MERGERS & ACQUISITIONS 2019

กลยุทธ์ภาษีและกฎหมายไทยในการวางแผนซื้อขายกิจการ

19 – 20 MARCH 2019 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG 

PRE-M&A: STEP-BY-STEP
• M&A Planning & Strategies: Total Process, Checklist, Pitfalls & Tips
• Due Diligence: Financial, Tax, Commercial & Legal Aspects

POST-M&A: SMART INVESTMENT & MANAGEMENT
• M&A Structuring: Financial & Tax Strategies
• M&A Compliance, Documentation & Negotiation

This Special Program is set out to provide the financial, tax and legal practices for corporate and business operator in relation to the business acquisition and disposal. The main concept of this training is to learn on successful and failure stories from the real experiences of precedent cases. This course is designed for MNCs, Listed Companies, SMEs, Family Business, and Investment Fund, especially those who are in charge of Wealth Management, Venture Capital Fund, Financial Controller, Treasurer, Finance Director, Tax Manager, Accounting, Legal Counselor, Business Development & Business Strategies

KEY SESSION HIGHLIGHTS
M&A strategy: Business expansion / Reorganization
1. M&A design of the deals: Property/ Share transactions?
2. Antitakeover measures: Owner safe harbor?
3. M&A legal framework: Deal breaker?
4. Takeover tactics: Corporate or individual?
M&A Financing: Cost efficiency for M&A
5. Tax incentives for M&A: EBT / PBT/ Amalgamation
6. Holding structure: Debt push down
Financial Due Diligence Strategies & Tools for decision
7. Account receivables: Local & Offshore parties
8. Account payable: Real & Fraud transactions
Tax Due Diligence Strategies
9. Due diligence report: Negotiating tool of M&A pricing
10. How to deal with unlocked tax risks of M&A?
Legal Due Diligence Strategies
11. Property due diligence: Real vs Intellectual property
12. IP due diligence: Hidden assets vs Future infringement
M&A Considerations: Legal and tax strategies for M&A
13. Corporate structure: Local shareholding / Offshore ownership
14. Financial structure: Debt Financing / Equity Financing
15. Tax planning: Acquiring / Continuing / Exit
M&A Planning: Legal framework
16. M&A Destination: Public offering (IPO)
17. Contract Structure: Share or asset purchase agreement
18. M&A Corporation: Spin-off / Holding company
M&A Contracts and Documentation: Key Terms for negotiation
19. Business transfer transaction
20. Non-competition and non-solicitation conditions

KEY REASON TO ATTEND
This training program is set out to provide the financial, tax and legal practices for corporate and business operator in relation to the business acquisition and disposal. The main concept of this training is to learn on successful and failure stories from the real experiences of precedent cases.

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงิน ทางภาษี และทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการ ทั้งนี้ แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวจากประสบการณ์จริงในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

KEY LEARNING POINT
1. Best practice in M&A for financial, tax and legal perspectives แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางเข้าซื้อกิจการ
2. M&A planning for maximizing profits to the business owner การวางแผนการซื้อกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

เจาะลึกประเด็นสำคัญทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ทางเลือก และการตรวจสอบควบคุมทางการเงินภาษีและกฎหมายที่ต้องไม่พลาดในการซื้อและครอบครองกิจการ

1. กลยุทธ์ในการครอบครองกิจการและกลวิธีในการต่อต้าน การควบรวมกิจการ
2. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการซื้อกิจการ
3. กลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
4. กลยุทธ์ทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้ “เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ
5. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบ
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินถาวรและ “ทรัพย์สินทางปัญญา”
7. การวิเคราะห์ถึงธุรกรรมการซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”
8. การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
9. การวิเคราะห์กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อนซื้อ กิจการ การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไปจนถึง การออกจากกิจการ
10. การวิเคราะห์อ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมี ชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมายทั้ง เรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
12. การวิเคราะห์ถึงการใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจเดิมในประเทศ และต่างประเทศ
13. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
14. การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
15. การเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น
16. การเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น “ทางถอย” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการ
17. การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปทุนและหนี้”
18. “การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
19. การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ
20. “การตรวจสอบกิจการในทางภาษี” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
21. “การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้าซื้อกิจการ

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ”