Category: Business Law & Tax

DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A, JV & IPO | 10 – 11 November 2022

เจาะลึกภาคปฏิบัติ*การตรวจสอบประเมินกิจการ* สูตรลับที่ต้องเรียนรู้ กลยุทธ์กรณีความสำเร็จและบทเรียน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่โอกาสการเติบโตรอบใหม่

Read More

PRODUCT SAFETY, CONSUMER PROTECTION & PRODUCT LIABILITY LAWS | 1 December 2022

กลยุทธ์เจาะลึกข้อกฎหมาย ปัญหา ความเสี่ยง วิธีแก้ไข ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Read More