PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

PRICING & BRANDING
FOR TOP SALES PERFORMANCE

Pricing Strategy for Top Sales Performance

PRICING STRATEGY
for TOP SALES PERFORMANCE

กลยุทธ์ตั้งราคาและบริหารราคาสร้างยอดขายรายได้สูงสุด

“ราคา” คือที่มาของรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลกำไร
ราคาที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที

Pricing & Branding for Optimizing Sales, Revenue & Competitive Advantage

  • ‘Pricing Strategy Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
  • ‘Pricing, Branding & New Product Launch’:  Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
  • Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing Psychology to Lead Purchasing Decision

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice against Competitors’

  • Price Setting Methodology               • Price Offers / Mechanics
  • Managing Price Sensitivity               • Price Index & Pricing Position

‘Pricing Strategy & Execution ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’

  • Price Intelligence & Competitive Benchmarking
  • Price War vs. Sustainable Branding
  • Price Strategy vs. Category Role Matrix
  • Pricing Adjustment vs. Brand Repositioning

• Pricing Strategy – B2B Margin Optimization with the Adoption of Competitive Prices and Value-Added Offerings
กลยุทธ์ตั้งราคาของธุรกิจ B2B เพื่อให้ได้มาร์จิ้นที่เหมาะสม การใช้ราคาอ้างอิงตลาด และ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

• B2B PRICING STRATEGY PRICE SETTING & NEGOTIATION AMID ECONOMIC UNCERTAINTIES
การตั้งราคาแบบ B2B และเทคนิคการเจรจาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

• B2B Pricing Strategy Price Setting & Negotiation Techniques to Optimize Sales & Revenue
การสร้างกลยุทธ์ราคาแบบ B2B: เทคนิคการตั้งราคาและเจรจาเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพิ่มกำไรและสร้างข้อได้เปรียบ

• REAL CASE : PRICING STRATEGIES & MARKETING FOR NEW PRODUCT LAUNCH
เรียนรู้กลยุทธ์ราคาและการตลาดสำหรับสินค้าใหม่เพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการเปิดตัว
ประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ

• OPEN DISCUSSION | CUSTOMER INSIGHTS for PRICING & BRANDING STRATEGIES
กรณีศึกษา: ความต้องการในจิตใจของลูกค้ากับกลยุทธ์ราคาที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจชั้นนำ

• ‘Pricing Strategy’ Towards Top Sales Performance
“ราคา” คือมูลค่าที่ลูกค้าให้กับแบรนด์

• PRICING STRATEGY & BRAND POSITIONING AMID DIGITAL DISRUPTIONS
กลยุทธ์การกำหนดราคาและตำแหน่งของแบรนด์ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

• Pricing Strategy & Brand Positioning: Understanding Customer Value & Perceptions Across Markets to Manage Customer Purchasing Behavior
กลยุทธ์การตั้งราคาและตำแหน่งแบรนด์: เข้าใจคุณค่าและการรับรู้ (Perception) ของลูกค้าตีตลาดหลายช่องทางเพื่อบริหารพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าท่ามกลางความไม่แน่นอนนานาประการ

• PRICING STRATEGY PSYCHOLOGY for COMPETITIVE ADVANTAGE
จิตวิทยาการตั้งราคาและแบรนด์ดิ่ง: กระบวนการเทียบวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน

• Managing Pricing Psychology-Positioning- Perception & Journey towards Profitable Pricing Decision across Multiple Channels (Omni-Channel Pricing)
จิตวิทยาการตั้งราคาการรับรู้ต่อราคาและหนทางสู่การสร้างกำไร การตัดสินใจกำหนดราคาผ่านปัจจัยหลาย
ช่องทาง

• PRICE SETTING PROCESS & VALUE-BASED PRICING
การกำหนดราคา และการกำหนดราคาแบบเน้นคุณค่า

• Price Setting & Value-Based Pricing: Strategies, Techniques & Latest tools
การกำหนดราคาและการกำหนดราคาแบบ Value-Based: กลยุทธ์ เทคนิค และเครื่องมือใหม่

• PRICING STRATEGIES for SUCCESSFUL PRODUCT LAUNCH
กรณีศึกษาประสบการณ์จริงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดราคาเมื่อออกสินค้าใหม่

• Pricing Strategies for New Product Launch: Entering New Markets & Ensuring
Successful Product Launch
เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับสินค้าใหม่เพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการเปิดตัวจาก ประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

1. หลักการและแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์สร้างแบรนด์และตั้งราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ

2. การบริหารราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์” เพื่อวางกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสื่อสารราคากับผู้บริโภค

3. การกำหนดราคาและการตัดสินใจด้านราคาเพื่อทำให้กลยุทธ์ราคาบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด

4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง

5. การวิเคราะห์ราคาและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขัน

6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและการตัดสินใจขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้สำเร็จ

7. ความรู้ที่จะเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมและการแข่งขันด้วยเทคนิคที่ไม่ใช่ราคาในการเอาชนะคู่แข่ง

8. จิตวิทยาผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดกลยุทธ์ให้สำเร็จ

9. มุมมองต่อราคาของผู้บริโภคโดยสื่อสารคุณค่าคู่กับแบรนด์และราคาอย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย

10. การผนึกปัจจัยด้านราคาให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงสุดต่อการสร้างผลกำไร

11. เทคนิคการวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างยอดขายตามเป้าหมาย

12. การวิเคราะห์การตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์

13. การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแบรนด์และราคาทั้งในมุมของผู้บริโภคและผลกำไรในอนาคต

14. การออกแบบกลยุทธ์ราคาที่จัดการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์ให้เข้มแข็ง

Details

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul
Former Chief Executive Officer, Von Bundit Co., Ltd.
Founding Partner, IBEX Advisory

Mr. Terapat Prapapanich
Director
Unilever Professional Thailand, Malaysia, & Singapore

Ms. Chanokrudee Suvithyasiri
Managing Director, Eureka AI Analytics
Former Head of Enterprise Pricing and Analysis, DTAC

Dr. Kriengsin Prasongsukarn
Former Managing Director
Inspire Research

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker