PRICING STRATEGIES

for REVENUE OPTIMIZATION

กลยุทธ์ตั้งราคา-ปรับราคา-จัดการราคาเพื่อสร้างยอดขายสูงสุด

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

19 – 20 JULY 2022, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

Create Price Advantage & Powerful Profit Lever Optimizing Profitability
“ราคา” คือที่มาของรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลกำไร
ราคาที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที

 

B2B & B2C Pricing for Competition, Optimizing Sales, Revenue & Competitive Advantage
• ‘Pricing Strategy & Optimization’: Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
• ‘Pricing, Branding & New Product Launch’: Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
• Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing Psychology’ to Lead Pricing Decision

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice against Competitors’
• Price Setting Methodology     • Price Offers / Mechanics
• Managing Price Sensitivity     • Price Index & Pricing Position

Pricing Strategy & Execution: ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’
• Price Intelligence & Competitive Benchmarking    • Price War vs. Sustainable Growth
• Price Strategy vs. Category Role Matrix     • Pricing vs. Branding


DAY ONE

PRICING STRATEGY & PRICE POSITIONING AMID ECONOMIC CRISIS
กลยุทธ์การกำหนดราคาและตำแหน่งทางราคาภายใต้วิกฤตการณเศรษฐกิจ

PRICING PSYCHOLOGY & COMPETITIVE BENCHMARKING
จิตวิทยาการตั้งราคา & กระบวนการเทียบวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน

PRICE SETTING PROCESS & VALUE-BASED PRICING: Step-by-Step & Examples
การกำหนดราคา และการกำหนดราคาแบบเน้นคุณค่า

REAL CASE: NEW PRODUCT LAUNCH & PRICE SETTING in HIGHLY VOLATILE ‘IT MARKETS’
กรณีศึกษาประสบการณ์จริงในการกำหนดราคาเมื่อออกสินค้าใหม่ใน ‘ตลาด IT’ ที่แข่งขันเข้มข้นและ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

DAY TWO

PRICE SETTING STRATEGIES & TECHNIQUES AMID UNCERTAINTIES
กลยุทธ์และเทคนิคการตั้งราคาท่ามกลางการแข่งขันและความผันผวนทางธุรกิจ

INTEGRATING ‘PRICING & BRANDING’
Integrating ‘Pricing & Branding’ to be the Most Powerful Profit Lever

MARKET INTELLIGENCE & PRICING STRATEGIES
Pricing Strategies & Market Intelligence in Leading Companies

NEW PRODUCT LAUNCH & SALE OPTIMIZATION
New Product Launch Strategies & Successful Revenue Optimization Programs

ค้นพบ เรียนรู้ วิเคราะห์ เจาะประเด็นสำคัญ “กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างยอดขายผลกำไรสูงสุด”

1. หลักการและแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ
2. การบริหารราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์” เพื่อวางกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสื่อสารราคากับผู้บริโภค
3. การกำหนดราคาและการตัดสินใจด้านราคาเพื่อทำให้กลยุทธ์ราคาบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและการตัดสินใจขับเคลื่อน
7. ความรู้ที่จะเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมและการแข่งขันด้วยเทคนิคที่ไม่ใช่ราคาในการเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาผู้บริโภคที่มีต่อราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคการจัดการกับมุมมองต่อราคาของผู้บริโภคโดยการสื่อสารคุณค่าคู่กับราคาให้ได้อย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย
10. การผนึกปัจจัยด้านราคาให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงสุดต่อการสร้างผลกำไร
11. เทคนิคการวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาให้สอดคล้องกันทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างยอดขายตามเป้าหมาย
12. นวัตกรรมการวิเคราะห์ทางการตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
13. เทคนิคในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งราคาทั้งในมุมของผู้บริโภคและผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
14. สถานการณ์ทางธุรกิจในด้านการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการออกแบบกลยุทธ์ราคาที่จัดการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์และแผนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง

KEY RELATED TOPICS
กลยุทธ์การตั้งราคา, กลยุทธ์กำหนดราคา, Pricing Strategy, การวิเคราะห์ราคา, Pricing Optimization, กลยุทธ์บริหารราคา

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์ตั้งราคา-ปรับราคา-จัดการราคาเพื่อสร้างยอดขายสูงสุด

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification