PRICING & BRANDING

for B2C & B2B SALES PERFORMANCE

กลยุทธ์ “ราคา & แบรนด์” สร้างยอดขายรายได้สูงสุด

28 – 29 MARCH 2024, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

3K Products

AB Food & Beverages (Thailand)

Amata Natural Gas Distribution

Ayudhya Capital Auto Lease

Bank of Ayudhya

Bumrungrad Hospital

Central Food Retail

Central Restaurants Group

Charoen Pokphand Produce

CP-Meiji

DHL Express International (Thailand)

Electrolux Thailand

Fujitsu Systems Business (Thailand)

HÄFELE (Thailand) Limited

Hitachi Power Tools (Thailand)

Home Product Center

Krungthai Bank

Michelin Siam

Osotspa

PTT Natural Gas Distribution

SCG Cement-Building Materials

Siam Makro

Thai Oil

Tipco F&B

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

“ราคา” คือที่มาของรายได้ “แบรนด์” สำคัญที่สุดต่อผลกำไร
ราคาที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที

B2B & B2C Pricing & Branding for Optimizing Sales, Revenue & Competitive Advantage
• ‘Pricing & Branding’: Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
• ‘Pricing, Branding & New Product Launch’: Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
• Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing & Branding’ Psychology to Lead Purchasing Decision

Pricing Strategy & Branding Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice against Competitors’
• Price Setting Methodology • Price Offers / Mechanics
• Managing Price Sensitivity • Price Index & Pricing Position

‘Pricing & Branding’: ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’
• Price Intelligence & Competitive Benchmarking • Price War vs. Sustainable Branding
• Price Strategy vs. Category Role Matrix • Pricing Adjustment vs. Brand Repositioning

DAY ONE

B2C Pricing & Branding’ Towards Top Sales Performance
“ราคา” คือมูลค่าที่ลูกค้าให้กับแบรนด์

PRICING STRATEGY & BRAND POSITIONING AMID DIGITAL DISRUPTIONS
กลยุทธ์การกำหนดราคาและตำแหน่งของแบรนด์ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล
Pricing Strategy & Brand Positioning: Understanding Customer Value & Perceptions
Across Markets to Manage Customer Purchasing Behavior

กลยุทธ์การตั้งราคาและตำแหน่งแบรนด์: เข้าใจคุณค่าและการรับรู้ (Perception) ของลูกค้าตีตลาดหลายช่องทางเพื่อบริหารพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าท่ามกลางความไม่แน่นอนนานาประการ

PRICING & BRANDING PSYCHOLOGY for COMPETITIVE ADVANTAGE
จิตวิทยาการตั้งราคาและแบรนด์ดิ่ง: กระบวนการเทียบวัดขีดความสามารถในการแข่งขัน
Managing Pricing & Branding Psychology-Positioning- Perception & Journey towards
Profitable Pricing Decision across Multiple Channels (Omni-Channel Pricing)

จิตวิทยาการตั้งราคาตำแหน่งของแบรนด์การรับรู้ต่อราคาและหนทางสู่การสร้างกำไร การตัดสินใจกำหนดราคาผ่านปัจจัยหลายช่องทาง

PRICE SETTING PROCESS & VALUE-BASED PRICING: Step-by-Step & Examples
การกำหนดราคา และการกำหนดราคาแบบเน้นคุณค่า
Price Setting & Value-Based Pricing: Strategies, Techniques & Latest tools
การกำหนดราคาและการกำหนดราคาแบบ Value-Based: กลยุทธ์ เทคนิค และเครื่องมือใหม่

REAL CASE : BRANDING NEW PRODUCT LAUNCH & PRICE SETTING
กรณีศึกษาประสบการณ์จริงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดราคาเมื่อออกสินค้าใหม่
Pricing & Branding Strategies for New Product Launch: Entering New Markets
& Ensuring Successful Product Launch

CUSTOMER INSIGHTS for PRICING & BRANDING STRATEGIES
กรณีศึกษา: ความต้องการในจิตใจของลูกค้ากับกลยุทธ์ราคาที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

DAY TWO

B2B PRICING & BRANDING: PRICE SETTING & NEGOTIATION AMID ECONOMIC UNCERTAINTIES
การตั้งราคาแบบ B2B และเทคนิคการเจรจาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

B2B Pricing & Branding: Price Setting & Negotiation Techniques to Optimize Sales & Revenue
การแบรนด์ดิ่งราคาแบบ B2B: เทคนิคการตั้งราคาและเจรจาเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพิ่มกำไร และสร้างข้อได้เปรียบ

Pricing & Branding – B2B Margin Optimization with the Adoption of Competitive Prices
and Value-Added Offerings
กลยุทธ์ตั้งราคาของธุรกิจ B2B เพื่อให้ได้มาร์จิ้นที่เหมาะสม การใช้ราคาอ้างอิงตลาด และ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

REAL CASE | CUSTOMER INSIGHTS for PRICING & BRANDING STRATEGIES
กรณีศึกษา: ความต้องการในจิตใจของลูกค้ากับกลยุทธ์ราคาที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจชั้นนำ

REAL CASE: NEW PRODUCT LAUNCH & TOP SALES PERFORMANCE
New Product Launch Strategies & Successful Revenue Optimization Programs
กลยุทธ์การออกผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว ทำยอดขายได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

เจาะประเด็นสำคัญ “กลยุทธ์แบรนด์และราคาเพื่อสร้างยอดขายผลกำไรสูงสุด”
1. หลักการและแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์สร้างแบรนด์และตั้งราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ
2. การบริหารราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์” เพื่อวางกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสื่อสารราคากับผู้บริโภค
3. การกำหนดราคาและการตัดสินใจด้านราคาเพื่อทำให้กลยุทธ์ราคาบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและการตัดสินใจขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้สำเร็จ
7. ความรู้ที่จะเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมและการแข่งขันด้วยเทคนิคที่ไม่ใช่ราคาในการเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดกลยุทธ์ให้สำเร็จ
9. มุมมองต่อราคาของผู้บริโภคโดยสื่อสารคุณค่าคู่กับแบรนด์และราคาอย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย
10. การผนึกปัจจัยด้านราคาให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงสุดต่อการสร้างผลกำไร
11. เทคนิคการวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างยอดขายตามเป้าหมาย
12. การวิเคราะห์การตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
13. การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแบรนด์และราคาทั้งในมุมของผู้บริโภคและผลกำไรในอนาคต
14. การออกแบบกลยุทธ์ราคาที่จัดการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์ให้เข้มแข็ง

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
17:00 End of Program

KEY RELATED TOPICS
กลยุทธ์การตั้งราคา, กลยุทธ์กำหนดราคา, Pricing Strategy, การวิเคราะห์ราคา, Pricing Optimization, กลยุทธ์บริหารราคา, กลยุทธ์ตั้งราคา

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “กลยุทธ์ตั้งราคา-ปรับราคา-จัดการราคาเพื่อสร้างยอดขายสูงสุด”

Register

Brochure