MERGERS & ACQUISITIONS

กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

2 August 2021

AUG – SEP SUPER OFFERS

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)

คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

PRE-M&A: STEP-BY-STEP
• M&A Planning and Strategies: Total Process, Checklist, Pitfalls and Tips
• Due Diligence: Financial, Tax, Commercial and Legal Aspects

POST-M&A: SMART INVESTMENT and MANAGEMENT
• M&A Structuring: Financial and Tax Strategies
• M&A Compliance, Documentation and Negotiation

This course is designed for MNCs, Listed Companies, SMEs, Family Business, and Investment Fund, especially those who are in charge of Wealth Management, Venture Capital Fund, Financial Controller, Treasurer, Finance Director, Tax Manager, Accounting, Legal Counselor, Business Development & Business Strategies

KEY SESSION HIGHLIGHTS
√ M&A strategy: Business expansion / Reorganization

1. M&A design of the deals: Property/ Share transactions?
2. Antitakeover measures: Owner safe harbor?
3. M&A legal framework: Deal breaker?
4. Takeover tactics: Corporate or individual?

√ M&A Financing: Cost efficiency for M&A
5. Tax incentives for M&A: EBT / PBT/ Amalgamation
6. Holding structure: Debt push down

√ Financial Due Diligence Strategies and Tools for decision 

7. Account receivables: Local and Offshore parties
8. Account payable: Real and Fraud transactions

√ Tax Due Diligence Strategies 

9. Due diligence report: Negotiating tool of M&A pricing
10. How to deal with unlocked tax risks of M&A?

√ Legal Due Diligence Strategies 

11. Property due diligence: Real vs Intellectual property
12. IP due diligence: Hidden assets vs Future infringement

M&A Considerations: Legal and tax strategies for M&A
13. Corporate structure: Local shareholding / Offshore ownership
14. Financial structure: Debt Financing / Equity Financing
15. Tax planning: Acquiring / Continuing / Exit

√ M&A Planning: Legal framework 

16. M&A Destination: Public offering (IPO)
17. Contract Structure: Share or asset purchase agreement
18. M&A Corporation: Spin-off / Holding company

√ M&A Contracts and Documentation: Key Terms for negotiation 

19. Business transfer transaction
20. Non-competition and non-solicitation conditions

KEY REASON TO ATTEND

การสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงิน ทางภาษี และทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการ โดยเป็นการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

KEY LEARNING POINT
1. Best practice in M&A for financial, tax and legal perspectives แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางเข้าซื้อกิจการ
2. M&A planning for maximizing profits to the business owner การวางแผนการซื้อกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

เจาะลึกประเด็นสำคัญทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ทางเลือก  และการตรวจสอบควบคุมทางการเงินภาษี และกฎหมายที่ต้องไม่พลาดในการซื้อ และครอบครองกิจการ

1. กลยุทธ์ในการครอบครองกิจการและกลวิธีในการต่อต้าน การควบรวมกิจการ
2. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการซื้อกิจการ
3. กลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
4. กลยุทธ์ทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้ “เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ
5. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบ
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินถาวรและ “ทรัพย์สินทางปัญญา”
7. การวิเคราะห์ถึงธุรกรรมการซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”
8. การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
9. การวิเคราะห์กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อนซื้อ กิจการ การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไปจนถึง การออกจากกิจการ
10. การวิเคราะห์อ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมีชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมายทั้ง เรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
12. การวิเคราะห์ถึงการใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจเดิมในประเทศ และต่างประเทศ
13. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
14. การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
15. การเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น
16. การเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น “ทางถอย” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการ
17. การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปทุนและหนี้”
18. “การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
19. การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ
20. “การตรวจสอบกิจการในทางภาษี” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
21. “การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้าซื้อกิจการ

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ”