STRATEGIC WORKFORCE PLANNING

กลยุทธ์วางแผนอัตรากำลังคนในองค์กร ลดต้นทุนหนุนกำไร พร้อมแข่งขัน ปรับเปลี่ยนทันยุคดิจิตอล

26 – 27 MARCH 2020

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 January 2020)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Proven Strategies & Effective Practics in Managing Human Capital to Optimize Cost Saving, Agility, Productivity & Profitability

      หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อมอบทักษะเชิงปฏิบัติและกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ความสอดคล้องระหว่ง กระบวนการวางแผนแม่บทด้านกำลังคน กับโมเดลปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร เป็นการอบรมที่แน่นด้วยเนื้อหา และมอบเครื่องมือตลอดจนหลักวิธีจำนวนมากที่จะช่วยพัฒนาความสามารถ และประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณได้อย่างดี

SPECIAL FOCUS ON INTENSIVE & ACTIONABLE EXECUTION
INTERACTIVE WORKSHOP
      • กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนกำลังคนการบริหารต้นทุนบุคคลกรการเพิ่มผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

CORPORATE CASES & PRACTICES
      • กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำในการบริหารโครงสร้างค่าจ้างและต้นทุนบุคคลากรที่สูงขึ้น และการเพิ่มผลิตภาพของกำลังคนขององค์กรโดยรวม

KEY LEARNING AGENDA
      • Organization Shape and Business Effectiveness
      • Understanding Key Components of Workforce Planning Variables
      • Successful Formula for Workforces Planning Optimize human capital capability
      • Lessons Learnt in Implementing this Method at Real World
      • Practice I (Strategic Workforces Calculation, Changing the Variables)
      • Practice II (Strategic Workforces Calculation, Operation Work Units)
      • PRACTICE III (Managing Changes and Expectations)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยองค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การสืบทอดแผนระยะยาว
รวมทั้งคาดการณ์ความจำเป็นด้านการจัดจ้างในอนาคต เมื่อจบหลักสูตรจะเพิ่มความสามารถผู้เข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้

• ALIGN workforce to the organization’s business strategy (จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร)
• DEVELOP effective workforce planning through careful assessment of future needs of the organization (พัฒนาแผนงานด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์ที่รอบด้านถึงความต้องการในอนาคตขององค์กร)
• HAVE the right employees with the right competencies at the right time (กำหนดบุคคลากรที่เหมาะสม กับสมรรถนะที่ต้องการ ในเวลาเหมาะเจาะพอดี)
• ENSURE the demand and supply of people and skills is balanced (มั่นใจว่าอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนกับทักษะความสามารถมีความสมดุลกัน)
• UNDERSTAND the gaps between the organization demand and the available workforce supply (เข้าใจช่องว่างระหว่างความต้องการขององค์กรและอุปทานแรงงานที่มีอยู่)
• IMPLEMENT the people management strategies to close these gaps (ปรับใช้กลยุทธ์การจัดการกำลังคน เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้)
• UNDERSTAND the impact and actions have on the workforce (รู้ทันผลกระทบและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน)

WHO SHOULD ATTEND?
The Workshop will benefit mid-level and upper-level management. These include:
หลักสูตรออกแบบสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ได้แก่
      • Human Resources Directors and Managers (ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
      • General Managers (ผู้จัดการทั่วไป)
      • Strategic Planning Managers (ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์)
      • Manpower Planning and Control Managers (ผู้จัดการฝ่ายดูแลและบริหารกำลังคน)
      • Organizational Capability Development Managers (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร)

COURSE LEADER
Dr. Tayat Sriplung, Managing Partner, The Nile Management Consulting

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์วางแผนอัตรากำลังคนในองค์กร ลดต้นทุนหนุนกำไร พร้อมแข่งขัน ปรับเปลี่ยนทันยุคดิจิตอล”