MERGERS & ACQUISITIONS 2018

กลยุทธ์ภาษีและกฎหมายไทยในการวางแผนซื้อขายกิจการ


ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG 

การวางแผนการซื้อขายกิจการเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตขยายธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การตรวจสอบกิจการที่คมชัดลึก คือแนวทางปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายกิจการ

11 – 12 ธันวาคม 2561 | หลักสูตรเจาะลึกแนวทางปฏิบัติทางการเงินทางภาษี และทางกฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการ แนวคิดหลักคือ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวจากประสบการณ์จริงในกรณีศึกษาที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางเข้าซื้อกิจการ ตลอดจนการวางแผนการซื้อกิจการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

ภาพรวมและโมเดลที่ได้ผลของ M&A, Checklist ของขั้นตอน Due Diligenceและ M&A ที่สำคัญเวลาปฏิบัติจริง, เทคนิคที่จำเป็นในกระบวนการ M&A, ปัญหาและทางแก้ไขที่น่าสนใจในกรณีศึกษาM&A เจาะลึกประเด็นสำคัญทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ทางเลือก และการตรวจสอบการควบคุมทางการเงินภาษีและกฎหมายที่ต้องไม่พลาดในการซื้อขายกิจการ
1. กลยุทธ์ในการครอบครองกิจการและกลวิธีในการต่อต้านการควบรวมกิจการ
2. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการซื้อกิจการ
3. กลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
4. กลยุทธ์ทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้ “เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ
5. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบ
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินถาวรและ “ทรัพย์สินทางปัญญา”
7. การวิเคราะห์ถึงธุรกรรมการซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”
8. การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
9. การวิเคราะห์กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อนซื้อ กิจการ การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไปจนถึงการออกจากกิจการ
10. การวิเคราะห์อ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมีชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมายทั้งเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
12. การวิเคราะห์ถึงการใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจเดิมในประเทศ และต่างประเทศ
13. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
14. การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
15. การเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น
16. การเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น “ทางถอย” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการ
17. การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปทุนและหนี้”
18. “การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
19. การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ
20. “การตรวจสอบกิจการในทางภาษี” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
21. “การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้าซื้อกิจการ

KEY LEARNING POINT
1. Best practice in M&A for financial, tax and legal perspectives แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางเข้าซื้อกิจการ
2. M&A planning for maximizing profits to the business owner การวางแผนการซื้อกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

KEY REASON TO ATTEND
This training program is set out to provide the financial, tax and legal practices for corporate and business operator in relation to the business acquisition and disposal. The main concept of this training is to learn on successful and failure stories from the real experiences of precedent cases.

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงิน ทางภาษี และทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการ ทั้งนี้ แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวจากประสบการณ์จริงในกรณีศึกษาที่น่าสนใจ