PRICING STRATEGIES

for REVENUE OPTIMIZATION

กลยุทธ์ตั้งราคา-ปรับราคา-จัดการราคาเพื่อสร้างยอดขายสูงสุด

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

26 – 27 APRIL 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Create Price Advantage & Powerful Profit Lever for Profitability
“ราคา” คือที่มาของรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลกำไร
ราคาที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที

 

LEARN & CONSULT WITH
B2B & B2C Pricing for Competition, Optimizing Sales, Revenue & Competitive Advantage
• ‘Pricing Strategy & Optimization’: Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
• ‘Pricing, Branding & New Product Launch’: Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
• Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing Psychology’ to Lead Pricing Decision

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice against Competitors’
•Price Setting Methodology • Price Offers / Mechanics
•Managing Price Sensitivity • Price Index & Pricing Position

Pricing Strategy & Execution: Advanced Techniques & Practices
• Price Intelligence & Competitive Benchmarking
• Price War vs. Sustained Growth
• Price Strategy vs. Category Role Matrix

DAY ONE

PRICING STRATEGY TOWARDS REVENUE OPTIMIZATION
“ราคา” คือมูลค่าที่ลูกค้าให้กับแบรนด์

PRICING STRATEGY & PRICE POSITIONING AMID ECONOMIC CRISIS
กลยุทธ์การกำหนดราคาและตำแหน่งทางราคาภายใต้วิกฤตการณเศรษฐกิจ

Pricing Strategy & Price Positioning: Understanding Customer Value & Perceptions
Across Markets to Manage Customer Purchasing Behavior
กลยุทธ์การตั้งราคาและตำแหน่งราคา: เข้าใจคุณค่าและการรับรู้ (Perception) ของลูกค้าตีตลาดหลายช่องทางเพื่อบริหารพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าท่ามกลางความไม่แน่นอนนานาประการ

PRICING PSYCHOLOGY & COMPETITIVE BENCHMARKING
จิตวิทยาการตั้งราคา & กระบวนการเทียบวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน

Managing Price Psychology-Positioning- Perception & Journey towards Profitable
Pricing Decision across Multiple Channels (Omni-Channel Pricing)
จิตวิทยาการตั้งราคา-ตำแหน่งราคา-การรับรู้ต่อราคาและหนทางสู่การสร้างกำไร การตัดสินใจกำหนดราคาผ่านปัจจัยหลายช่องทาง

PRICE SETTING PROCESS & VALUE-BASED PRICING: Step-by-Step & Examples
การกำหนดราคา และการกำหนดราคาแบบเน้นคุณค่า

Price Setting & Value-Based Pricing: Strategies, Techniques & Latest tools
การกำหนดราคาและการกำหนดราคาแบบ Value-Based: กลยุทธ์ เทคนิค และเครื่องมือใหม่

REAL CASE & LIVE DISCUSSION NEW PRODUCT LAUNCH & PRICE SETTING
กรณีศึกษาประสบการณ์จริงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดราคาเมื่อออกสินค้าใหม่

Pricing Strategies for New Product Launch: Entering New Markets & Ensuring
Successful Product Launch
เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับสินค้าใหม่เพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการเปิดตัวจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

REAL CASE: NEW PRODUCT LAUNCH & SALE OPTIMIZATION
New Product Launch Strategies & Successful Revenue Optimization Programs
กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว ทำยอดขายได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

DAY TWO

B2B Pricing Strategies as Marketing Weapon
กลยุทธ์กำหนดราคาและเจรจาต่อรองราคาเป็นอาวุธการตลาดขั้นสุดยอด

B2B PRICING: PRICE SETTING & NEGOTIATION TECHNIQUES AMID ECONOMIC UNCERTAINTIES
การตั้งราคาแบบ B2B และเทคนิคการเจราจาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

B2B Pricing: Price Setting & Negotiation Techniques to Optimize Sales & Revenue
การกำหนดราคาแบบ B2B: เทคนิคการตั้งราคาและเจรจาเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพิ่มกำไร และสร้างข้อได้เปรียบ

MARKET INTELLIGENCE & PRICING STRATEGIES
Pricing Strategies & Market Intelligence in Thailand’s Material Product Company
กรณีศึกษา: กลยุทธ์ราคาและข้อมูลที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจชั้นนำของประเทศ

CUSTOMER INSIGHTS & PRICING STRATEGIES
กรณีศึกษา: ความต้องการในจิตใจของลูกค้ากับกลยุทธ์ราคาที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจชั้นนำ

ค้นพบ เรียนรู้ วิเคราะห์ เจาะประเด็นสำคัญ “กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างยอดขายผลกำไรสูงสุด”

1. หลักการและแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ
2. การบริหารราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์” เพื่อวางกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสื่อสารราคากับผู้บริโภค
3. การกำหนดราคาและการตัดสินใจด้านราคาเพื่อทำให้กลยุทธ์ราคาบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและการตัดสินใจขับเคลื่อน
7. ความรู้ที่จะเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมและการแข่งขันด้วยเทคนิคที่ไม่ใช่ราคาในการเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาผู้บริโภคที่มีต่อราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคการจัดการกับมุมมองต่อราคาของผู้บริโภคโดยการสื่อสารคุณค่าคู่กับราคาให้ได้อย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย
10. การผนึกปัจจัยด้านราคาให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงสุดต่อการสร้างผลกำไร
11. เทคนิคการวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาให้สอดคล้องกันทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างยอดขายตามเป้าหมาย
12. นวัตกรรมการวิเคราะห์ทางการตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
13. เทคนิคในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งราคาทั้งในมุมของผู้บริโภคและผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
14. สถานการณ์ทางธุรกิจในด้านการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการออกแบบกลยุทธ์ราคาที่จัดการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์และแผนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง

KEY RELATED TOPICS
กลยุทธ์การตั้งราคา, กลยุทธ์กำหนดราคา, Pricing Strategy, การวิเคราะห์ราคา, Pricing Optimization, กลยุทธ์บริหารราคา

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “กลยุทธ์ตั้งราคา-ปรับราคา-จัดการราคาเพื่อสร้างยอดขายสูงสุด”

Register

Brochure