FINANCE for NON-FINANCE

Enrich ‘Financial Acumen’ & ‘Sharp Decision’

เสริมสร้างความเฉียบแหลมทางการเงินคมชัดความเข้าใจ
เท่าทันทิศทางธุรกิจผลักดันกลยุทธ์และผลประกอบการ

 

PUBLIC SEMINAR (plus ZOOM)

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
เข้าร่วมได้ทั้งที่*โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง (1.5 M Distancing)
และผ่านระบบ*ZOOM MEETING* เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้สูงสุด

REGISTRATION FEE: 28,500 BAHT/PERSON (EXCLUDE VAT)
SMALL CLASS | LARGE ROOM | 5 STARS HOTEL | PLUS WEBINAR via ZOOM

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

UNDERSTAND KEYS TO ‘FINANCE for NON-FINANCE EXECUTIVES’
• Acquire financial knowledge to communicate with financial specialists
• Understand the financial impacts of strategic & operational decisions.
• Make quick and accurate decisions about financial issues

‘ความเฉียบแหลมทางการเงิน’ เริ่มต้นที่ความความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจการเงินและการจัดการสถานะบัญชีและรายงานต่าง ๆ ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ จากนั้นจึงเป็นการตั้งคำถามและการเข้าใจเท่าทันการตัดสินใจทางการเงินเหล่านั้น ตลอดจนนำสามารถเสนอข้อมูลทางการเงินนี้ให้แก่ผู้ร่วมถือหุ้นทราบได้อย่างถูกต้อง และหน้าที่อันสำคัญเช่นนี้เองที่เป็นตัวผลักดันให้มืออาชีพที่ไม่ใช่ นักการเงินต้องเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินให้แก่ตนเอง

หลักสูตร ‘พัฒนาความเฉียบแหลมทางการเงิน’ สำหรับ “มืออาชีพที่ไม่ใช่นักการเงิน” ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินผู้มีประสบการณ์ วิทยากรจะสรุปแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการเงินการบัญชีในแง่มุมต่างๆของการบริหารให้ท่านเห็นว่า ความเข้าใจภาพรวมของการเงิน และการจัดการบัญชีจะช่วยพัฒนาผลผลิตทั้งด้านการเงิน และปฏิบัติการในองค์กรของท่านได้อย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้ครอบคลุมทฤษฎีและการปรับใช้กับสถานการณ์จริง สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร
KEY POINTS ABOUT ‘FINANCE for NON-FINANCE EXECUTIVES’
• พื้นฐานเบื้องหลังงบการเงินองค์กร วิธีประเมินผลเพื่อตัดสินใจลงทุน
• จุดเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจในการจัดการ ผลการดำเนินการและผลประกอบการทางการเงิน
• การจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพและตระหนักรู้เมื่อองค์กรตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย
• ความเข้าใจและการใช้งานเทคนิคการบัญชีเพื่อการจัดการและการนำเสนอ
• ความเข้าใจและการจัดการควบคุมต้นทุน เพิ่มผลิตภาพและสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
• ความเข้าใจและการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
• สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของท่านได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

Prior knowledge of accounting or finance is not required.

1. Introduction of Financial for Non Financial Executive to the Business World
• Why Finance is Important for Non Finance
• The Role of Finance for Corporate Management
• How the Stakeholder Focus on Financial Target
• Financial Goal is not only Shareholder Wealth but also Stakeholder Happiness

2. The Basic and Relative of The Key Financial Statements
• Overview Finance for Some Trick and Quick Serve
• Technique for Easy to Understand and Apply
: The Balance Sheet
: Profit and Loss Statement
: Statement of Cashflows
• Key Functions of Corporate Finance

3. Financial Indicators Ratio : Analysis and Interpretation for Effective Business Management (Case Study)
• Financial Ratio : Definition and Significant
• Accounting Number to Financial Position Improvement
• Case Study to Analysis Financial Health Check

4. Financial Management and Financing a Business (Case Study)
• Why Finance Support Corporate Strategies
• Financing Plan and How to use Tools and Instrument
• Technique to Manage Finance Risk and Return
• How to Designing Business Strategies with Treasury Policy

5. Corporate Budgeting Process and Practice (Introduction)
• Technique for Setting Corporate Budgeting Planning
• Definition and How to Well Management
• Corporate Budgeting Work Process and Schedule

6. Capital Expenditure: CAPEXs Investment Management and OPEXs: Operating Expenditure Management
• What the definition of CAPEXs and OPEXs Alliance with Corporate
• How CAPEXs and OPEXs Work and Comply with Corporate Sustainable Growth
• Trick for Decision Huge Investment : CAPEXs and Monitor technique

7. Key Finance in Operation Management
• Understand how financial acumen can improve efficiency, drive successful projects, and impact the financial performance of the business
• Understand how budgets and estimates are used to plan and control costs.
• Utilize ratios and measures to gain insight into profitability and performance.
• Analyze cost behavior, track operational expenses, report on cost variance and forecast expenses.
• Manage operations & finance integration : product cost, inventory cost management, make versus buy

8. Cost Management, Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Management (ABM)
• Cost management strategy and targets
• Cost management performance ratios
• Activity Value Analysis (AVA)
• ABCM (Activity Based Cost Management)
• Implementing ABC as a Strategic Costing Tool
• Using ABM to Measure and Control Cost Complexity
• Optimizing ABM for Continuous Improvement Process

9. Finance in HR: Measuring Performance Management for Optimal Financial Results
• How to optimise the key drivers of financial success
• How to set performance targets for optimal financial performance.
• How to develop financial measures for performance management
• How to weight different performance measures to analyze financial results
• How to make trade-offs between short-term and long-term objectives

10. Stock Market & Stock Investment: Fundamental for Financial Acumen of Executives
• Overview of Global and Stock Market:
• Trend and forward moving
• Return on Investment and compounded return
• Knowing in SET, MAI, TFEX
• Overall of product in stock market
• Differentiate investment between Stock and Fund
• Impact Factor: Trade War, Interest rate, crude oil price
• Choice of Investment / Broker and service

Why Non-Finance Executive Cannot Miss This Masterclass
‘Financial Acumen’ is increasingly being seen as driving the world’s successful organizations and senior managers must enhance their understanding, skills and competencies in finance.
Increasing governance requirements are placing significant responsibility on non-executive directors and senior managers for the financial performance of their organizations – ignorance is no longer an acceptable excuse.

This course will not only cover theoretical aspects but also take a thorough look at actual practical applications and implications in real situations.
If you are an executive who wants to add significant value to your organization, then this is a course that you cannot miss.

WHO SHOULD ATTEND
• Chief Executive Officers
• Managing Directors
• General Managers
• Sales Directors & Managers
• Marketing Directors & Managers
• Operational Managers
• Business Development Managers
• Business Planning Managers
• IT Managers
• All Non-Finance Managers

Executives at all levels, who use financial information in the course of their work and do not have any specialised training in understanding financial information.
Prior knowledge of accounting or finance is not required.

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“เสริมสร้างความเฉียบแหลมทางการเงินคมชัดความเข้าใจเท่าทันทิศทางธุรกิจ ผลักดันกลยุทธ์และผลประกอบการ”