REAL ESTATE FINANCE

กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

 

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

 

    21 July 2023 | REAL ESTATE FINANCE

 

เจาะลึกการวางแผนและบริหารการเงินเพื่อความสำเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างในทุกกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับโครงการและเจ้าของธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายแง่มุม ในแต่ละช่วงเวลาของการดำเนินโครงการ

Mastering Key Financial Strategies for Property & Construction Projects
• กลยุทธ์การเงินและการวางแผนธุรกิจอสังหาฯ
• กลยุทธ์สร้างการเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาฯ
กระบวนการหน่วยงานการเงินภายในขององค์กร
• การบริหาร Cashflows ของอสังหาฯที่ได้ผลจริง
เครื่องมือและวิธีจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง
ความผิดพลาดทางการเงิน (Variation Order)
สภาพคล่องโครงการก่อนส่งมอบงานก่อสร้างที่เสร็จ
การบริหารงบประมาณรายโครงการ (PFB)
การบริหารเงินในการก่อสร้าง ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
เปิดการขายโครงการขณะก่อสร้างและส่งมอบโครงการ

Strategic Finance in Property & Construction: Solve, Set & Solution
Internal Financial Practice for Property and Construction Projects in Crisis
Financial challenges for Property & Construction Companies and Projects
Managing Revenue Generation, Financing, Budgeting, and Cost Control
Effectively Link Financial Plan for Construction Project with Strategic Business Plan
Financial Problems & Cash Flow Management amid Launch, Construction and Transfer
How to Plan for Investment, Operation and Financing of Developer Firms
Proven Techniques for Financing Property & Construction Projects

KEY RELATED TOPICS
การจัดการโครงการ, Construction Business, การเงินอสังหา, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจก่อสร้าง, บริษัทก่อสร้าง, บริษัทอสังหาริมทรัพย์, Construction Business, Construction Company, Real Estate Business, Property Business, Property Company, Property Finance

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อโครงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์”

 

Register

Brochure

 

    21 July 2023 | REAL ESTATE FINANCE