PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

REAL ESTATE FINANCE

REAL ESTATE FINANCE

REAL ESTATE FINANCE

กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

เจาะลึกการวางแผนและบริหารการเงินเพื่อความสำเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างในทุกกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับโครงการและเจ้าของธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายแง่มุม ในแต่ละช่วงเวลาของการดำเนินโครงการ

Mastering Key Financial Strategies for Property & Construction Projects
• กลยุทธ์การเงินและการวางแผนธุรกิจอสังหาฯ
• กลยุทธ์สร้างการเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาฯ
กระบวนการหน่วยงานการเงินภายในขององค์กร
• การบริหาร Cashflows ของอสังหาฯที่ได้ผลจริง
เครื่องมือและวิธีจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง
ความผิดพลาดทางการเงิน (Variation Order)
สภาพคล่องโครงการก่อนส่งมอบงานก่อสร้างที่เสร็จ
การบริหารงบประมาณรายโครงการ (PFB)
การบริหารเงินในการก่อสร้าง ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
เปิดการขายโครงการขณะก่อสร้างและส่งมอบโครงการ

Strategic Finance in Property & Construction: Solve, Set & Solution
Internal Financial Practice for Property and Construction Projects in Crisis
Financial challenges for Property & Construction Companies and Projects
Managing Revenue Generation, Financing, Budgeting, and Cost Control
Effectively Link Financial Plan for Construction Project with Strategic Business Plan
Financial Problems & Cash Flow Management amid Launch, Construction and Transfer
How to Plan for Investment, Operation and Financing of Developer Firms
Proven Techniques for Financing Property & Construction Projects

Details

Mrs. Narisa Wetpanyawong,
Advisor & Partner,
P & T Consulting

Dr. Torsak Lertsrisakulrat,
CEO,
Synergy Estate Company Limited

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker