STRATEGIC FINANCE

for PROPERTY & CONSTRUCTION COMPANIES

กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

 

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

30 September 2021

AUG – SEP SUPER OFFERS

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

เจาะลึกการวางแผนและบริหารการเงินเพื่อความสำเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างในทุกกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับโครงการและเจ้าของธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายแง่มุม ในแต่ละช่วงเวลาของการดำเนินโครงการ

Learn Key Finance Strategy for Property & Construction Companies
      เจาะลึกการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับการบริหารจัดการและวางแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการจัดการ Cashflow ของธุรกิจ และแนวทางการแก้ไข โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินทางกลยุทธ์เข้าไปบริหารจัดการ ได้แก่ กระบวนการการจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง การบริหารความผิดพลาด (VO : Variation Order) การบริหารจัดการทางการเงินควบคู่กับการบริหารสภาพคล่องของโครงการก่อนการส่งมอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จนสู่กระบวนการบริหารเงิน การจัดการโอนอสังหาริมทรัพย์สู่ผู้บริโภค (Housing Finance) ยิ่งไปกว่านั้น ท่านจะได้ทราบวิธีการที่ชัดเจนในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง การบริหารงบประมาณรายโครงการ (PFB : Project Finance and Budgeting) ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการบริหารจัดการ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ เปิดการขายโครงการระหว่างก่อสร้างบริหารโครงการและการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จ

Key Points in Strategic Finance for Property & Construction

1. Financial challenges for Property & Construction Companies: revenue generation, financing, budgeting, and cost control.
2. How to effectively link financial plan for construction project with strategic business plan
3. Preventing financial problems with effective cash flow management during launch, construction and transfer period (PFB process)
4. Recommendations on how best to plan for investment, operation, and financing of Developer companies
5. Techniques for Housing Financing in each type of Property Management

COURSE LEADERS

             

KEY RELATED TOPICS

การจัดการโครงการ, Construction Business, การเงินอสังหา, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจก่อสร้าง, บริษัทก่อสร้าง, บริษัทอสังหาริมทรัพย์, Construction Business, Construction Compnay, Real Estate Business, Property Business, Property Company, Property Finance

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง”