WORKFORCE PLANNING

STRATEGIES & PRACTICES & BEYOND

กลยุทธ์วางแผนอัตรากำลังคนในองค์กร
ลดต้นทุนหนุนกำไร มองไกลปรับองค์กรก่อนวิกฤต

21 October 2020

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
ณ *โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง รักษาระยะที่เหมาะสม

 

Registration Fee 18,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
10% OFF IF PAY BY 10 SEPTEMBER | EXCLUSIVE SEMINAR  | 5 STARS HOTEL

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

Proven Strategies & Effective Practics in Managing Human Capital to Optimize Cost Saving, Agility, Productivity & Profitability

กลยุทธ์องค์กรกระชับคล่องตัวพร้อมแข่งขัน ภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

    หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อมอบความสอดคล้องระหว่างกระบวนการวางแผนแม่บทด้านกำลังคน กับโมเดลปฏิบัติการและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรและมอบเครื่องมือตลอดจนหลักวิธีจำนวนมากที่จะช่วยพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพเพื่อกอบกู้ธุรกิจให้พลิกฟื้นภายหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

SPECIAL FOCUS ON INTENSIVE & ACTIONABLE EXECUTION
INTERACTIVE WORKSHOP
      • กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนกำลังคนการบริหารต้นทุนบุคลากรการเพิ่มผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรภายหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

CORPORATE CASES & PRACTICES
      • กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำในการบริหารโครงสร้างค่าจ้างและต้นทุนบุคคลากรที่สูงขึ้น และการเพิ่มผลิตภาพของกำลังคนขององค์กรโดยรวมภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

KEY LEARNING AGENDA
• Organization Shape and Business Effectiveness
• Understanding Key Components of Workforce Planning Variables
• Successful Formula for Workforces Planning Optimize human capital capability
• Lessons Learnt in Implementing Workforce Planning at Real World
• SHOWCASE I (Strategic Workforces Calculation, Changing the Variables)
• SHOWCASE II (Strategic Workforces Calculation, Operation Work Units)
• SHOWCASE III (Managing Changes and Expectations)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยองค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การสืบทอดแผนระยะยาว
รวมทั้งคาดการณ์ความจำเป็นด้านการจัดจ้างในอนาคต ภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

• ALIGN workforce to the organization’s business strategy (จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร)
• DEVELOP effective workforce planning through careful assessment of future needs of the organization (พัฒนาแผนงานด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์ที่รอบด้านถึงความต้องการในอนาคตขององค์กร)
• HAVE the right employees with the right competencies at the right time (กำหนดบุคคลากรที่เหมาะสม กับสมรรถนะที่ต้องการ ในเวลาเหมาะเจาะพอดี)
• ENSURE the demand and supply of people and skills is balanced (มั่นใจว่าอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนกับทักษะความสามารถมีความสมดุลกัน)
• UNDERSTAND the gaps between the organization demand and the available workforce supply (เข้าใจช่องว่างระหว่างความต้องการขององค์กรและอุปทานแรงงานที่มีอยู่)
• IMPLEMENT the people management strategies to close these gaps (ปรับใช้กลยุทธ์การจัดการกำลังคน เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้)
• UNDERSTAND the impact and actions have on the workforce (รู้ทันผลกระทบและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน)

Optimizing Organizational Capability, Enhance Productivity for Corporate Performance & Growth

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมของธุรกิจปัญหาคือ กลยุทธ์และขั้นตอนปฏิบัติการมักจะใช้คนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยทั่วไปบุคลากรคุณภาพสูงย่อมให้ผลงานที่ดีและมากกว่าคนที่คุณภาพต่ำ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการวางแผนองค์กรและกำลังคน อย่างเป็นระบบเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมในการจัดสรรกำลังคนและระดับทักษะในการทำงานที่มีกระบวนการแน่นอนโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการที่ไม่ใช่งานประจำ คุณก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างโมเดลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อประมาณการด้านกำลังคน
และคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้ดังต่อไปนี้
โมเดลที่เป็นระบบเพื่อใช้คำนวณหาตัวเลขที่เหมาะสมของจำนวนบุคลากรและระดับทักษะที่จำเป็น

แนวทางสร้างโมเดลองค์กร เพื่อใช้ประเมินจำนวนและคุณภาพของกำลังคนระดับปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
แผนปฏิบัติการเพื่อปิดช่องว่างระหว่างปริมาณและคุณภาพของกำลังคน

หัวข้อสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์และอภิปรายในการอบรมนี้ได้แก่
• การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
• ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของประชากรแรงงาน และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์บนตลาดแรงงาน
• การจัดการปรับลดและเพิ่มกำลังคนระดับพนักงานทั่วไปรวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว
• การสร้างข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับแรงงานในอนาคตภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
• การพัฒนาขีดความสามารถของทุนมนุษย์
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันของลูกจ้าง

      หลักสูตรนี้จะช่วยในการตัดสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังมีความยืดหยุ่นต่อสภาพการณ์ที่มีความผันแปร โดยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาบุคลากรเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนตำแหน่งกำลังคนทั้งเข้าและออกหรือหมุนเวียนภายในองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม

กลยุทธ์ 6 ขั้น ในการวางแผนกำลังคนและเครื่องมือในการประเมิน
Stage 1 : ดำเนินการวิเคราะห์กำลังคน ณ ปัจจุบัน และตลาดแรงงานโดยรวม
Stage 2 : สร้างวิธีอย่างเป็นระบบเพื่อคาดการณ์หรือคำนวณกำลังแรงงานในอนาคต
Stage 3 : ระบุช่องว่างระหว่างปริมาณกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
Stage 4 : พัฒนากลยุทธ์ที่ช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานในอนาคต
Stage 5 : นำกลยุทธ์และกระบวนการที่กำหนดขึ้นเป็นแผนงานมาใช้จริง – ได้รับการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
Stage 6 : ประเมินประสิทธิผลของการริเริ่มแผนงานบริหารจัดการกำลังคน

WHO SHOULD ATTEND?
The Workshop will benefit mid-level and upper-level management. These include:
หลักสูตรออกแบบสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ได้แก่
      • Human Resources Directors and Managers (ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

      • General Managers (ผู้จัดการทั่วไป)
      • Strategic Planning Managers (ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์)
      • Manpower Planning and Control Managers (ผู้จัดการฝ่ายดูแลและบริหารกำลังคน)
      • Organizational Capability Development Managers (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร)

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์วางแผนอัตรากำลังคนในองค์กร ลดต้นทุนหนุนกำไร มองไกลปรับองค์กรก่อนวิกฤต”