Category: Special

PROPERTY INVESTMENT & TAX STRATREGIES กลยุทธ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่) | 3 SEPTEMBER 2021

“ภาษีที่ดินใหม่” ใครบ้างต้องเสีย? วางแผนจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?

Read More

M&A in ACTION, FINANCIAL & PRICING STRATEGIES in M&A | 9 – 10 SEPTEMBER 2021

สัมมนา “กลยุทธ์การเงินในการซื้อขายควบรวมกิจการ” กรณีศึกษา การเงิน ราคา เจรจา สัญญากฎหมาย

Read More

SOCIAL MEDIA CRISIS & REPUTATION RISK | 15 SEPTEMBER 2021

กลยุทธ์สื่อสารรักษาชื่อเสียงองค์กร ป้องกันแก้ไขวิกฤตบนโซเชียลมีเดีย

Read More