DRAFTING NEGOTIATING & MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS SUMMIT 2018 | 7 – 8 JUNE 2018

สัญญาก่อสร้าง’ กลยุทธ์การร่างสัญญา เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้าง

Read More