JOB DESIGN STRATEGY & JOB EVALUATION

AMID THE COVID-19 CRISIS

กลยุทธ์ออกแบบประเมิณค่างาน ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19

 

ผู้เข้าร่วมประมาณ 10 ท่าน โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING IN BANGKOK

Registration Fee 18,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 10 April | SMALL CLASS | ABOUT 10 PERSONS | 5 STARS HOTEL | Q&A for ACTION)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
Email: conference@omegaworldclass.org

How Should ‘Job’ be Designed, Evaluated & Rewarded to Meet Business Needs, Drive Employee Performance
and Organizational Effectiveness for Corporate Survival AMID THE COVID-19 PANDEMIC
• Practical Approaches, Tools, and Techniques in Implementing Job Design & Job Evaluation to Overcome the
Challenges Facing HRM amidst Digital Transformation

        Job Design & Job Evaluation is of fundamental importance to HRM and HR system within an organization. An effective implementation of Job Design & Job Evaluation system will enable an organization to set up an appropriate Job Structure. This course has been specially designed for HR and Non-HR professionals who wish to gain an in-depth understanding of the foundation of HRM and Job Evaluation, the implementation of Job Design & Job Evaluation, and how it is linked to other HR elements. The participants will also be equipped with practical approaches in conducting Job Design and Job Evaluation which best suit their organization’s HR system.

        การสร้างและการจัดการกรอบการดำเนินการสำหรับการออกแบบงานเป็นการทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรแล้วอธิบายสิ่งเหล่านั้นผ่านใบลักษณะงาน (Job Profiles) หรือรายละเอียด หัวข้องาน (Job Descriptions) ล้วนเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ HR ไม่ว่าที่ใด และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกแบบและกำหนดหน้าที่งานอย่างถูกต้องและสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

        วัตถุประสงค์ของการออกแบบงาน คือการสร้างและจัดทำเอกสารแสดงหน้าที่ของงานแต่ละตำแหน่งภายในองค์กรซึ่งโดยทั่วไปจะมาจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงานแล้วจึงทำการสรุปข้อมูลลงในใบรายละเอียดหัวข้องาน การออกแบบงานเป็นกระบวนการในการระบุและกำหนดเฉพาะเจาะจงถึงรายละเอียดการทำงานและคุณสมบัติที่ต้องการ รวมทั้งความสำคัญของหน้าที่เหล่านี้ สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

        ทักษะการประเมินค่างานและความเข้าใจในวิธีการที่จะทำให้การออกแบบงานและการประเมินค่างานจะตอบสนองบริบทที่กว้างของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างลงตัว นำไปประยุกต์ใช้กับระบบการออกแบบงานและการประเมินค่างาน นายจ้างส่วนใหญ่มักต้องการความแน่ใจว่าจะสามารถ “ดึงดูดใจ รักษาและกระตุ้น” พนักงานและทีมงานที่ดีที่สุดไว้ได้ จึงต้องอาศัยการออกแบบงานและการประเมินค่างานทั้งด้านเครื่องมือ เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับการประเมินผลงานและเข้ากันได้กับโครงสร้างคะแนนโดยรวมอย่างถูกต้องเหมาะสม

ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบและกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของงานแต่ละงานเพื่อให้สนับสนุนโครงสร้างองค์กรและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้แก่
เข้าใจองค์ประกอบหลักของการออกแบบงาน และวิธีสร้างกรอบการดำเนินงาน
รู้วิธีใช้การออกแบบงานเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
รู้ผลลัพธ์ที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบของ การออกแบบงาน(เช่นสรุปบทบาทหน้าที่, ข้อกำหนดความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน, รายละเอียดหัวข้องาน (JD), และลักษณะงาน)
รู้แนวทางเป็นขั้นตอนในการจัดทำคำบรรยายรายละเอียดหัวข้องานและลักษณะงาน
พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเขียนคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงาน
เข้าใจถึงวิธีการจำแนกกลุ่มงาน (JOB FAMILY) เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบงาน
รู้การเชื่อมโยงของ การออกแบบงานกับการประเมินค่างานและการจัดลำดับงานกับการจัดการประสิทธิภาพ
รู้แนวทางปฏิบัติที่ได้ผลในการแจ้งผลของการออกแบบงานให้พนักงานรับทราบ
ทำความเข้าใจวิธีการนำผลลัพธ์การออกแบบงานมาใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบและพัฒนาองค์กรต่อไป

KEY LEARNING SESSIONS

• The Foundation of Human Resource Management
• Understanding Job Design & Job Evaluation
• Point Factor Comparison Method
• Job Design & Job Evaluation Exercises
• Implementation of Job Design & Job Evaluation – Key Challenges
• Linkage of Job Design & Job Evaluation
• Results to Salary Structure Design
• Compensation & Benefits Management
• Designing Base Pay, Variable Pay and Incentives
• Redesigning Compensation and Benefits

KEY LEARNING OBJECTIVE

        การออกแบบงานและการประเมินค่างานคือ พื้นฐานสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และระบบทรัพยากรบุคคล (HR) ภายในองค์กร การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบการประเมินค่างานจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดตั้งโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสมซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับมืออาชีพด้าน HR และ Non-HR ที่ประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับรากฐาน HRM การออกแบบงานและการประเมินค่างานรวมถึงแนวทางดำเนินการประเมินค่างาน และวิธีที่จะเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนความสามารถด้วยแนวทางที่ได้ผลจริงและเหมาะสมกับระบบ HR ขององค์กรมากที่สุดเพื่อนำไปริเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ผลงานและประเมินค่างาน เมื่อจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับทุกองค์ความรู้ที่สำคัญ เครื่องมือและทักษะนานัปการที่จะพิชิตความท้าทายในกระบวนการการประเมินค่างานภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19

MASTERCLASS SNAPSHOT
Morning Session
Session 1. รากฐานของ HRM
Session 2. ความเข้าใจในการออกแบบงานและการประเมินค่างาน
Session 3. วิธีการให้ค่าคะแนนและเปรียบเทียบส่วนประกอบของงาน (Point Factor Comparison Method)
Session 4. การประเมินค่างาน
Session 5. การดำเนินการประเมินค่างานและความท้าทาย

Afternoon Session
Session 6. การเชื่อมโยงผลจากการประเมินค่างานสู่การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
Session 7. ทำความรู้จักกับการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนเบื้องต้น

Session 8. การออกแบบค่าตอบแทนพื้นฐาน ค่าตอบแทนผันแปรและค่าตอบแทนพิเศษ

KEY TAKEAWAY
By the end of this program, delegates will be able to:

Understand the overall concept of Linkage of Job Design & Job Evaluation Results to Compensation Design
Understanding the compensation and benefits as well as their key components
Understand how to design compensation and benefits and how to use compensation as strategic tool to manage people

ในตอนท้ายของโปรแกรมผู้ได้รับการอบรมจะสามารถ
• เข้าใจแนวคิดของการเชื่อมโยงผล
จากการประเมินค่างานสู่การการออกแบบค่าตอบแทน
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าจ้างและผลตอบแทน
ตลอดจนส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของค่าตอบแทน
• เข้าใจวิธีการออกแบบอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ
รวมถึงวิธีการใช้ค่าตอบแทนเป็นยุทธ์ศาสตร์ในการบริหารจัดการคน

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ออกแบบประเมิณค่างาน โครงสร้างค่าตอบเเทน”

 

HIGHLY RECOMMENDDED COURSE

STRATEGIC WORKFORCE PLANNING