WORKFORCE PLANNING
Strategies & Practices

กลยุทธ์แผนอัตรากำลังคนในองค์กร
ลดต้นทุนหนุนกำไร มองไกลปรับองค์กรให้เติบโต

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

22 JUNE 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Right Staffing > Cost Control > Performance Optimized
Transformation > Competition > Growth & Profitability

วางแผนกำลังคนปรับองค์กรกระชับคล่องตัวพร้อมแข่งขัน เพื่อเติบโตรอบใหม่ที่ยั่งยืน

SPECIAL FOCUS ON INTENSIVE & ACTIONABLE EXECUTION
INTERACTIVE WORKSHOP
      • กลยุทธ์และเทคนิคการวางแผนกำลังคนการบริหารต้นทุนบุคลากรการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

CORPORATE CASES & PRACTICES
      • กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำในการบริหารโครงสร้างค่าจ้างและต้นทุนบุคคลากรที่สูงขึ้น และการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

KEY LEARNING AGENDA
• Organization Structure Business Effectiveness
• Understanding Key Components of Workforce Planning Variables
• Successful Formula for Workforce Planning Optimize human capital capability
• Lessons Learnt in Implementing Workforce Planning
• CASE I (Strategic Workforce Calculation, Changing the Variables)
• CASE II (Strategic Workforce Calculation, Operation Work Units)
• CASE III (Managing Changes and Expectations)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยองค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การสืบทอดแผนระยะยาว รวมทั้งคาดการณ์ความจำเป็นด้านการจัดจ้างในอนาคต ภายใต้วิกฤตการณ์การณ์ต่างๆ

• ALIGN workforce to the organization’s business strategy (จัดสรรกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร)
• DEVELOP effective manpower planning through careful assessment of future needs of the organization (พัฒนาแผนงานด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์ที่รอบด้านถึงความต้องการในอนาคตขององค์กร)
• HAVE the right employees with the right competencies at the right time (กำหนดบุคคลากรที่เหมาะสม กับสมรรถนะที่ต้องการ ในเวลาเหมาะเจาะพอดี)
• ENSURE the demand and supply of people and skills is balanced (มั่นใจว่าอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนกับทักษะความสามารถมีความสมดุลกัน)
• UNDERSTAND the gaps between the organization demand and the available manpower supply (เข้าใจช่องว่างระหว่างความต้องการขององค์กรและอุปทานแรงงานที่มีอยู่)
• IMPLEMENT the people management strategies to close these gaps (ปรับใช้กลยุทธ์การจัดการกำลังคน เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้)

กลยุทธ์วางแผนอัตรกำลังคนที่คล่องตัว เทคนิคคุมต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมของธุรกิจปัญหาคือ กลยุทธ์และขั้นตอนปฏิบัติการมักจะใช้คนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยทั่วไปบุคลากรคุณภาพสูงย่อมให้ผลงานที่ดีและมากกว่าคนที่คุณภาพต่ำ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการวางแผนองค์กรและกำลังคน อย่างเป็นระบบเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมในการจัดสรรกำลังคนและระดับทักษะในการทำงานที่มีกระบวนการแน่นอนโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการที่ไม่ใช่งานประจำ คุณก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างโมเดลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อประมาณการด้านกำลังคนและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้ดังต่อไปนี้
โมเดลที่เป็นระบบเพื่อใช้คำนวณหาตัวเลขที่เหมาะสมของจำนวนบุคลากรและระดับทักษะที่จำเป็น

แนวทางสร้างโมเดลองค์กร เพื่อใช้ประเมินจำนวนและคุณภาพของกำลังคนระดับปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
แผนปฏิบัติการเพื่อปิดช่องว่างระหว่างปริมาณและคุณภาพของกำลังคน

หัวข้อสำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์และอภิปรายในการอบรมนี้ได้แก่
• การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
• ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของประชากรแรงงาน และผลกระทบของโลกาภิวัฒน์บนตลาดแรงงาน
• การจัดการปรับลดและเพิ่มกำลังคนระดับพนักงานทั่วไปรวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว
• การสร้างข้อกำหนดด้านสมรรถนะสำหรับแรงงานในอนาคตภายใต้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
• การพัฒนาขีดความสามารถของทุนมนุษย์
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันของลูกจ้าง

      หลักสูตรนี้จะช่วยในการตัดสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความยืดหยุ่นต่อสภาพการณ์ที่มีความผันแปร โดยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาบุคลากรเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนตำแหน่งกำลังคนทั้งเข้าและออกหรือหมุนเวียนภายในองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม

กลยุทธ์ 6 ขั้น ในการวางแผนกำลังคนและเครื่องมือในการประเมิน
Stage 1 : ดำเนินการวิเคราะห์กำลังคน ณ ปัจจุบัน และตลาดแรงงานโดยรวม
Stage 2 : สร้างวิธีอย่างเป็นระบบเพื่อคาดการณ์หรือคำนวณกำลังแรงงานในอนาคต
Stage 3 : ระบุช่องว่างระหว่างปริมาณกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
Stage 4 : พัฒนากลยุทธ์ที่ช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานในอนาคต
Stage 5 : นำกลยุทธ์และกระบวนการที่กำหนดขึ้นเป็นแผนงานมาใช้จริง – ได้รับการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
Stage 6 : ประเมินประสิทธิผลของการริเริ่มแผนงานบริหารจัดการกำลังคน

WHO SHOULD ATTEND?
The Workshop will benefit mid-level and upper-level management. These include:
หลักสูตรออกแบบสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ได้แก่
      • Human Resources Directors and Managers (ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

      • General Managers (ผู้จัดการทั่วไป)
      • Strategic Planning Managers (ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์)
      • Manpower Planning and Control Managers (ผู้จัดการฝ่ายดูแลและบริหารกำลังคน)
      • Organizational Capability Development Managers (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร)

KEY RELATED TOPICS
การวางแผนกำลังคน, Workforce Planning, Manpower Planning, Workforce Strategy, Workforce Planning Model, การจัดการกำลังคน

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์แผนอัตรากำลังคนในองค์กร ลดต้นทุนหนุนกำไร มองไกลปรับองค์กรให้เติบโต”

 

Register

Brochure