STRATEGIC FINANCE

for PROPERTY & CONSTRUCTION BUSINESS

กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

เจาะลึกการวางแผน และบริหารการเงิน เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างในทุกกระบวนการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับโครงการและเจ้าของธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายแง่มุม ในแต่ละช่วงเวลาของการดำเนินโครงการ

Learn Key Finance Strategy for Property & Construction Business
      เจาะลึกการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับการบริหารจัดการและวางแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิธีการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง การบริหารงบประมาณรายโครงการ (PFB : Project Finance and Budgeting) ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการบริหารจัดการ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เปิดการขายโครงการ ระหว่างก่อสร้างบริหารโครงการและการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จ มีกระบวนการการจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง การบริหารความผิดพลาด (VO : Variation Order) การบริหารจัดการทางการเงินควบคู่กับ การบริหารสภาพคล่องของโครงการก่อนการส่งมอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จจนสู่กระบวนการบริหารเงิน การจัดการโอนอสังหาริมทรัพย์สู่ผู้บริโภค (Housing Finance)

Key Points in Strategic Finance for Property & Construction

      1. Financial challenges facing today’s construction or property developer companies: revenue generation, financing, budgeting, and cost control.
ความท้าทายในปัจจุบัน สำหรับการบริหารเงินในธุรกิจก่อสร้าง และ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องศึกษาเพื่อการจัดการให้มี รายได้ (Revenue) กำไร (Profit) การจัดโครงสร้างทางการเงิน (Financing) การจัดการงบประมาณ (Budget) โครงการตลอดจนงบประมาณกิจการ (Project Finance & Corporate Budgeting) และการควบคุมบริหารต้นทุนโครงการ (Cost Control) ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ
1.1 What the challenges for property and construction facing: External and Internal Challenges
ความท้าทายที่เผชิญอยู่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
1.2 How to manage all challenges by financial tools (Case study in Listed and Non-Listed Companies) กรณีศึกษา วิธีการจัดการความท้าทายด้วยเครื่องมือทางการเงิน จากประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในความท้าทายที่เกิดขึ้น
1.3 Why developer and construction companies can manage the challenges and more revenue: The technique is Business model work with the technique of financial implication (behind the scene) ศึกษาตัวอย่างของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ที่สามารถจัดการปัญหาท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มรายได้ มีกำไร ลดความเสี่ยง โดยอาศัยกลไกและการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือและเทคนิคทางการเงิน ที่ทำงานร่วมกับโมเดลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Business Model) และในขณะที่ BM แตกต่างกัน ย่อมใช้เครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน มีอะไรอยู่เบื้องหลังการจัดการเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ และการนำไปใช้จริง

      2. How to effectively link financial plan for construction project with strategic business plan
การศึกษาและเข้าใจถึงวิธีการเชื่อมโยงการวางแผนทางการเงินระดับบริษัท Corporate Finance Planning จนถึงระดับการวางแผนเงินโครงการ (Project Finance Planning) ในการทำงานร่วมกับแผนธุรกิจ (Business Plan) วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.1 First concept until advance of financial techniques for business Management เทคนิคเครื่องมือทางการเงิน ทุกขั้นตอนของแผนธุรกิจสำหรับการบริหารจัดการทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2.2 Corporate financial plan and business plan (Case Study: end to end process) กรณีศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดสำหรับการวางแผนธุรกิจและการวางแผนการเงินกิจการ
2.3 Types of financial plan project management มุมมอง ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการที่เป็นหน่วยธุรกิจร่วมกับการจัดการบริหารการเงินโครงการ

      3. Preventing financial problems with effective cash flow management during launch, construction and transfer period (PFB process)
การศึกษาวิธีการป้องกันกรณีการเกิดปัญหากระแสเงินสดของโครงการในแต่ละช่วงเวลาของโครงการคือ เริ่มตั้งแต่เปิดโครงการ ระหว่างการก่อสร้างและการโอนโครงการให้แก่ลูกค้ารายย่อย ด้วยขั้นตอนของการควบคุมการเงินและงบประมาณโครงการ (Project Finance and Budgeting : PFB)
3.1 What is and how it works PFB: Project Finance and Budgeting in cost control PFB มีวิธีและการการจัดการอย่างไรสำหรับการบริหารและควบคุมต้นทุนโครงการ
3.2 Property and Construction companies can create the value chain by PFB effective techniques start launch until transfer period. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง สามารถบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าของธุรกิจ (Corporate Value) ด้วยวิธีการบริหารการเงินโครงการ ในแต่ละกระบวนการและเทคนิคการจัดการร่วมกันของ PFB กับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดโครงการจนถึงการโอนบ้าน หรือ อสังหาริมทรัพย์รายย่อยแก่ลูกค้า
3.3 The risk from VO during the project and techniques to solve beyond the problem ความเสี่ยงและการจัดการ VO (Variation Order : รายการเสียหาย) ระหว่างการบริหารโครงการมีเทคนิคการจัดการ ก่อน ระหว่าง หรือ หลังการเกิด Vo ทำได้อย่างไร

      4. Recommendations on how best to plan for investment, operation, and financing of Developer companies
การแนะนำการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี สำหรับการบริหารงบลงทุน (Capexs) การบริหารงบค่าใช้จ่าย (Opexs) และการหาแหล่งเงินทุน (Financing) สำหรับกิจการของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทก่อสร้าง
4.1 The definition of Corporate Budgeting and Project Finance Budgeting การอธิบายความแตกต่างของ แผนงบประมาณกิจการ (Corporate Budgeting Planning) และแผนการเงินโครงการ (Project Budgeting Planning) ว่าเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันอย่างไร
4.2 The process of CB align from PFB ขั้นตอนและการจัดการงบประมาณกิจการ (CB) ที่สอดคล้องกับงบประมาณโครงการ (PB)
4.3 Capexs and Opexs management with Financing Methodology การบริหารงบลงทุน (Capexs Management) และงบบริหารค่าใช้จ่าย (Opexs Management)
4.4 How the best alternative window for Financing the corporate and project ช่องทางการเลือกการบริหารเงินของกิจการและการเงินโครงการ (Alternatives CB & PB)
4.5 Techniques of Financial Tools for Corporate value during more capex period (Case study) เทคนิคการใช้เครื่องมือทางการเงิน (Financial Tools) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กิจการมีการลงทุนสูง (High Capexs) โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างของการจัดการ

      5. Techniques for Housing Financing in each type of Property Management
เทคนิคการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอนของสินเชื่อบ้าน (Housing Finance)

5.1 What the challenge for Developer and Construction in housing finance and construction finance อะไร คือ สิ่งที่ท้าทายของสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้า
5.2 LTV and Regulator announce and effect to the property industry การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงื่อนไขสินเชื่อบ้าน (LTV : Loan to Value ratio) และกฎเกณฑ์ที่มีการกำกับดูแลปัจจุบันที่บังคับใช้มีผลอย่างไร และวิธีการปรับตัวอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
5.3 Implication to customer financial management (Case study from Developer mange internal for align regulation) การประยุกต์และประสบการณ์การจัดการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการกู้บ้าน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่ใช้ภายในธุรกิจจริงเพื่อการพัฒนาต่อยอด (Case study from Developer managing internal for align regulation)

COURSE LEADER
      • Mrs. Narisa Wetpanyawong, Advisor & Partner, P & T Consulting
      • Dr. Torsak Lertsrisakulrat, Managing Director, Eastern Star Real Estate PCL
      • Mr. Naphawuth Prachammuang, Chief Operating Officer (COO), Power Line Engineering PCL

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง”