to deal with inbound expatriate, tax issues & employment contracts. The session will cover key terms, definition, interpretation and application of Thailand Expatriate Employment Law.

Expatriate Employment: Latest Legal, Employment Contract, Obligation, Dispute & Practical Updates
• Updated กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจ้างพนักงานต่างชาติ
• พนักงานต่างชาติกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย
• ตัวอย่างและประเด็นสำคัญในการร่างสัญญาจ้างพนักงานต่างชาติ
• การจ้างงานแบบ Secondment
• Non-competition/Non-solicitation และ Confidentiality clauses
• การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ
• แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องของพนักงานต่างชาติ
   – พนักงานตรวจแรงงาน
   – อนุญาโตตุลาการ
   – ศาล
• ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานต่างชาติในประเทศไทย

“Work Permit and Immigration Practice for Foreign Expatiate in Thailand”
• ข้อกฎหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของ ชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
• ปัญหาที่เกิดขึ้น
– การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
– หลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
• ประเด็นสำคัญ | เรียนรู้การวางแผนอัตราการจ้างงานของพนักงานชาวต่างชาติ และการประยุกต์กฎหมายอื่นๆในการวางแผนการจ้างงานชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบ เจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว
Law and Regulations on Expatriate Management
– พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย
Procedure for Hiring Expatriate
– ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติทั้งกรณีนายจ้างยื่นแทน
และลูกจ้างยื่นเอง
– ประเภทของวีซ่าสำหรับการทำงานของชาวต่างชาติ
– หน้าที่ของนายจ้างเมื่อมีการเลิกจ้างพนักงานชาวต่างชาติ

3. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของชาวต่างชาติในกรณีอื่นๆ

Day 2 | Is set out to share key concept and practices on the tax related issues i.e. what form of employment arrangement, taxation of expat’s salary and benefit in Thailand, how to design package and planning idea and how to minimize questions from tax authority.

The major objective of Day 2 Session is to coach the business practitioners to aware
of the following in employing the foreign assignee to work in Thailand.

– Form of appropriate employment contract and taxation consequence
– Double Taxation Agreement & Permanent Establishment issue
– Type of remuneration, tax implication in Thailand and exemption under Double Taxation Agreement
– Learning from case study
– Filing requirement & penalty & surcharge
– Tax planning for salary and in kind benefits
– Tax equalization scheme & tax on tax calculation
– Common problem & solution

การสัมมนาในวันที่ 2 มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารในเรื่องการจ้าง พนักงานชาวต่างชาติมาทำงานในประเทศไทยดังต่อไปนี้
– รูปแบบของสัญญาจ้างกับภาระภาษี
– ประเภทของเงินได้ที่จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติ และภาระภาษี
– การยื่นภาษีโดยนายจ้าง การยื่นภาษีของลูกจ้าง และเบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีนำส่งภาษีไม่ครบ
– Tax equalization scheme
– การคำนวณภาษีแบบภาษีนายจ้างออกให้
– เจาะลึกปัญหาที่ผู้ประกอบการพบบ่อยๆ และแนวทางป้องกัน หรือแก้ปัญหา

By the end of the session, the audience should be able to aware and manage the expatriate tax related issue when the Company employing a foreigner to work in Thailand.

หลังจากสัมมนาผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการกับประเด็นทางภาษีได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมถึงสามารถวางแนวทางล่วงหน้าเพื่อจะได้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้อง ไม่เสียภาษีซ้ำซ้อนหรือต้องขอคืนภายหลัง

1. รูปแบบของสัญญาจ้างกับภาระภาษี Form of appropriate employment contract and taxation consequence
2. ประเภทของเงินได้ที่จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติ และภาระภาษี Type of remuneration and tax implication in Thailand
3. การยื่นภาษีโดยนายจ้าง การยื่นภาษีของลูกจ้าง และเบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีนำส่งภาษีไม่ครบ Filing requirement & penalty & surcharge
4. การวางแผนภาษีจากการจ้างชาวต่างชาติโดยเฉพาะ Expat Tax for Consultant & Freelance Tax planning for salary and in kind benefits , Tax equalization scheme
5. การคำนวณภาษีแบบภาษีนายจ้างออกให้โดยเฉพาะเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นหรือหักค่าลดหย่อนทางภาษี ตลอดจน เงินปันผลและเงินบำนาญให้แก่ชาวต่างชาติ Tax equalization scheme & tax on tax calculation
6. เจาะลึกปัญหาที่ผู้ประกอบการพบบ่อยๆ และแนวทางป้องกัน หรือแก้ปัญหา Common problem & solution
7. ถาม-ตอบเจาะลึก | มาตราการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์.กฎหมายภาษีจ้างงาน.มืออาชีพชาวต่างชาติ”