DEBT RESTRUCTURING

& BUSINESS REORGANIZATION

กลยุทธ์การปรับโครงสร้างหนี้ และการฟื้นฟูกิจการ

4 NOVEMBER 2020

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
ณ *โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง รักษาระยะที่เหมาะสม

 

REGISTRATION FEE: 18,500 BAHT/PERSON (EXCLUDE VAT)
10% OFF IF PAY BY 10 October | Executive Forum | HIGH STANDARD – 5 STARS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

# รูปแบบต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ # การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
# การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย # การซื้อขายกิจการช่วงปรับโครงสร้างหนี้

Related Law Updates » Practical Advice » Precedent Cases 
1. รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกิจการ
• ผลกระทบของการมีหนี้สินล้นพ้นตัว
• กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การเตรียมพร้อมรับมือกับเจ้าหนี้
• การบริหารกิจการในช่วงหนี้สินล้นพ้นตัว
• รูปแบบต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกิจการ

2. การปรับโครงสร้างหนี้
• กระบวนการ และประเด็นที่สำคัญในการปรับโครงสร้างหนี้
• การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ขอสินเชื่อใหม่ และ refinance
• การเจรจาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ (ขยายเวลา, ลดดอกเบี้ย)


3. การฟื้นฟูกิจการ

• ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการฟื้นฟูกิจการ
• การจัดทำและเจรจาแผนฟื้นฟูกิจการ
• ประเด็นสำคัญของฝ่ายลูกหนี้ และเจ้าหนี้กลุ่มต่าง ๆ

4. การซื้อขายกิจการในช่วงการปรับโครงสร้างหนี้
• รูปแบบและกระบวนการซื้อขายกิจการ
• การเจรจาสัญญาซื้อขายกิจการ
• ประเด็นพิจารณาที่สำคัญ และการปิดการซื้อขาย

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์การปรับโครงสร้างหนี้ และการฟื้นฟูกิจการ”