PRICING STRATEGIES

for REVENUE OPTIMIZATION

กลยุทธ์ “กำหนดราคา-ปรับราคา-จัดการราคา”

 

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

18 – 19 November 2021

Registration Fee: ฿ 28,500 -> 18,500  / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

Create Price Advantage & Powerful Profit Lever Optimizing Profitability
“ราคา” คือที่มาของรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลกำไร
ราคาที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที

 

Pricing Strategies & Tactics for Optimizing Sales, Revenue & Profits
• ‘Pricing Strategy & Optimization’: Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
• ‘Pricing, Branding & New Product Launch’: Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
• Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing Psychology’ to Lead Pricing Decision

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice against Competitors’
• Price Setting Methodology     • Price Offers / Mechanics
• Managing Price Sensitivity     • Price Index & Pricing Position

Pricing Strategy & Execution: ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’
• Price Intelligence & Competitive Benchmarking    • Price War vs. Sustainable Growth
• Price Strategy vs. Category Role Matrix     • Pricing vs. Branding


DAY ONE

PRICING STRATEGY & PRICE POSITIONING AMID ECONOMIC UNCERTAINTY
กลยุทธ์การกำหนดราคาและตำแหน่งทางราคาภายใต้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

Pricing Strategy & Price Positioning: Understanding Customer Value & Perceptions Across Markets to Manage Customer Purchasing Behavior
กลยุทธ์การตั้งราคาและตำแหน่งราคา: เข้าใจคุณค่าและการรับรู้ของลูกค้าเพื่อบริหารพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าท่ามกลางความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ

PRICING PSYCHOLOGY & COMPETITIVE BENCHMARKING
จิตวิทยาการตั้งราคา & กระบวนการเทียบวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน

Managing Price Psychology-Positioning- Perception & Journey towards Profitable Pricing Decision
จิตวิทยาการตั้งราคา-ตำแหน่งราคา-การรับรู้ต่อราคาและหนทางสู่การสร้างกำไรการตัดสินใจกำหนดราคาผ่านปัจจัยหลายช่องทาง

PRICE SETTING PROCESS & VALUE-BASED PRICING: Step-by-Step & Examples
การกำหนดราคา และการกำหนดราคาแบบเน้นคุณค่า

Price Setting & Value-Based Pricing: Strategies, Techniques & Latest tools
การกำหนดราคาและการกำหนดราคาแบบ Value-Based: กลยุทธ์ เทคนิค และเครื่องมือใหม่

DAY TWO

PRICING DYNAMICS & COMPETITIVE ADVANTAGE
REAL CASE: How the Game Changer Disrupted an Industry through Innovative
Pricing Dynamics?

INTEGRATING ‘PRICING & BRANDING’
REAL CASE: Integrating ‘Pricing & Branding’ to be the Most Powerful Profit Lever in the Business

กรณีตัวอย่างกลยุทธ์ราคาที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ การสร้างผลกำไร การวางตำแหนงของแบรนด์
และระดับราคาให้สอดคล้องกัน พร้อมการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อให้มีผลโดยตรง พร้อมการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อให้มีผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย

PRICE SETTING in AUTOMOTIVE BUSINESS
Real Case: Price Setting Techniques in Leading Automotive Business
กรณีศึกษา: กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งราคาเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

REAL CASE: NEW PRODUCT LAUNCH- BRAND & PRICE STRATEGIES
กรณีศึกษาประสบการณ์จริงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำหนดราคาเมื่อออกสินค้าใหม่

Branding & Pricing Strategies for New Product Launch: Entering New Markets & Ensuring Successful Product Launch
เรียนเทคนิคและกลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับสินค้าใหม่เพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการเปิดตัวจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้ วิเคราะห์ เจาะประเด็นสำคัญ “กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างยอดขายผลกำไรสูงสุด”
1. การดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ
2. การบริหารราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์” การสื่อสารราคากับลูกค้า
3. การตัดสินใจด้านราคาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาตามกลุ่มผู้บริโภคและความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและการตัดสินใจ
7. การเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อการแข่งขันเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดอย่างเหมาะสม
9. การสื่อสารคุณค่าคู่กับราคาให้ได้อย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย
10. การวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาทำให้สร้างยอดขาย
11. การตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์

KEY RELATED TOPICS
กลยุทธ์การตั้งราคา, กลยุทธ์กำหนดราคา, Pricing Strategy, การวิเคราะห์ราคา, Pricing Optimization, กลยุทธ์บริหารราคา

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “กลยุทธ์กำหนดราคา-ปรับราคา-จัดการราคา