Category: Thai

TAX HEALTH CHECK | 25 JANUARY 2022, 13.30 – 16.30

กลยุทธ์ตรวจสอบสุขภาพทางภาษี #ทำไมต้องตรวจสอบสุขภาพทางภาษี #ตรวจสอบสุขภาพทางภาษี…เรื่องใดบ้าง
ผลการตรวจสอบสุขภาพทางภาษี…นำไปใช้ประโยชน์ในกิจการเรื่องใดบ้าง

Read More

EMPLOYEE FRAUD INVESTIGATION & LITIGATION | 28 JANUARY 2022

กลยุทธ์การป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

Read More